Vindkraft i väglöst land

På lågfjället Sjisjka i Gällivare reser sig 30 stycken 130 meter höga vindkraftverk. Projektet är ett föredöme ur miljösynpunkt.

Sjisjka ligger intill stambanan i Gällivare kommun. Visionen har varit att vindkraftparken ska byggas och drivas i samspel med naturen och att projektet ska vara en förebild för hur man med liten miljöpåverkan skapar förnybar energi i en känslig fjällmiljö.

Bygget har genomförts med en hållbarhetsplan som ska ge minsta möjliga miljöpåverkan och långsiktigt hållbara lösningar. Lokal förankring har varit en viktig del i utvecklingen av projektet. I linje med detta kommer även en del av produktionsintäkterna att gå tillbaka till bygden.

Miljön känslig och därför var kraven extra högt ställda.Platsen är otillgänglig och miljön känslig. Därför var kraven för vindkraftparken extra högt ställda. Även logistiken var en utmaning vid byggandet.


Bakom satsningen står Sjisjka Vind AB som ägs av Skanska, O2 och Jämtkraft. Skanska har gått in i projektet som investerare och byggentreprenör. O2 bidrar med sin vindkraftskompetens inom projektering, turbinupphandling, planering och drift medan kraftbolaget Jämtkraft bidrar med kunskaper inom elnät, produktion och elhandel.

Försörjer 43 000 hushåll
Huvudentreprenör för vindkraftparken, som invigdes den 3 oktober, var Jemtska, ett samägt bolag mellan Jämtkraft och Skanska, medan Goodtech har haft totalentreprenaden för byggandet av en 130 kV fördelningsstation i anslutning till vindkraftparken.

Det handlar då om ett 130/20 kV utomhusställverk, anslutning av två 78 MVA transformatorer tillhandahållna av beställaren själv samt 20 kV ställverk och kontrollutrustning inrymda i en ny betongbyggnad. Största delen av utrustningen i stationerna har levererats av ABB.
"Elproduktionen från Sjisjka beräknas till 200 GWh per år, vilket kommer att kunna försörja cirka 43 000 hushåll", säger Stefan Helmvall, Goodtechs divisionschef för Norra Sverige.

Vindkraftparken har uppförts på en otillgänglig plats, i ett kargt klimat med extremt kort byggsäsong och stränga miljökrav. En unik lösning är bland annat användningen av prefabricerade betongfundament – ett helt nytt koncept som sparat både tid och miljö. 95 procent av allt material har transporterats till hållplatsen Lappberg med tåg. Dumprar, maskiner, bilar och personal har också kommit till Sjisjka via järnvägen.

Arbetade igen förlorad tid
Pekka Pannula, Goodtechs huvudprojektledare, konstaterar att projektet gick mycket bra trots den pressade tidplanen och brist på bra kommunikationer.
"Leveransen av reläterminalerna från ABB blev något försenad, men de ställde upp helhjärtat för att hjälpa oss", säger Pekka Pannula.

"När allt väl fanns på plats arbetade vi och Goodtech igen den förlorade tiden. Goodtech är en av ABB:s strategiska partners och vårt samarbete med dem fungerar mycket bra", inflikar Christer Ejnestrand, säljare vid ABB i Luleå.

Tredubbling sedan 2008
Fram till 2006 gick utbyggnaden av vindkraft långsammare än planerat. Men då förenklades tillståndsgivningen och det togs ett långsiktigt beslut om regler för elcertifikat och spridning av bättre och mer översiktliga vindkartor.

Höga elpriser under 2006, liksom en omfattande debatt om klimathotet, bidrog också till vindkraftsboomen. Sedan 2008 har elproduktionen från svensk vindkraft mer än tredubblats. Målsättningen i Sverige för att uppfylla de klimatmål som uppställts inom EU är att senast år 2015 nå upp till en produktion av cirka 10 TWh från vindkraft.

Norra Sveriges glest befolkade län har under de senaste åren blivit en självklar destination för många stora projekt. Tittar man på länen i norra Sverige utmärker sig Västerbotten. Här finns det idag cirka 160 vindkraftverk. De närmaste 20 åren planeras byggande av 6 000 vindturbiner i Norrland.
"Vi går en spännande framtid till mötes när det gäller vindkraften i norra Sverige och där är vi tillsammans med våra partners ett slagkraftigt team", säger Stefan Helmvall.

Går alla planer i lås innebär det att norra Sverige får tre gånger fler vindkraftverk än vad som i dag finns i hela landet.
"Hur många det i slutändan blir beror till stor del på tillgången till kraftnät. Här måste det till en omfattande utbyggnad", konstaterar Christer Ejnestrand.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2013

Fakta

Goodtech ASA är noterat på Oslo Börs och har drygt 1 400 medarbetare på cirka 40 orter i Sverige, Norge och på Åland. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

ABB har levererat:
• HSP-apparater 170 kV Konstruktionsspänning
• Fyra Combinedbrytare LTB 145 kV
• Två EMF 145 Spänningstransformatorer
• Sex IMB 145 Strömtransformatorer
• Sex Pexlim Avledare 145 kV
• Mellanspänningsställverk Unigear ZS1 24 kV 13 Fack med REF 615 reläskydd
Relä- och kontrollutrustning – support med konfiguration till Goodtech
• RTU 560 med IED 670 Terminaler REL /RET / REB.ABB har bland annat levererat ett 130 kV utomhusställverk samt Unigear ZS1 20 kV.

Sök