AББ продължава своята трансформация

2017-04-20 - Реализира високи приходи, базови поръчки и нетен доход
 • Приходите увеличени с 3%1
 • Ръст на базовите поръчки от 2%
 • Общият брой поръчки отразява по-ниския брой възложени големи поръчки; съотношение между получени и реализирани поръчки (book to bill ratio)2 1.07x
 • Марж на оперативната печалба EBITA2 12.1% солидно оперативно предимство предвид 60 базисни пункта положителна корекция в застрахователния резерв през 2016
 • Нетен доход 724 млн. щатски долара спрямо 500 млн. щ. долара; оперативна печалба на акция EPS +1%3
 • Паричните потоци от оперативна дейност на стойност 509 млн. щатски долара отразяват забавянето на инсентив плащанията, причинено от случая в Южна Корея
 • Активно управление на портфолиото: приключена е продажбата на направлението за кабели високо напрежение; придобиването на B&R обявено на 4 април
 • Търговски старт на ABB AbilityTM

“АББ реализира своето второ поредно тримесечие на ръст в приходите. Основополагащото оперативно представяне се подобри предвид обявената миналата година корекция на резервите”, сподели изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер. „Свидетели сме на първите сигнали за пазарно стабилизиране в някои преработвателни промишлености, както и сигнали за известен ръст в предприятията от ранен цикъл. Състоянието на поръчките в дивизия „Енергийни мрежи” за тримесечието отразява китайски HVDC проект, който ни бе възложен през първото тримесечие на 2016 г. Като цяло основното търсене в Китай остава положително.”

“Дадохме търговски старт на ABB Ability, нашето водещо в сектора дигитално портфолио, и сме изключително доволни от силно положителния отговор от страна на клиентите”, заяви той. „С финализираната продажба на бизнес направлението за кабели и наскоро обявеното придобиване на B&R, иновативен лидер в автоматизацията на машини и автоматизацията на производство, ние продължаваме да елиминираме рисковете от портфолиото и да изместваме гравитационния център на АББ към сегменти, характеризиращи се с по-висок растеж, както и към засилена конкурентноспособност.”

Ключови резултати Промяна
В млн. щ. долари, освен ако не е упоменато другоQ1 '17Q1 '16US $На сравнима база1
Поръчки8 4039 253-9%-3%
Приходи7 8547 903-1%+3%
Опер. печ. EBITA943951-1%+2%4
като % от опер. приходи12.1%12.1%0%
Нетен доход724500+45%
Базова печ. на акция EPS0.340.23+48%3
Опер. печ. на акция EPS0.280.280%3+1%3
Пар. потоци от опер. дейности509252+102%

Краткосрочни изгледи за бъдещето
Макроикономическото и геополитическо развития сигнализират за смесена картина с продължаваща несигурност. Някои макроикономически показатели в САЩ остават положителни, а растежът в Китай се очаква да продължи. Пазарът в световен мащаб остава повлиян от скромния растеж и повишената несигурност, напр. Brexit в Европа и геополитическите напрежения в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията. Имайки предвид това, както и продължаващата трансформация на АББ, ние очакваме 2017 да бъде година на преход.

Резултати от първото тримесечие (Q1) на 2017 г. общо за АББ Груп

Поръчки

Поръчките намаляха с 3 % (9 % в щатски долари) в сравнение с първото тримесечие преди година, основно в резултат на по-ниския брой възложени големи поръчки. Броят на големите поръчки (на стойност 15 млн. щатски долара и нагоре) бе с 34% по-нисък (50 % в щатски долари) вследствие на по-малкия брой възложени големи поръчки в дивизии „Промишлена автоматизация” и „Енергийни мрежи”. Големите поръчки представляваха 10 % от общия брой поръчки, сравнено със 17 % за същото тримесечие преди година. Големите поръчки през тримесечието включваха поръчка на стойност 280 млн. щатски долара за системи постоянен ток високо напрежение за свързване на електрическите мрежи на Франция и Обединеното Кралство. Броят на базовите поръчки (на стойност под 15 млн. щатски долара) бе по-висок с 2 % (1% по-нисък в щатски долари), отбелязвайки подобрение в „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”, „Роботика и задвижвания” и „Промишлена автоматизация”. Общият брой поръчки за услуги и софтуер се повиши със 7 % (5 % в щатски долари) в сравнение с първото тримесечие на 2016 г. и представляваше 24 % от общия брой поръчки, сравнено с 21 % за същия период на миналата година.

Натрупаните поръчки към края на месец март 2017 г. бяха на стойност 23 млрд. щатски долара, което е с 2 % по-малко (11 % в щатски долари) в сравнение с края на първото тримесечие на 2016 г. Съотношението между получени и реализирани поръчки2 през първото тримесечие бе 1.07x сравнено с 1.17x за първото тримесечие на 2016 г.

