Wyniki Grupy ABB w III kwartale 2017: kontynuacja wzrostu

2017-10-26
  • Zamówienia ogółem wzrosły o 5 proc.; zamówienia podstawowe wzrosły o 6 proc.; wzrost zamówień we wszystkich regionach
  • Zamówienia w obszarach usług i oprogramowania wzrosły o 11%; ABB AbilityTM siłą napędową
  • Obroty wzrosły o 3 proc.
  • Marża operacyjna EBITA wzrosła do 12,9 proc.
  • Zysk netto 571 mln USD; operacyjny zysk na jedną akcję (EPS) +7 proc.
  • Przepływ gotówki z działalności operacyjnej 954 mln USD
  • Kapitał pracujący netto, liczony jako procent obrotów, stabilny; wpływ na taką sytuację ma przejęcie firmy B&R oraz sprzedaż biznesu kabli wysokiego napięcia
  • 6 lipca zakończono proces przejęcia B&R, integracja w toku
  • Wiodąca pozycja w obszarze produktów i systemów elektryfikacji zostanie wzmocniona poprzez przejęcie GE Industrial Solutions
Ulrich Spiesshofer, prezes zarządu Grupy ABB, na temat wyników w III kwartale:

– Nadal tworzymy silne podstawy wzrostu we wszystkich regionach. Dowodem na to jest wzrost zamówień ogółem o 5 proc. oraz obrotów o 3 proc. w III kwartale. Jednocześnie kontynuujemy transformację modelu biznesowego w Dywizji Produktów i Systemów Energetyki – powiedział Ulrich Spiesshofer. – Ukierunkowanie na rynek oraz skupienie się na segmentach o dużym potencjale wzrostowym, takich jak ładowanie pojazdów elektrycznych, robotyka oraz przemysł spożywczy, zaczynają przynosić efekty.

– Dywizje Produktów i Systemów Elektryfikacji oraz Robotyki i Systemów Napędowych poprawiły marże, natomiast Automatyka Przemysłowa oraz Produkty i Systemy Energetyki zanotowały solidne wyniki operacyjne – powiedział Spiesshofer. – Integracja B&R postępuje we właściwym kierunku. Wraz z ogłoszonym niedawno przejęciem GE Industrial Solutions, ugruntowujemy naszą pozycję numer dwa na świecie w obszarze elektryfikacji, mając jasny plan realizacji naszych ambicji w kreowaniu wartości.

– Patrząc w przyszłość, będziemy nadal skupiali się na zyskownym organicznym wzroście. Wypełnimy nasze zobowiązania i podejmiemy odpowiednie działania, aby rok 2017, który jest dla nas rokiem przejściowym, okazał się sukcesem – dodał. – Nadal zmniejszamy czynniki ryzyka w naszym portfolio i przesuwamy naszą działalność w stronę lepszej konkurencyjności oraz segmentów o wyższym wzroście.


Kluczowe dane dla III kwartału 2017 roku
Zmiana
Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)III kw. 2017III kw. 2016USDWedług danych porównywalnych
Zamówienia81577533+8%+5%
Obroty87248255+6%+3%
Zysk operacyjny EBITA11241063+6%+3%
…jako % obrotów operacyjnych12,9%12,8%+0.1pts
Dochód netto571568+1%
Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)0.270.27+1%
Zysk operacyjny na jedną akcję (USD)0.340.33+4%+7%
Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej9541081-12%
Kluczowe dane dla 9 miesięcy 2017 roku
Zmiana
Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)9M 20179M 2016USDWedług danych porównywalnych
Zamówienia2490925102-1%+1%
Obroty2503224835+1%+2%
Zysk operacyjny EBITA31093134-1%0%
…jako % obrotów operacyjnych12,5%12,6%-0.1pts
Dochód netto18201474+23%
Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)0.850.68+24%
Zysk operacyjny na jedną akcję (USD)0.920.96-4%-2%
Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej19302415-20%


Perspektywa krótkookresowa
Mimo niepewnej sytuacji, oznaki makroekonomiczne w Europie i Stanach Zjednoczonych pozostają pozytywne, spodziewany jest także dalszy wzrost w Chinach. Globalny rynek wykazuje skromny wzrost, pozostaje jednak pod wpływem geopolitycznych napięć w różnych częściach świata. Ceny ropy i efekty różnic kursowych będą nadal wpływać na wyniki firmy.

