En eftermiddag på företaget

2012-12-03 - Veckans första arbetsdag började för rektorernas del med rutin, men redan på eftermiddagen skålade man med välkomstdrycker i ABB:s utrymmen. Bakgrunden till en annorlunda arbetsdag var rektorsträningen som Ekonomiska informationsbyrån och ABB ordnade. Målet med arbetsdagen var att skol- och företagsvärlden bättre skulle lära känna varandra.
Träningen ordnades för första gången på svenska i oktober och samlade ihop Vasa stads rektorer och skoldirektörer. ABB presenterade sina verksamhetsformer och arbetsredskap, som skall motivera personalen, utveckla kunnandet och hjälpa i andra utmaningar i vardagen.

Johanna Kakkuri, personalutvecklingschef och ansvarig för rekryteringen, öppnade eftermiddagens program med att berätta allmänt om ABB:s verksamhet i Vasa och i Finland och ur världens synvinkel. ABB sysselsätter cirka 145 000 arbetstagare runt om i världen och i Finland finns cirka 7000 arbetstagare på lönelistorna. Företaget anställde förra året nästan femhundra nya arbetstagare. När arbetskontraktet är undertecknat, börjar det egentliga utvecklingsarbetet.

- Här talar vi om att styra kunnandet. Vi kan fastställa personalens kunnande och utveckla det vidare. I utvecklingsarbetet tar vi i beaktan såväl arbetstagarens som enhetens önskemål och behov. Varje år utvärderar arbetstagaren sin egen prestation och sitt utvecklingsbehov. Samma utvärdering gör även förmannen och utvecklingsplanen görs i samarbete med arbetstagaren. Dessutom ser vi över behovet av kunnandet för framtidens del. Slutresultatet, för både arbetstagaren och enheten, är att ett tillräckligt kunnande uppnår de fastställda målen. Konkurrensen på den globala marknaden är hård och en fortsatt utveckling är ett villkor för framgång, avslutade Kakkuri.

Personalchefen Salla Rundgren presenterade metoder för utvecklingssamtal ur cirka 500 arbetstagares synvinkel från hennes enhet.. Med hjälp av utvecklingssamtalen förs de viktiga affärsverksamhets- och verksamhetsformsmålen fram och varje person engageras att gå åt samma håll. Personalchefen råd för att lyckas med utvecklingssamtalen är enkla.

- Det är viktigt att båda parter förbereder sig väl på förhand inför utvecklingssamtalet och att diskussionen måste föras på faktabasis, ej på grund av rykten. En förmans roll baserar sig cirka 60-70 procent på att lyssna, men ibland är det bra att försäkra sig om att parterna förstår saker på samma sätt. För att utvecklingssamtalen inte bara stannar som en diskussion, är det viktigt att göra vad man lovar och lova bara det, som man kan göra, sade Rundgren medan åhörarna nickade medgivande.

Borgaregatans rektor Seppo Kallio lyfte fram skolvärldens utmaningar när det gäller utvecklingssamtalen.

- Våra utvecklingssamtal sker alltid på lärarens fritid. En annan klar utmaning är att skolan är en expertorganisation där alla har samma skolning.Negativ feedback hjälper inte

Det sista anförandet hade Jukka-Pekka Niemi. Niemi är hemma från Kaskö och arbetar som marknadsföringschef i enheten Breakers & Switches.

- Vi planerar, tillverkar och säljer strömställarer. Det här kanske låter invecklat, men produkten är i själva verket ganska enkel: I – O ställningarna finns, sade Niemi och fick rektorerna att skratta.

Till Niemis marknadsföringsteam hör proffs från Finland, Norge, Sverige och Italien.

- Förmannens eget exempel är naturligtvis viktigt, likaså ett klart mål. När arbetstagen vet målen, är det lättare att motivera. Ur motivationssynvinkeln är det bra att man ger feedback för gjort arbete. Själv tror jag inte på negativ utan på uppbyggande feedback, sade Niemi om sina verksamhetsformer.

Niemi klickade med musen på en länk och fram kom ett enkelt arbetsredskap för att föra framåt saker i teamet – en Excel-tabell. Ur tabellen får man fram olika ansvarsområden. Man skriver ner åtgärderna i tabellen – vad man gör och för vem. Det gemensamma språket är engelska och färgkoderna - dem förstår alla kolleger oberoende av land.

Skoldirektör Birgitta Höglund lyfte fram lagbundenheten i skol- och företagsvärlden.

- Fastän produkterna är olika, är målet detsamma. Slutanvändaren bör vara nöjd. ABB:s kunder är företag och vi har samhället.

Rektorsträningen gav nya synvinklar till skolvärldens vardag. Under slutet av dagen föddes en idé om mentorverksamhet. Ordet som härstammar från den grekiska mytologin kan anses betyda handledare, guide eller rådgivare – ett fungerande verktyg för samarbete mellan skola och företag.

Text och bild: Jukka Mäntymaa

HakuYHTEYDENOTTO