Výsledky za 4. čtvrtletí: výrazná realizace, odolné portfolio

 • Díky rychlému snižování nákladů se provozní zisková marže (zisková marže před úroky a zdaněním, EBIT) bezpečně nachází v cílovém rozmezí – dvouletý program snižování nákladů rozšířen na 3 miliardy USD
 • Tempo meziročního poklesu běžných zakázek se ve 4. čtvrtletí zpomalilo a zakázky se ve srovnání se 3. čtvrtletím roku 2009 stabilizovaly
 • Čistý zisk byl ve 4. čtvrtletí ve výši 540 miliónů USD i přes náklady na restrukturalizaci, které činili přibližně 350 milionů USD
 • Rekordní hotovost z provozních činností za 4. čtvrtletí byla ve výši 1,8 miliardy USD
 • Návrh na zvýšení dividendy o 6 % na 0,51 CHF na akcii

Curych, Švýcarsko, 18. února 2010 – Společnost ABB za čtvrté čtvrtletí roku 2009 vykázala provozní zisk (EBIT) ve výši téměř 800 milionů USD, a to navzdory nákladům na restrukturalizaci ve výši 350 milionů USD. Provozní zisková marže za celý rok byla bezpečně v cílovém pásmu míry provozního zisku společnosti, tedy v rozmezí 11 až 16 %, a to díky kombinaci rychlého snižování nákladů a dobrých výsledků provozní činnosti.

Společně s rekordní hotovostí z provozních činností a dvoumístným růstem zakázek z rozvíjejících se trhů výsledky „ukazují odolnost obchodního portfolia a geografického záběru společnosti ABB, a také naší schopnost dosahovat výsledků v obtížném tržním prostředí,“ uvedl generální ředitel Joe Hogan.

Zakázky poklesly na 7,5 miliardy USD, což odpovídá poklesu ve vyjádření v místních měnách o 5 %1. Nižší poptávka především na vyspělých trzích totiž převážila nad stálým růstem na rozvíjejících se trzích jak v oblasti energetické infrastruktury, tak průmyslového vybavení. Ve srovnání s úrovní 3. čtvrtletí roku 2009 se zakázky stabilizovaly.

Tržby ve čtvrtém čtvrtletí dosáhly 8,8 miliardy dolarů, což znamená pokles o 12 % při vyjádření v místních měnách, ovšem zároveň i druhou nejvyšší čtvrtletní úroveň tržeb. Úspory nákladů ve čtvrtletí dosáhly více než 500 milionů USD.

Čistý zisk činil 540 milionů USD a hotovost z provozních činností 1,8 miliardy USD. Důvodem byly především nižší zásoby a úsilí o zlepšení inkasa pohledávek.

„Rychlým a rozhodným jednáním jsme v roce 2009 dosáhli výsledků zcela v našem cílovém pásmu ziskovosti, a to navzdory nejhorší recesi, jakou pamatujeme,“ uvedl generální ředitel Hogan. „Máme dnes silnější postavení než před rokem a úspěšně jsme se připravili na růst, který přijde spolu s hospodářským zotavením.“

„Je pro nás vzpruhou, že meziroční tempo poklesu zakázek se ve 4. čtvrtletí zpomalilo a běžné zakázky byly na mírně vyšší úrovni než ve 3. čtvrtletí 2009,“ uvedl Joe Hogan. „Nadále na rozvíjejících se trzích usilujeme o růst a celosvětově využíváme příležitosti, abychom se podíleli na zvyšování průmyslové produktivity, snižovali spotřebu energie a přispívali k udržení rovnováhy klimatu. Zároveň se dále výrazně zaměřujeme na snižování nákladů. Náš cíl úspory nákladů jsme proto rozšířili na 3 miliardy USD. Tím zajistíme splnění našeho ziskového cíle.“Finanční ukazatele za 4. čtvrtletí roku 2009 a za celý rok 2009
Čtvrté čtvrtletí 2009
Čtvrté čtvrtletí 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
7 450
7 183
4%
-5%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
24 771
23 837
4%
-1%
Tržby
8 761
9 140
-4%
-12%
Provozní zisk (EBIT)
798
459
74%
- Vyjádřeno v % z tržeb
9,1%
5,0%
Čistý zisk
540
213
154%
Základní zisk na akcii (USD)
0,24
0,09
Cash flow z provozních činností
1 783
1 395