Wyniki w III kwartale dla poszczególnych biznesów

Wyniki w III kwartale 2017 wg. dywizji
Miliony USD
(jeśli nie podano inaczej)
Zamówie-
nia
ZmianaZamówienia podstawowe firm trzecichZmianaObrotyZmiana% zysku operacyj-
nego EBITA
Zmiana
USDWg. danych porówny-
walnych
USDWg. danych porówny-
walnych
USDWg. danych porówny-
walnych
Produkty i Systemy Elektryfikacji2547+7%+7%2407+8%+8%2,596+5%+5%16.1%-0.1pts
Robotyka i Systemy Napędowe2032+5%+4%1858+8%+7%2,201+10%+8%16.1%-0.3pts
Automatyka Przemysłowa1654+33%+14%1443+23%+4%1,804+15%+1%12.6%+0.3pts
Produkty i Systemy Energetyki2244-6%-6%1668+6%+5%2,5330%-2%9.8%+0.2pts
Korporacyjne
oraz inne
(uwzględniając wyeliminowane rozliczenia między dywizyjne)
-320 8 -410
Grupa ABB8157+8%+5%7384+10%+6%8,724+6%+3%12,9%+0,1 ptsProdukty i Systemy Elektryfikacji
Zamówienia ogółem w III kwartale wzrosły o 7 proc. (7 proc. w USD) głównie w przemyśle budowlanym oraz w sektorze użyteczności publicznej, szczególnie w regionie AMEA (Afryka, Bliski Wschód i Azja). Obroty wzrosły o 5 proc. (5 proc. w USD). Operacyjna marża EBITA poprawiła się kolejny raz – o 110 punktów bazowych. Była jednak nieznacznie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co wynika z wyższych kosztów materiałowych, które nie mogły być w pełni zrównoważone przez wzrost produktywności oraz uzyskane oszczędności.

Robotyka i Systemy Napędowe
Zamówienia wzrosły o 4 proc. (5 proc. w USD) w wyniku popytu na produkty robotyki oraz energooszczędne rozwiązania w przemyśle samochodowym i innych branżach przemysłowych. Popyt w branżach procesowych wykazywał nieznaczny wzrost i był generalnie stabilny w kwartale. Zamówienia podstawowe firm trzecich wykazują tendencję zwyżkową i zwiększyły się o 7 proc. (8 proc. w USD). Wartość dużych zamówień była mniejsza w kwartale. Obroty wzrosły o 8 proc. (10 proc. w USD). Operacyjna marża EBITA poprawiła się kolejny raz, o 120 punktów bazowych, była jednak nieznacznie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynika to z większych kosztów materiałowych, które nie mogły być w pełni zrównoważone przez uzyskane oszczędności.

Automatyka Przemysłowa
Zamówienia ogółem, wyłączając B&R oraz wpływ kursów walut, wzrosły o 14 proc. Zamówienia podstawowe firm trzecich nadal wykazują pozytywną tendencję (wzrost o 4 proc.), co wynika z selektywnych inwestycji kapitałowych w górnictwie oraz w statki wycieczkowe i specjalistyczne jednostki pływające. Uwzględniając wpływ B&R oraz kursów walut, całkowity wzrost zaraportowanych zamówień wyniósł 33 proc., a zamówienia podstawowe firm trzecich wzrosły o 23 proc. w USD. Obroty, wyłączając B&R oraz wpływ kursów walut, wzrosły o 1 proc. Uwzględniając wpływ B&R oraz kursów walut, całkowity wzrost zaraportowanych obrotów wyniósł 15 proc. w USD. Marża operacyjna EBITA wzrosła do 12,6 proc. Wynika to z lepszej realizacji projektów, pozytywnego zróżnicowania sprzedaży oraz zmniejszonych kosztów i znacznych oszczędności wynikających ze wzrostu produktywności.