Преглед на пазара

Характеристики на търсенето в трите региона на АББ:

 • Търсенето в Европа бе положително в резултат на цялостния ръст и таймирането на големите капиталови инвестиции. Общият брой поръчки се повиши с 2 % (12 % по-малко в щатски долари), докато базовите поръчки се повишиха със 7 % (3 % в щатски долари). Търсенето при базовите поръчки бе положително в Германия, Швеция, Испания и Финландия, докато в Норвегия и Швейцария остана слабо.
 • Търсенето в Америките бе положително в резултат на повишеното търсене на автоматизация и енергийна ефективност. Общият брой поръчки се увеличи с 4 % през тримесечието (5 % в щатски долари) на база на възложени големи поръчки. САЩ отбелязаха ръст в общия брой поръчки от 5 % (5 % в щатски долари) и ръст от 3 % (3 % в щатски долари) при базовите поръчки. Базовите поръчки се подобриха с 1 % (2 % в щатски долари), като увеличенията в САЩ и Мексико бяха почти неутрализирани от спадовете в Канада и Бразилия.
 • Търсенето в Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA) бе смесено. Общият брой поръчки за региона намаля с 12 % (16 % в щатски долари). Поръчките в Китай отразяват силна сравнима стойност от първото тримесечие на 2016 г., като големите и по-малки HVDC поръчки не бяха повторени. Основополагащото търсене в Китай за промишлена автоматизация, енергийна ефективност и надеждни и ефективни енергийни решения остава положително. Поръчките в Индия отразяват непрекъснатите инвестиции в промишлена автоматизация и надеждни енергийни решения. Базовите поръчки за региона намаляха с 2 % (6 % в щатски долари), като положителното развитие на поръчките в Индия, Южна Корея и ОАЕ не успя да компенсира спадовете в Китай и Саудитска Арабия.

Характеристики на търсенето в трите основни клиентски сектора на АББ:
 • Електроразпределителните дружества продължиха своите инвестиционни дейности за надграждане на застаряващата енергийна инфраструктура и интегриране на ВЕИ в мрежата.
 • В промишления сектор инвестициите в решения от роботиката и леки промишлености като автомобилната и хранително-вкусовата, останаха положителни, докато търсенето от страна на преработвателните индустрии, особено нефтено-газовата, остана потиснато.
 • Транспортно-инфраструктурният сектор бе смесен. Търсенето за решения за сградна автоматизация, както и решения включващи енергийна ефективност за железопътния транспорт, остана силно, докато морския сектор, с изключение на круизните кораби, претърпя рязък спад в резултат на потиснатия нефтено-газов сектор.

Приходи

Приходите се повишиха с 3 % (1 % по-ниски в щатски долари) през първото тримесечие, с повишени приходи в „Продукти за електроснабдяване електрообзавеждане”, „Роботика и задвижвания” и „ Енергийни мрежи”. Общите приходи от услуги и софтуер бяха 1% по-ниски (1 % по-ниски в щатски долари) и представляваха 18 % от общите приходи, без промяна в сравнение с миналата година.

Оперативна печалба EBITA

Оперативната печалба EBITA бе 943 млн. щатски долара, 2 % повече в постоянни валути (1 % по-малко в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA бе 12.1 %, без промяна в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Оперативната печалба EBITA включваше подобрения в маржа при „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане”, „Промишлена автоматизация” и „Енергийни мрежи” и спад в маржа при „Роботика и задвижвания”. В допълнение към това, сравнимата стойност на оперативната печалба EBITA през 2016 г. бе 60 базисни пункта по-висока вследствие на кумулативната елиминация на някои вътрешнофирмени застрахователни резерви от 50 млн. щатски долара през 2016 г.

Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция

Нетният доход се повиши до 724 млн. щатски долара, а базовата печалба на акция бе 0.34 щ. долара, в сравнение с 0.23 щ. долара за същото тримесечие на 2016 г. Това увеличение включва ефектите от капиталовата печалба от разпродажбата на бизнес направлението за кабели високо напрежение и други начислявания, вписани за корекция на пасивите за задържани задължения на това направление. Освен това, свързаните с придобивания разходи и някои неоперативни елементи повлияха отрицателно нетния доход, докато чуждестранните валути и разликите в стоковото таймиране имаха положителен ефект. По-ниската ефективна данъчна ставка отразява ефекта от продажбата на направлението за кабели.
Оперативната печалба на акция EPS бе 0.28 щатски долара, сравнено с 0.28 щатски долара за същото тримесечие на 2016 г., което представлява увеличение от 1 % в постоянна валута 2.