Finanční rok 2009
Finanční rok 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
30 969
38 282
-19%
-13%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
Tržby
31 795
34 912
-9%
-4%
Provozní zisk (EBIT)
4 126
4 552
-9%
- Vyjádřeno v % z tržeb
13,0%
13,0%
Čistý zisk
2 901
3 118
-7%
Základní zisk na akcii (USD)
1,27
1,36
Dividenda na akcii (CHF)*
0,51
0,48
6%
Cash flow z provozních činností
4 027
3 958
Volný hotovostní tok (free cash flow)
3 089
2 888
- Vyjádřeno v % z čistého zisku
106%
93%
Návratnost vloženého kapitálu (ROCE)
27%
31%
* návrh představenstva

Přehled výsledků za 4. čtvrtletí 2009

Přijaté zakázky a tržby
Zakázky ve čtvrtém čtvrtletí poklesly o 5 % ve srovnání se stejným čtvrtletím roku 2008 (ve vyjádření v USD vzrostly o 4 %), neboť pokračující slabá poptávka na většině průmyslových trhů ABB převážila nad investicemi zákazníků do energetických přenosových soustav a zařízení. Přijaté zakázky podpořil 61% nárůst velkých zakázek (nad 15 milionů USD) na 1,4 miliardy USD (v USD nárůst o 79 %). Velké zakázky tvořily 19 % všech přijatých zakázek, zatímco ve stejném období o rok dříve to bylo 11 %. Běžné zakázky (pod 15 milionů USD) poklesly ve čtvrtletí o 13 % (o 5 % v USD), a to po dvou po sobě následujících čtvrtletích s více než 20% poklesem. Ve srovnání se třetím čtvrtletím 2009 byly běžné zakázky ve vyjádření v místních měnách o 2 % vyšší (v USD o 5 % vyšší).

Pokud jde o jednotlivé regiony, zakázky v místních měnách byly ve srovnání se 4. čtvrtletním roku 2008 vyšší v Asii a na Blízkém východě a v Africe, a to vzhledem k pokračujícím investicím do rozšiřování energetické sítě na rozvíjejících se trzích. V obou regionech se zvýšila i poptávka po průmyslových výrobcích. V Evropě a v regionu Amerik pokračující slabá poptávka na většině koncových trhů společnosti vedla k nižším zakázkám v segmentech energetiky i automatizace. Zakázky z rozvíjejících se trhů tvořily 51 % celkových přijatých zakázek a ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 15 %. Naproti tomu zakázky ve vyspělých ekonomikách poklesly téměř o 20 %.

Tržby poklesly, neboť slabší tržby v segmentech s kratším cyklem kompenzovaly realizaci přijatých zakázek. Na této situaci se projevilo slabší obchodní prostředí v uplynulých čtvrtletích. Tržby ze služeb byly o 2 % nižší (v USD vzrostly o 7 %) ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2008.

Zakázkové krytí ke konci prosince 2009 činilo 24,8 miliardy USD. V porovnání s koncem roku 2008 to ve vyjádření v místních měnách znamená pokles o 1 % (v USD nárůst o 4 %). Ve srovnání se stavem ke konci předchozího čtvrtletí zakázkové krytí pokleslo o 5 % v místních měnách i v USD.