Produkty i Systemy Energetyki
Wpływ na zamówienia ogółem miały przesunięte w czasie rozstrzygnięcia dużych przetargów oraz utrzymująca się selektywność wynikająca ze zmiany modelu biznesowego. Zamówienia podstawowe firm trzecich, wzmacniane przez inwestycje na rynkach wschodzących, były większe o 5 proc. (6 proc. w USD). Dywizja nadal rozwija swoją ofertę ABB Ability, odnosząc szereg sukcesów na świecie w procesie digitalizacji sieci i wzmacniając wiodącą pozycję preferowanego partnera. Obroty były 2 proc. niższe (stałe w USD) w związku z terminami realizacji portfela zamówień. Wpływ na tę zmianę miał również mniejszy portfel zamówień, co wynikało ze zmiany modelu biznesowego. Marża operacyjna EBITA wzrosła o 0,2 proc., do 9,8 procent, odzwierciedlając poprawę produktywności, zmniejszenie kosztów, dobrą realizację oraz zmianę w ofercie. Efekt tych działań zrekompensował koszt inwestycji związanych z rozwojem. Program dywizji „Power Up”, skupiony wokół procesu transformacji oraz kreowania wartości, jest realizowany. Firma będzie nadal inwestować w tę inicjatywę w nadchodzących kwartałach.

Strategia Next Level – Etap 3

ABB realizuje swoją strategię Next Level koncentrując się na trzech obszarach: zyskownego wzrostu, realizacji projektów oraz współpracy w biznesie. W III kwartale ABB nadal wdrażała strategię Next Level przesuwając środek ciężkości działania w kierunku segmentów wysokiego wzrostu, wzmacniając w ten sposób swoją konkurencyjność i obniżając ryzyko związane ze swoim portfolio.

ABB wzmocniło swoją pozycję wicelidera na świecie w automatyce przemysłowej poprzez przejęcie firmy B&R w dniu 6 lipca br. B&R to największy na świecie, niezależny dostawca produktów i oprogramowania dla automatyzacji maszyn i fabryk, opartych na otwartej architekturze. Firma posiada unikalny model biznesowy oraz zdolność do długoterminowego, zrównoważonego wzrostu. Ten zakup ostatecznie wypełnia historyczną lukę ABB w obszarze automatyki maszyn i fabryk, a także pozwola na stworzenie unikalnego, kompleksowego portfolio rozwiązań automatyki dla klientów na całym świecie. Integracja B&R postępuje zgodnie z przyjętymi planami.

25 września ABB ogłosiło zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia za 2,6 mld USD globalnego biznesu GE Industrial Solutions (GE IS), oferującego rozwiązania w zakresie elektryfikacji. GE IS utrzymuje silne relacje z klientami w ponad 100 krajach oraz posiada dużą zainstalowaną bazę głównie w Ameryce Północnej, największym rynku ABB. W 2016 roku obroty GE IS wynosiły około 2,7 mld USD, marża operacyjna EBITA około 6 proc. Wzrost zysku operacyjnego na akcję (EPS) nastąpi w ciągu pierwszego roku. ABB oczekuje, że w wyniku synergii roczne koszty zmniejszą się o około 200 mln USD w perspektywie 5 lat, co będzie kluczowe, aby GE IS osiągnęło sprawność porównywalnych firm w branży. Jako część transakcji oraz element tworzenia wartości, ABB oraz GE zgodziły się na ustanowienie długoterminowej współpracy w zakresie strategicznych dostaw produktów GE Industrial Solutions oraz produktów ABB, które obecnie są dostarczane do GE. Poprzez to przejęcie ABB umocni swoją drugą pozycję na świecie w obszarze elektryfikacji i rozszerzy dostęp do atrakcyjnego rynku północno-amerykańskiego. Biorąc pod uwagę powyższe przejęcie, ABB zdecydowała, aby wstrzymać ogłoszony wcześniej program skupu akcji własnych. Transakcja zostanie sfinalizowana w I kwartale 2018 roku.