Парични потоци от оперативни дейности

Паричните потоци от оперативна дейност бяха на стойност 509 млн. щатски долара в сравнение с 252 млн. щатски долара през 2016 г., вследствие на промяната в тайминга на инсентив плащанията през 2017 г. към второто тримесечие на 2017 г. заради ефекта от Южнокорейския случай.

Южна Корея

На 22 февруари 2017 г. АББ обяви, че е разкрила сложна престъпна схема, включваща значително присвояване и злоупотреби с парични средства, в своя Южнокорейски филиал. Компанията незабавно стартира щателно разследване, включващо вътрешни и външни страни, което напредва добре. АББ работи с местната полиция по разследването, както и с Интерпол. Компанията е проверила и препотвърдила салдата в банковите си сметки по цял свят и може да потвърди, че тази ситуация се ограничава само до Южна Корея. АББ има нулева толерантност към неетичното поведение и поддържа най-високи стандарти по отношение на почтеността и етичните бизнес практики. АББ е започнала да въвежда дисциплинарни мерки и ще продължи да го прави, доколкото и където е необходимо.

Представяне по дивизии за четвърто тримесечие (Q1)

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)ПоръчкиПРОМЯНАПриходиПРОМЯНА
US$На сравнима база1US$На сравнима база1Оп. печ. EBITA %ПРОМЯНА
Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане2 528+1%+4%2 2930%+3%14.1%+0.6п.
Роботика и задвижвания2 177+4%+7%1 926+3%+5%14.3%-1.0п.
Промишлена автоматизация1 682-8%-6%1 549-7%-5%13.3%+1.3п.
Енергийни мрежи2 379-20%-17%2 405-2%+4%10.3%+2.8п.
Корпоративни и др. (вкл. вътрешно дивизионни елминиации)-363 -319
Общо за АББ Груп8 403-9%-3%7 854-1%+3%12.1%
Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане

Общият брой поръчки се повиши в отражение на подобреното пазарно търсене в САЩ, Китай и Германия. Приходите нараснаха с 3% през тримесечието (и запазиха същите нива в щатски долари), а маржът на оперативната печалба EBITA се подобри вследствие на комбинация от обем, микс от фактори, производителност и икономии на разходи.

Роботика и задвижвания

Общият брой поръчки се увеличи със 7 % (4 % в щатски долари), като базовите поръчки от трети страни се повишиха с 13 % (10 % в щатски долари) вследствие на продължаващото засилено търсене в сектора на роботиката и леката промишленост. Приходите се подобриха с 5 % (3 % в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA бе повлиян от неблагоприятен микс от фактори и слабо оползотворяване на капацитета през тримесечието. Структурата на търсенето и нарастващият брой натрупани поръчки ще облекчат тази ситуация с времето.

Промишлена автоматизация

Общият брой поръчки отразява по-ниския брой поръчки, свързани със специализирани плавателни съдове. Подобрението в основополагащото търсене за продукти, услуги и софтуер си пролича в положителното развитие при базовите поръчки през тримесечието. Приходите отбелязаха спад от 5 % (7 % в щатски долари) заради по-ниските приходи, идващи от натрупаните поръчки. Маржът на оперативната печалба EBITA се повиши със 130 базисни пункта до 13.3 % в резултат на положителен микс от фактори и успешно въведените мерки по производителността и за намаляване на разходите.

Енергийни мрежи

Общият брой поръчки бе по-нисък в сравнение със същото тримесечие преди година, основно вследствие на таймирането на големите възложени поръчки. Положителното развитие при базовите поръчки в много пазари не успя да компенсира слабото търсене в Близкия Изток и трудната сравнима стойност в Китай миналата година. Приходите бяха по-високи с 4% (2% по-ниски в щатски долари) вследствие на непрекъснатото изпълнение на стабилния запас от натрупани поръчки. Маржът на оперативната печалба EBITA бе 10.3 %, стимулиран от повишените приходи, подобрената производителност, стабилното изпълнение на проекти и непрекъснатите икономии на разходи.

Стратегия „Следващо ниво” – етап 3

През тримесечието АББ продължи въвеждането на своята стратегия „Следващо ниво” чрез по-нататъшно изместване на гравитационния си център към сегменти, характеризиращи се с по-висок растеж, засилване на своята конкурентноспособност и елиминиране на рисковете от портфолиото.