Provozní zisk (EBIT)
Provozní zisk (zisk před úroky a zdaněním – EBIT) a provozní zisková marže v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostly. V provozním zisku ve čtvrtém čtvrtletí 2009 se projevily náklady na restrukturalizaci ve výši přibližně 350 milionů USD související s dvouletým programem snižování nákladů ve výši 2 miliard USD, který byl vyhlášen před rokem (náklady za celý rok činily přibližně 520 milionů USD). Na provozním zisku se ve čtvrtém čtvrtletí 2008 projevily rezervy ve výši přibližně 870 milionů USD, které se vztahovaly k vyšetřování v oblasti etiky podnikání, náklady na daň z přidané hodnoty a náklady na restrukturalizaci.

Při očištění od vlivu nákladů na restrukturalizaci a tržního ocenění zajišťovacích transakcí činila provozní zisková marže ve čtvrtém čtvrtletí 2009 13,2 %, což je pokles o 1,5 % ve srovnání s provozní ziskovou marží ve stejném čtvrtletí roku 2008 po úpravě vzhledem k nákladům na restrukturalizaci, tržnímu ocenění zajišťovacích transakcí a dalším předem oznámeným finančním rezervám.
Na tomto poklesu se projevuje především vliv snižování cen a nízkého využívání kapacit.

Na provozní zisk i provozní ziskovou marži měly ve čtvrtém čtvrtletí kladný vliv úspory nákladů dosahující více než 500 milionů USD. Za celý rok program snižování nákladů vytvořil úspory převyšující 1,5 miliardy USD.

Čistý zisk
Čistý zisk ve čtvrtém čtvrtletí činil 540 milionů USD. Daňová sazba za celý rok byla 24 %, především v důsledku příznivého daňového dopadu přizpůsobení finančních rezerv ve třetím čtvrtletí 2009.

Rozvaha a cash flow
Čistá hotovost ke konci čtvrtého čtvrtletí činila 7,2 miliardy USD ve srovnání s 5,8 miliardy USD ke konci předchozího období. Hotovost z provozní činnosti činila rekordních 1,8 miliardy USD. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 tedy vzrostla přibližně o 400 milionů USD, a to hlavně v důsledku lepšího řízení provozního kapitálu, zejména lepšího inkasa pohledávek a nižších zásob.


Vyšší dividenda
Představenstvo společnosti ABB navrhuje pro rok 2009 dividendu ve výši 0,51 CHF (švýcarského franku). V porovnání s dividendou v předchozím roce je to zvýšení o 0,03 CHF, neboli o 6 %.

Představenstvo také navrhuje, aby dividenda měla podobu snížení nominální (par) hodnoty akcií z 1,54 CHF na 1,03 CHF. Návrh bude předložen ke schválení akcionářům na výroční valné hromadě společnosti, která se koná 26. dubna 2010. Pokud bude návrh schválen, rozhodný den pro výplatu dividendy a výplatní den by ve Švýcarsku měl připadnout na červenec 2010.

Společnost aktivně neprovádí nákupy podle programu na odkup akcií ve výši 2,2 miliardy CHF vyhlášeného v roce 2008. Společnost do nynějška na program, který není aktivní od září 2008, vydala přibližně 650 milionů CHF. Na výroční valné hromadě v roce 2010 společnost zamýšlí navrhnout zrušení akcií odkoupených v rámci programu.

Snižování nákladů
ABB během čtvrtého čtvrtletí pokračovala v realizaci svého programu snižování nákladů. Společnost se také rozhodla zvýšit cílovou hodnotu úspor, aby zajistila provozní ziskovou marži v cílovém pásmu 11–16 %. Cílem programu je nyní udržitelným způsobem snížit náklady ABB – které sestávají jak z nákladů na prodej, tak z režijních a administrativních nákladů – z úrovně roku 2008 do konce roku 2010 celkem o 3 miliardy USD. Dříve vyhlášený cíl snižování nákladů činil 2 miliardy USD. Úspory se zaměřují na nízkonákladové získávání zdrojů, nižší režijní a administrativní výdaje, zkvalitnění vnitřních procesů a přizpůsobení celosvětové výrobní a inženýrské základny ABB.