W ciągu kilku ostatnich kwartałów ABB przedstawiła ofertę ABB Ability podczas wielu spotkań z klientami, zdobywając dużo zamówień dzięki modelowi biznesowemu opierającemu się na rozwiązaniach dla cyfryzacji przemysłu. ABB zaprezentowała ponad 180 rozwiązań dla wszystkich segmentów rynku. Podczas Innovation & Technology Day na terenie fabryki robotów w Ameryce Północnej w Auburn Hills w Michigan, ABB przedstawiła akcjonariuszom swoją ofertę cyfrową, jak też wielkość swojego biznesu w tym obszarze.

Pozycja ABB jako pioniera w rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych uległa wzmocnieniu przez ostatni kwartał. Popyt na zintegrowane rozwiązania w zakresie ładowania oparte na obliczeniach w chmurze wspierane przez ABB Ability, jest wysoki. Takie rozwiązanie poprawia zarządzanie energią elektryczną, przepływ informacji i kapitału, prowadząc do redukcji kosztów operacyjnych, zwiększenia niezawodności oraz innych korzyści. 20 września ABB ogłosiła, że otrzymała duże zamówienie od niemieckiej firmy energetycznej na kolejną dostawę 117 stacji szybkiego ładowania , które mają zostać zainstalowane na niemieckich autostradach; poprzednie zamówienie dotyczyło 68 stacji.

Program produktywności pracowników biurowych (White Collar Productivity WCP) przerósł oczekiwania od momentu uruchomienia w 2015 roku. ABB realizuje program WCP zgodnie z rozszerzonym planem redukcji kosztów o 1,3 mld USD w założonym pierwotnie terminie i przy niższych o 240 mln USD kosztach restrukturyzacyjnych i wdrożeniowych, w porównaniu do tego, co wcześniej zakładano.

ABB kontynuuje swój codzienny program oszczędnościowy, poprawiając doskonałość operacyjną oraz zarządzanie globalnymi dostawami, by uzyskać oszczędności rzędu 3-5 proc. rocznych kosztów sprzedaży.
ABB nadal realizuje program kapitału pracującego netto (Net Working Capital), by uwolnić około 2 mld USD na koniec 2017 roku. Przez ostatnie 12 miesięcy, ABB wygenerowała 260 mln USD poprzez redukcje kapitału pracującego. Podjęte są działania mające poprawić efektywność wymaganą w IV kwartale, co pomoże zrealizować założony cel.

Perspektywy krótko i długoterminowe

Mimo niepewnej sytuacji, oznaki makroekonomiczne w Europie i Stanach Zjednoczonych pozostają pozytywne, spodziewany jest także dalszy wzrost w Chinach. Globalny rynek wykazuje skromny wzrost, pozostaje jednak pod wpływem geopolitycznych napięć w różnych częściach świata. Ceny ropy i efekty różnic kursowych będą nadal wpływać na wyniki firmy. 2017 rok jest nadal rokiem przejściowym dla ABB.

Atrakcyjne długoterminowe perspektywy w zakresie popytu w obszarze trzech głównych segmentów rynku ABB – zakładach użyteczności publicznej, przemyśle oraz transporcie i infrastrukturze – są wynikiem dokonującej się rewolucji w energetyce oraz czwartej rewolucji przemysłowej.

ABB znajduje się na dobrej pozycji, by wykorzystać powyższe szanse dla długoterminowego wzrostu, mając na uwadze swoją mocną pozycję rynkową, szeroką obecność geograficzną i biznesową, przywództwo technologiczne oraz dobrą kondycję finansową.