АББ обяви придобиването на B&R, иновативен лидер в автоматизацията на машини и автоматизация на производство на 4 април 2017 г. Това придобиване ще затвори историческата празнина на АББ в автоматизацията на машини и производство и ще създаде уникално всеобхватно автоматизационно портфолио за клиентите в цял свят. B&R е доказан иновативен лидер в областта на Програмируемите логически контролери (PLC), Индустриалните компютри (IPC) и машините със сервозадвижвания и автоматизацията на производството, и ще подсили позицията на АББ на номер 2 в индустриалната автоматизация. Очаква се сделката да бъде приключена през лятото на 2017 г.

АББ даде търговски старт на ABB Ability, предлагащо над 180 решения във всички клиентски сегменти, което комбинира портфолиото на АББ от дигитални решения и услуги, затвърждавайки водещата позиция на Групата АББ в Четвъртата индустриална революция и поддържайки конкурентноспособността на четирите предприемачески дивизии на АББ.

Освен това, АББ успешно приключи продажбата на своите направления за кабели високо напрежение и кабелни аксесоари на NKT Cables.

Изгледи за бъдещето

Макроикономическите и геополитическите развития сигнализират за смесена картина с продължаваща несигурност. Някои макроикономически признаци в САЩ остават позитивни, а растежът в Китай се очаква да продължи. Пазарът в световен мащаб остава повлиян от скромния растеж и повишената несигурност, свързана напр. с Brexit в Европа и геополитическите напрежения в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията. Имайки предвид това, както и продължаващата трансформация на АББ, ние очакваме 2017 да бъде година на преход.

Атрактивните дългосрочни изгледи за търсенето в трите главни клиентски сектора на АББ – комунален, промишлен и транспортно-инфраструктурен, са стимулирани от Енергийната и Четвъртата индустриална революции.

АББ е в добра позиция да се възползва от тези възможности за дългосрочен печеливш растеж чрез своето силно пазарно присъствие, широк географски и бизнес обхват, технологично лидерство и финансова стабилност.

Повече информация
Това съобщение за медиите и презентационните слайдове относно резултатите от първото тримесечие на 2017 г. са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news, както и на начална страница „Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations.

АББ ще бъде домакин на пресконференция с начален час 10:00 ч. Централно Европейско време (CET) (9:00 ч. BST, 4:00 ч. EDT). Достъп до събитието ще има чрез конферентно обаждане. За обаждания от Обединеното Кралство наберете +44 203 059 58 62. От Швеция: +46 85 051 00 31, а от останалата част на Европа +41 58 310 50 00. За обаждания от САЩ и Канада, наберете +1 866 291 41 66 (безплатен номер) или +1 631 570 56 13 (тарифи за междуселищни/международни обаждания). Линиите ще бъдат отворени 10 - 15 минути преди началото на конференцията.

Планиран е конферентен разговор за анализатори и инвеститори с начало днес в 14 ч. Централно Европейско време (13:00 ч. GMT, 8:00 ч. Източно лятно време). Наберете +44 203 059 58 62 от Обединеното кралство. От Швеция +46 85 051 00 31, а от останалата част на Европа +41 58 310 50 00. Наберете +1 866 291 41 66 от САЩ/Канада (безплатен номер) или +1 631 570 5613 (тарифи за междуселищни/международни обаждания). Обаждащите се следва да позвънят 10 минути преди началото на разговора. Достъп до обаждането ще има и на уеб сайта на АББ, а запис ще е наличен като подкаст един час след края на конференцията и може да бъде изтеглен от нашия уеб сайт www.abb.com/investorrelations.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 132 000 служители. www.abb.com


Инвестоторски календар 2017
Резултати от второ тримесечие на 201720 юли 2017
Резултати от трето тримесечие на 201726 октомври 2017
Резултати от четвърто тримесечие на 20178 февруари 2018

Важна забележка относно прогнозната информация
Това съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, „Изгледи за бъдещето” и „Стратегия Следващо ниво – етап 3” в това съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „цели”, „планира”, „вероятно ще”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават материално от бъдещата информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни изявления с поглед към бъдещето, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 20 април 2017

Улрих Шписхофер,

Изпълнителен директор

Финални бележки

1 Темповете на растеж за поръчки, базови поръчки, приходи и натрупани поръчки са на сравнима база (местна валута, коригирана за придобивания и продажби на предприятия). Темповете на растеж в щатски долари са представени в таблица „Ключови резултати”.

2 За приравняванията на нетипичните за GAAP мерки вижте раздел „Допълнителни приравнявания и определения” в прикачената „Финансова информация за Q1 2017”.

3 Темповете на растеж на печалбата на акция (EPS) се изчисляват с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2014 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)

4 Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото)

За повече информация, моля, свържете се с:

Връзки с медиите
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com

Връзки с инвеститори Tel. +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd Affolternstrasse 44
8050 Zurich Switzerland

SearchCONTACT US