Snižování nákladů za celý rok 2009 výrazně překročilo plán a přesáhlo 1,5 miliardy USD. Přibližně polovina z těchto úspor byla dosažena optimalizací celosvětového získávání zdrojů (s vyloučením změn v cenách komodit). Zbytek byl dosažen snižováním režijních a administrativních nákladů, a také opatřeními týkajícími se celosvětové výrobní základny a provozní dokonalosti.

Etika podnikání
Jak bylo již dříve oznámeno, společnost ABB nahlásila Ministerstvu spravedlnosti Spojených států a Komisi pro burzy a cenné papíry Spojených států různé podezřelé platby.
Jak bylo také již dříve oznámeno, společnost ABB spolupracuje s různými antimonopolními orgány, včetně Evropské komise, pokud jde o vyšetřování některých údajných praktik porušujících pravidla hospodářské soutěže v oborech silových transformátorů, kabelů a pružných přenosových soustav pro střídavý proud (FACTS). V říjnu 2009 Evropská komise oznámila své rozhodnutí ve věci porušování hospodářské soutěže v oboru silových transformátorů a společnosti ABB uložila pokutu ve výši přibližně 34 miliony USD.
Tyto záležitosti by mohly mít nepříznivý dopad ve větší míře, než v jaké máme vyčleněné příslušné rezervy.

Personální a organizační změny
Ve čtvrtém čtvrtletí společnost ABB oznámila reorganizaci svých divizí automatizace, aby je přiblížila k zákazníkům. Na základě oznámených změn, účinných k 1. lednu 2010, byly podnikové jednotky v divizi Výrobky pro automatizaci a v divizi Robotika přeskupeny do dvou nových divizí – Diskrétní automatizace a pohyb a Výrobky pro nízké napětí. Divize Procesní automatizace zůstala nezměněná, pouze do ní byl přidán segment přístrojů z divize Výrobky pro automatizaci.

Tom Sjökvist, dříve odpovědný za divizi Výrobky pro automatizaci, v rámci reorganizace nyní vede novou divizi Výrobky pro nízké napětí. Ulrich Spiesshofer, dříve odpovědný za podnikový rozvoj ve Výkonném výboru nyní přebírá divizi Diskrétní automatizace a pohyb. Anders Jonsson, dříve odpovědný za divizi Robotika, zůstává ve Výkonném výboru a odpovídá za pokračující realizaci stávajícího programu ABB snižování nákladů a také programu týkajícího se celosvětové výrobní základny. Veli-Matti Reinikkala zůstává vedoucím divize Procesní automatizace.

Výhled
Zakázky ABB se ve čtvrtém čtvrtletí v porovnání se třetím čtvrtletím roku 2009 stabilizovaly. ABB se domnívá, že činnosti s krátkým cyklem již dosáhly svého nejnižšího bodu. Ovšem vzhledem k dlouhodobé povaze portfolia ABB zůstává výhled vedení, pokud jde o obchodní činnosti společnosti v roce 2010 a o celkovou hospodářskou situaci, nejistý.

Nejdůležitější oblasti obchodní činnosti ABB, podporované hlavně potřebou budování a modernizace energetické infrastruktury, řešení klimatické změny a rostoucím významem rozvíjejících se trhů v celosvětovém hospodářství, nadále nabízejí atraktivní růstové příležitosti.

Ve všech regionech přetrvává potřeba efektivnějšího a spolehlivějšího přenosu a rozvodu elektrické energie a integrace energie z obnovitelných zdrojů do stávajících energetických sítí. S rostoucími cenami energií a komodit a spolu s tím, jak globalizace posiluje hospodářskou soutěž, zákazníci z oblasti průmyslu ve všech částech světa si žádají automatizační řešení pro nové kapacity i za účelem snížení nákladů, zlepšení kvality a zvýšení produktivity jejich stávajících aktiv.

Nedávný globální hospodářský propad ovšem vedl u zákazníků v některých sektorech ke vzniku nadbytečných kapacit a v jiných snížil množství kapitálu využitelného pro investice. Stále není jasné, kdy a jak rychle se investice zákazníků v těchto oblastech zotaví. V důsledku těchto faktorů zachovává vedení opatrný výhled na rok 2010, dokud celkové směřování světového hospodářství nebude zřetelnější.

V roce 2010 se tedy vedení zaměří na přizpůsobování nákladů i zapojení globální výrobní základny společnosti, silné účetní rozvahy a špičkových technologií při využívání dalších příležitostí k ziskovému růstu.

Aktualizace cílů na léta 2007–2011
Společnost ABB si je jistá, že může dále v rámci skupiny dosahovat provozní ziskové marže za celý rok v cílovém pásmu 11–16 % z tržeb. Společnost také potvrzuje svůj závazek dosáhnout cílů provozní ziskové marže v jednotlivých divizích (jednotlivé původní cíle divizí byly přepočteny po reorganizaci divizí automatizace v listopadu 2009).

ABB rovněž potvrzuje svůj cíl pro volnou hotovost tok jako procenta čistého zisku na průměrné hodnotě 100 % v období 2007–2011.

Schopnost společnosti dosáhnout zbývajících cílů – růstu tržeb a zisku na akcii a výnosu na celkový investovaný kapitál – závisí na tempu hospodářského zotavení v letech 2010 a 2011.


Výsledky divizí ve 4. čtvrtletí 2009

Divize Výrobky pro energetiku
Čtvrté čtvrtletí 2009
Čtvrté čtvrtletí 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
2 667
2 615
2%
-5%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
8 226
7 977
3%
-2%
Tržby
3 109
3 208
-3%
-9%
Provozní zisk (EBIT)
495
444
11%
- Vyjádřeno v % z tržeb
15,9%
13,8%
Hotovost (cash flow) z provozních činností
754
578

Finanční rok 2009
Finanční rok 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
10 940
13 627
-20%
-14%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
Tržby
11 239
11 890
-5%
-1%
Provozní zisk (EBIT)
1 969
2 100
-6%
- Vyjádřeno v % z tržeb
17,5%
17,7%
Hotovost (cash flow) z provozních činností
1 977
1 575


Přijaté zakázky ve čtvrtém čtvrtletí poklesly (v USD se zvýšily o 2 %), neboť slabá poptávka ve vyspělých ekonomikách převážila nad vyššími investicemi do energetické infrastruktury na rozvíjejících se trzích. Přijaté zakázky vzrostly o 3 % v Asii (o 9 % v USD) a byly o 24 % vyšší na Blízkém východě a Africe (o 37 % v USD). V Evropě byly zakázky ve srovnání se stejným čtvrtletím roku 2008 stabilní (o 8 % vyšší v USD), neboť výrazný růst ve východní Evropě vyvážil pokles v západní Evropě. Oslabená poptávky ze strany sektoru veřejných služeb i průmyslu ve Spojených státech způsobila pokles zakázek o 25 % v regionu Amerik (21 % v USD). V tomto poklesu zakázek se projevily také nižší ceny v důsledku slabšího trhu a kompenzace nižších nákladů na komodity.

Divize v tomto čtvrtletí vykázala druhou vůbec nejvyšší úroveň tržeb, což znamenalo pokles z rekordní hodnoty vykázané ve čtvrtém čtvrtletí o rok dříve. Nižší tržby z činností s kratším cyklem vztahující se k sektoru průmyslu a stavebnictví, jako jsou například zařízení pro vysoké napětí a distribuční transformátory, byly částečně vyvážené vyššímu tržbami z činností s delším cyklem, například v segmentu velkých silových transformátorů.

Provozní zisk v tomto čtvrtletí zahrnoval náklady na restrukturalizaci ve výši 39 milionů USD. Na provozní ziskovou marži ve čtvrtletí kladně zapůsobilo příznivé složení tržeb z prodeje výrobků.

