ABB levererar tillväxt under fjärde kvartalet

2017-02-08 - Stabil omvandlingsprocess under 2016
Fjärde kvartalet i korthet
 • 3 % Utveckling av orderingång, intäkter och orderstock på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar), tidigare benämnt ‘like-for-like’. Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal ordertillväxt drivs av stora beställningar
 • 9 % ordertillväxt i USA och Kina
 • Intäkterna upp med 1 %
 • Power Grids har en stark tillväxt inom order (upp 15 %) och intäkter (upp 4 %); operativ EBITA-marginal För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q4 2016 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet ökade till 10,4 %
 • Operativ EBITA-marginal 11,7 % påverkades av en kundförlust relaterad till en stor distributör i Turkiet samt valutakursförluster i Egypten
 • Nettovinst på 489 miljoner dollar jämfört med 204 miljoner dollar under fjärde kvartalet 2015
Helåret 2016 i korthet
 • Operativ EBITA-marginal upp 50 punkter till 12,4 %
 • Rörelseresultat per aktie2 upp 4 %
 • Order -5 % och intäkter -1 %
 • Framgångsrik lansering av ABB AbilityTM – integrering och utvidgning av digitalt erbjudande
 • Avkastning på investerat kapital upp 70 punkter till 14,1 %; fritt kassaflöde upp 5 %
 • Kostnadsbesparingarna och programmålet för rörelsekapital fortskrider
 • Åttonde utdelningen i följd föreslås öka till 0,76 CHF per aktie

”Vi har levererat tillväxt under det fjärde kvartalet till följd av de starka resultaten för Power Grids på en fortsatt tuff marknad”, säger koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Våra kunder är entusiastiska över ABB Ability som paketerar vårt erbjudande som digital ledare i branschen. Tack vare de relaterade order vi redan fått in och ett betydande intresse ökar vi tillväxttakten i och med att vi implementerar Next Level steg 3”, säger han. ”Den underliggande resultatförbättringstakten fortsatte och var starkare än de siffror vi redovisar om man beaktar de händelser av engångskaraktär som har påverkat oss under kvartalet.”
”Under 2016 gjorde vi betydande framsteg i omvandlingen av ABB till en mer kundfokuserad och effektivare digital teknologiledare”, säger Spiesshofer. ”Vi levererade marginaltillväxt genom vårt fortsatta fokus på produktivitet och kostnader. Vårt programmål för rörelsekapital, en stark kassaflödesgenerering och disciplinerad kapitalallokering speglar den nya kassaflödeskulturen inom ABB. Vi levererar den attraktiva aktieägaravkastning vi lovat.”

Utsikter på kort sikt
Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken är fortsatt positiva i USA och tillväxten i Kina väntas fortsätta. Den övergripande globala marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten, till exempel Brexit i Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. I och med detta samt den pågående omvandlingen av ABB väntar vi oss att 2017 blir ett övergångsår.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på svenska.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Utsikter, Aktieägaravkastning, Aktieåterköpsprogram, Divisionsresultat fjärde kvartalet och Strategin Next Level – steg 3. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 februari 2017, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

8 februari 2017
Ulrich Spiesshofer, koncernchef


För mer information kontakta:

Media Relations:
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com


Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz


1 Utveckling av orderingång, intäkter och orderstock på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar), tidigare benämnt ‘like-for-like’. Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal
2 För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q4 2016 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet
3 Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar)
4 Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen)