Wyniki finansowe Grupy ABB w IV kwartale oraz całym 2016 roku

2017-02-08 - Wzrost w IV kwartale; postępująca zmiana w 2016 roku

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA (OPUBLIKOWANA W DNIU 8 LUTEGO 2017 ROKU) NIE ZOSTAŁA SKORYGOWANA W CELU ODZWIERCIEDLENIA WPŁYWU ZMIAN PRZEDSTAWIONYCH W DNIU 10 MARCA 2017 ROKU NA INFORMACJĘ O DANYCH FINANSOWYCH ABB.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZMIENIONEJ INFORMACJI PRASOWEJ DOTYCZĄCEJ WYNIKÓW IV KWARTAŁU 2016 ROKU ORAZ W ROCZNYM RAPORCIE ABB ZA 2016 ROK.

Podsumowanie IV kwartału:

 • Wzrost zamówień o 3 proc., w znacznej mierze dzięki dużym zamówieniom
 • Wzrost zamówień o 9 proc. w St. Zjednoczonych i Chinach
 • Obroty większe o 1 proc.
 • Silny wzrost zamówień (15 proc.) i obrotów (4 proc.) w Dywizji Produktów i Systemów Energetyki; marża operacyjna EBITA wzrosła do 10,4 proc.
 • Wpływ na marżę operacyjną EBITA (11,7 proc.) miały nieuiszczenie należności przez dużego tureckiego dystrybutora oraz straty z tytułu różnic kursowych w Egipcie
 • Zysk netto 489 mln USD przy zysku 204 mln USD w IV kwartale 2015 roku

Podsumowanie 2016 roku:

 • Wzrost marży operacyjnej EBITA o 50 punktów bazowych, do 12,4 proc.
 • Operacyjny zysk na jedną akcję wzrósł o 4 proc.
 • Zamówienia -5 proc., obroty -1 proc.
 • Udana implementacja ABB Ability™ - integracja i rozwój oferty cyfrowej
 • Zwrot z zainwestowanego kapitału większy o 70 punktów bazowych, wzrost do 14,1 proc.; wzrost wolnych przepływów pieniężnych o 5 proc.
 • Dalszy rozwój programów związanych z kapitałem obrotowym i zmniejszaniem kosztów
 • 8. z kolei rekomendacja podniesienia dywidendy na akcję (do 0,76 CHF)

„W IV kwartale, na wciąż trudnym rynku, zanotowaliśmy wzrost, na co wpływ miały solidne wyniki Dywizji Produktów i Systemów Energetyki” – powiedział Ulrich Spiesshofer, prezes zarządu Grupy ABB. „Nasi klienci są zadowoleni z oferty ABB Ability, która stanowi pakiet naszych wiodących na rynku cyfrowych rozwiązań. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem, otrzymaliśmy już pierwsze zamówienia i wraz z wdrażaniem trzeciego etapu strategii Next Level, utrzymujemy dynamikę wzrostu. Poprawa najważniejszych wyników postępuje i była większa, niż wskazują dane, jeśli weźmiemy pod uwagę zdarzenia jednostkowe, które miały na nas wpływ w IV kwartale”.

„W 2016 roku poczyniliśmy znaczny postęp w przekształcaniu ABB w sprawniejszego, w większym stopniu skupionego na kliencie, lidera technologii cyfrowych” – dodał Spiesshofer. „Cały czas kładziemy nacisk na kwestie produktywności i kosztów, dzięki czemu zanotowaliśmy wzrost marży. Nasz program kapitału obrotowego, dobre wyniki w zakresie generowania gotówki oraz zdyscyplinowana alokacja kapitału odzwierciedlają nową kulturę ABB w obszarze środków pieniężnych. Realizujemy nasze zobowiązanie do atrakcyjnych zwrotów dla naszych akcjonariuszy”.


Wyniki w IV kwartale dla poszczególnych biznesów

Produkty i Systemy Elektryfikacji (EP)
Łączna wartość zamówień odzwierciedla spadek w dużych zamówieniach w biznesach systemowych w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Pozytywny trend wzrostowy zamówień w Chinach i Indiach nie zrównoważył spadku w St. Zjednoczonych, Kanadzie i Wlk. Brytanii. Wzrost obrotów o 3 proc. w IV kwartale dzięki realizacji zamówień w biznesach systemowych oraz większemu popytowi na produkty dla budynków. Wpływ na marżę operacyjną EBITA miały nieuiszczenie należności przez tureckiego dystrybutora oraz straty z tytułu różnic kursowych w Egipcie, co przełożyło się na spadek o 90 punktów bazowych, do 15,5 proc. Nie biorąc pod uwagę tych kosztów, marża operacyjna EBITA była na stabilnym poziomie, pomimo niekorzystnego zróżnicowania sprzedaży. Z dniem 1 stycznia 2017 roku biznesy ładowania pojazdów elektrycznych, solarny oraz jakości zasilania zostały przeniesione z Dywizji Automatyzacji Produkcji i Napędów, co początkowo może mieć efekt spowalniający wzrost marży w tej dywizji.

Automatyzacja Produkcji i Napędy (DM)
Wzrost zamówień o 4 proc., obroty stabilne – utrzymujący się silny popyt w robotyce i przemyśle lekkim zrekompensował z nadwyżką wpływ spadku wydatków inwestycyjnych w przemysłach procesowych, jak ropa i gaz. Marża operacyjna EBITA mniejsza o 100 punktów bazowych w porównaniu do tego samego kwartału rok wcześniej, na co wpływ miały w szczególności mniejsze marże w biznesie solarnym, niekorzystne zróżnicowanie sprzedaży oraz małe wykorzystanie mocy produkcyjnych. Z dniem 1 stycznia 2017 roku biznesy ładowania pojazdów elektrycznych, solarny oraz jakości zasilania zostały przeniesione do Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji z powodu możliwości synergii swojego portfolio. Oczekuje się, że przeniesienie biznesów będzie miało pozytywny wpływ na marżę tej dywizji.

Automatyka Procesowa (PA)
Spadek zamówień o 14 proc. przez utrzymujące się spadki nakładów kapitałowych w sektorach procesowych. Obroty mniejsze o 8 proc., wyższe obroty w serwisie nie mogły zrównoważyć spadków w biznesach wydobywczym oraz ropy i gazu. Wzrost marży operacyjnej EBITA o 130 punktów bazowych, do 13,4 proc., dzięki korzystnemu zróżnicowaniu oferty oraz zmniejszaniu kosztów i działaniom mającym na celu podniesienie poziomu produktywności.

Produkty i Systemy Energetyki (PG)
Obroty większe o 15 proc. w porównaniu do IV kwartału 2015 roku dzięki bardzo dużym zamówieniom, m.in. zamówieniu o wartości 640 mln USD na połączenie UHVDC Raigarh-Pugalur w Indiach oraz wartemu 100 mln USD zamówieniu na modernizację stacji przekształtnikowej Sylmar w ramach połączenia HVDC Pacific Intertie w Stanach Zjednoczonych. Marża operacyjna EBITA wzrosła o 90 punktów bazowych, do 10,4 proc., w dużym stopniu dzięki większym obrotom, lepszej produktywności, solidnej realizacji projektów oraz stale zmniejszającym się kosztom. Wyniki są odzwierciedleniem udanej, trwającej do dziś zmiany „step change”. Dywizja będzie nadal się przekształcać i tworzyć wartość poprzez swój program „Power Up”.

Wyniki finansowe Grupy w 2016 roku

Łączna wartość zamówień mniejsza o 5 proc. (8 proc. w dolarach amerykańskich) w porównaniu z 2015 rokiem. Spadek w podstawowych zamówieniach o 2 proc. (5 proc. w USD), a w dużych zamówieniach o 24 proc. (27 proc. w USD), co odzwierciedla dużą liczbę nowych zamówień w 2015 roku. Łączna wartość zamówień w obszarze serwisu i oprogramowania wzrosła o 3 proc. (0 proc. w USD), do 18,4 proc. wartości zamówień Grupy.

Obroty stabilne (spadek o 5 proc. w dolarach amerykańskich) – wzrost obrotów w Dywizjach PG i EP zrównoważyły spadki w Dywizjach DM i PA. Łączne obroty w obszarze biznesu serwisu i oprogramowania wzrosły o 3 proc. (0 proc. w USD), do 17,8 proc. obrotów Grupy.

W 2016 roku ABB kontynuowała realizację strategii Next Level, co przełożyło się na wzrost marży operacyjnej EBITA o 50 punktów bazowych, do 12,4 proc. Głównymi czynnikami poprawiającymi zyskowność Grupy były ciągłe działania mające na cele zmniejszanie kosztów i podniesienie poziomu produktywności.

Zysk netto wyniósł 1,96 mld USD, co stanowi wzrost o 2 proc. w stosunku do 2015 roku. Podstawowy zysk na jedną akcję wzrósł o 5 proc. (do 0,91 USD), a operacyjny zysk na jedną akcję wyniósł 1,29 USD, co stanowi wzrost o 4 proc. przy stałej podstawie walutowej.

Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrósł o 3 proc. do 3,9 mld USD, przepływ wolnych środków pieniężnych wzrósł o 5 proc. do 3,2 mld USD, a zwrot z zainwestowanego kapitału (CROI) wzrósł o 70 punktów bazowych, do 14,1 proc. Kapitał obrotowy netto jako procent obrotów zmniejszył się o 150 punktów bazowych, do 11,5 proc. w porównaniu do 2015 roku.

W ciągu 2016 roku ABB zwróciła akcjonariuszom 2,9 mld USD w gotówce poprzez dywidendy (obniżenie wartości nominalnej) oraz wykup akcji.

Perspektywy
Rozwój sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej zwiastuje perspektywę stałej niepewności o złożonej strukturze i charakterze. Niektóre sygnały makroekonomiczne w Stanach Zjednoczonych są nadal pozytywne, a wzrost w Chinach ma się utrzymać. Wpływ na rynek nadal mają niewielki wzrost w Europie oraz niepewność związana z perspektywą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, a także napięcia geopolityczne w różnych częściach świata. Ceny ropy oraz różnice kursowe będą wciąż wpływać na wyniki finansowe firmy. Biorąc pod uwagę powyższe oraz trwającą transformację ABB, spodziewamy się, że rok 2017 będzie rokiem przejściowym.

Istotny wpływ na pozytywną, długookresową perspektywę popytu w trzech najważniejszych dla ABB sektorach – użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury – mają rewolucja energetyczna oraz czwarta rewolucja przemysłowa.

Biorąc pod uwagę mocną pozycję na rynku, szeroki zakres geograficzny i biznesowy, przywództwo technologiczne oraz siłę finansową, ABB znajduje się w na tyle korzystnej sytuacji, aby móc wykorzystać wyżej wymienione szanse do generowania zyskownego wzrostu w długiej perspektywie.

Szukaj