Divize Systémy pro energetiku
Čtvrté čtvrtletí 2009
Čtvrté čtvrtletí 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
1 863
1 456
28%
16%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
9 675
7 704
26%
20%
Tržby
1 908
1 902
0%
-7%
Provozní zisk (EBIT)
66
181
-64%
- Vyjádřeno v % z tržeb
3,5%
9,5%
Hotovost (cash flow) z provozních činností
242
98

Finanční rok 2009
Finanční rok 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
7 830
7 408
6%
17%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
Tržby
6 549
6 912
-5%
1%
Provozní zisk (EBIT)
388
592
-34%
- Vyjádřeno v % z tržeb
5,9%
8,6%
Hotovost (cash flow) z provozních činností
333
424

Ve čtvrtém čtvrtletí zakázky výrazně vzrostly a přispěly k rekordnímu ročnímu nárůstu zakázek v této divizi. Příčinou růstu byly především pokračující investice do výroby elektrické energie a přenosové kapacity a také do souvisejících zlepšení sítě na rozvíjejících se trzích. K růstu významně přispěly velké zakázky na transformovny a energetickou infrastrukturu železnic v Indii a budování energetické infrastruktury na Blízkém východě. Tento růst převážil nižší čtvrtletní přírůstek nových zakázek v Evropě a v regionu Amerik, který pramenil hlavně z nižších investic v sektorech průmyslu a distribuce elektrické energie.

Tržby pramenily hlavně z plánované realizace zakázkového krytí a ve čtvrtém čtvrtletí ve vyjádření v místních měnách poklesly. Vývoj tržeb odrážel nižší úroveň běžných zakázek během roku. Provozní zisk i provozní marži negativně ovlivnily náklady na restrukturalizaci ve výši 76 milionů USD. Restrukturalizace se zaměřila především na přizpůsobení kapacity na trzích v určitých regionech.

Výrobky pro automatizaci
Čtvrté čtvrtletí 2009
Čtvrté čtvrtletí 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
2 061
2 094
-2%
-10%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
3 557
3 863
-8%
-12%
Tržby
2 448
2 484
-1%
-10%
Provozní zisk (EBIT)
351
422
-17%
- Vyjádřeno v % z tržeb
14,3%
17,0%
Hotovost (cash flow) z provozních činností
537
299

Finanční rok 2009
Finanční rok 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
8 453
10 872
-22%
-18%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
Tržby
8 930
10 250
-13%
-9%
Provozní zisk (EBIT)
1 330
1 908
-30%
- Vyjádřeno v % z tržeb
14,9%
18,6%
Hotovost (cash flow) z provozních činností
1 525
1 343

Nárůst zakázek ve většině segmentů v Číně, Indii, na Blízkém východě a dalších rozvíjejících se trzích, podpořený rostoucí průmyslovou výrobou v těchto oblastech, byl vyvážen nižšími zakázkami v Evropě a v regionu Amerik. Na této situaci se podepsalo nejisté hospodářské prostředí ve vyspělých ekonomikách. Běžné zakázky poklesly o 6 % v místních měnách, ovšem zakázky na standardní výrobky pro nízké napětí vzrostly. Na zakázky negativně působily nižší ceny v důsledku poklesu nákladů na materiál a také nižší poptávky.
Tržby ve 4. čtvrtletí poklesly, neboť realizace zakázkového krytí v segmentech jako je elektronika pro energetiku pouze částečně vyvážila nižší tržby v segmentech motorů, pohonů a systémů pro nízké napětí.
Provozní zisk poklesl v důsledku nižších tržeb a nákladů na restrukturalizaci ve výši 66 milionů USD. Cílem restrukturalizace bylo přizpůsobit výrobní kapacitu a optimalizovat výrobní základnu v reakci na měnící se poptávkové prostředí.

Procesní automatizace
Čtvrté čtvrtletí 2009
Čtvrté čtvrtletí 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
1 288
1 452
-11%
-20%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
5 412
6 111
-11%
-17%
Tržby
1 908
2 088
-9%
-17%
Provozní zisk (EBIT)
199
240
-17%
- Vyjádřeno v % z tržeb
10,4%
11,5%
Hotovost (cash flow) z provozních činností
303
282

Finanční rok 2009
Finanční rok 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
6 200
8 657
-28%
-22%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
Tržby
7 347
7 815
-6%
-1%
Provozní zisk (EBIT)
685
926
-26%
- Vyjádřeno v % z tržeb
9,3%
11,8%
Hotovost (cash flow) z provozních činností
671
1 034

Zakázky ve čtvrtém čtvrtletí 2009 poklesly, neboť zpoždění projektů v sektoru námořní dopravy a těžby a zpracování nerostů vyvážilo pokračující růst v oblasti ropy a plynu a zlepšení v sektoru kovů. Ve čtvrtletí rostly také zakázky na poprodejní servis v oborech námořní dopravy a těžby a zpracování nerostů. Celkové zakázky při vyjádření v místních měnách poklesly ve všech regionech. Tržby byly nižší než rekordní tržby ve čtvrtém čtvrtletí předchozího roku, neboť pokles zakázek, který začal koncem roku 2008 – zejména v sektorech papíru a celulózy, kovů, nerostů

a námořní dopravy – se projevil v tržbách. Tržby ze služeb, které obvykle tvoří přibližně třetinu celkových tržeb, se ve vyjádření v místních měnách nezměnily.
V provozním zisku se projevují nižší tržby a také náklady na restrukturalizaci ve výši 50 milionů USD. Po očištění od těchto vlivů byla provozní zisková marže nad úrovní stejného čtvrtletí před rokem, a to díky lepší realizaci projektů, sílícímu kladnému vlivu snižování nákladů a stabilním tržbám za služby.

Robotika
Čtvrté čtvrtletí 2009
Čtvrté čtvrtletí 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
201
299
-33%
-38%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
331
545
-39%
-42%
Tržby
231
407
-43%
-47%
Provozní zisk (EBIT)
-188
-73
- Vyjádřeno v % z tržeb
-81,4%
-17,9%
Hotovost (cash flow) z provozních činností
10
18

Finanční rok 2009
Finanční rok 2008
Změna
v mil. USD, pokud není uvedeno jinak
USD
Místní měny
Zakázky
758
1 658
-54%
-51%
- Zakázkové krytí (konec prosince)
Tržby
970
1 642
-41%
-38%
Provozní zisk (EBIT)
-296
9
- Vyjádřeno v % z tržeb
-30,5%
0,5%
Hotovost (cash flow) z provozních činností
-90
49

Zakázky v divizi Robotika poklesly, neboť ve čtvrtém čtvrtletí pokračoval prudký pád poptávky v globálním sektoru diskrétní výroby. Tržby poklesly v důsledku nižšího počátečního zakázkového krytí a nižších tržeb za služby.

Divize vykázala provozní ztrátu, která se vztahovala hlavně ke změnám v její výrobní základně a k dalšímu přizpůsobování kapacity na vyspělých trzích. Náklady na restrukturalizaci v tomto čtvrtletí činily 109 milionů USD.


ABB (www.abb.cz) je přední světovou firmou působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům ze sféry průmyslu a výroby a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu jejich činností na životní prostředí. ABB má kolem 120 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa. V České republice působí na osmi lokalitách a zaměstnává téměř 2 700 lidí.


1 Pokud jde o zakázky a příjmy, diskuse vedení se soustředí na změny v místních měnách. Změny v USD jsou uvedené v tabulkách s výsledky.

HledatKONTAKT

 • Více informací:
 • Media Relations
 • ABB Corporate Communications, Zurich
  Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
  Tel: +41 43 317 6568
  Fax: +41 43 317 7958
  ABB Ltd
  Affolternstrasse 44
  CH-8050 Zurich, Switzerland
 • Investor Relations
 • Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
  Sweden: Tel. +46 21 325 000
  USA: Tel. +1 203 750 7743