Underjordisk elförsörjning

En av Svenska Kraftnäts nya 220 kV-ledningar under mark har tagits i drift. Den ska trygga framtidens elförsörjning och öka driftsäkerhet för Stockholmsregionen.

Just den här biten heter KL 22 och är tio kilometer lång varav tre kilometer går i tunnel, från transformatorstation Hägerstalund i Akalla norr om Stockholm till Hjulsta vattentorn och vidare i marken till station Beckomberg i nordväst. Trots den ringa längden är det en symboliskt viktig länk genom det tätbebyggda Stockholm.

Länken är en av de första i en omfattande omstrukturering av elförsörjningen i huvudstaden.
"Målet är främst att höja driftsäkerheten, men också att få loss mark för andra ändamål, till exempel för bostäder eller annan infrastruktur", säger Amanda Zhao på Svenska Kraftnät (SvK) som ansvarat för arbetet med KL 22.

Projektledare Amanda Zhao.Infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet är mycket omfattande och tidskrävande, berättar projektledare Amanda Zhao.


Komplicerat projekt
Projektet inleddes redan 2008, men har ändå varit tidspressat. Amanda Zhao fortsätter:
"Vid infrastrukturprojekt av den här typen är själva utförandet bara en del av processen. Det är komplicerade projekt med mycket samordning eftersom det är så ont om mark. Det finns oerhört många intressenter, kommuner, markägare, fler myndigheter och energiföretag samt många konsulter."

Efter att SvK gjort förstudie och tagit investeringsbeslut vidtog en lång förberedelsefas av koncessionsansökningar och samordning. Det är också mycket dyrt att gräva ner kabel, närmare 3-5 gånger dyrare än luftledning.
"Därför delas kostnaden av flera intressenter, men det är bra för samhället med ökad driftsäkerhet och dessutom en miljövänlig investering", säger Amanda Zhao.

Bra koordinerat
Förbindelsen består av två förband med tre kablar var och är nu driftsatt. Det enda som återstår är att återställa marken. Thomas Elmström på ABB har ansvarat för kundkontakten:
"På grund av överklaganden blev det ont om tid för att möta datum för spänningsättning. Arbetena med kabeldikena utfördes nattetid för att inte störa den mycket trafikerade Bergslagsvägen", säger han och fortsätter:
"Utan bra koordinering av Alteco och av entreprenörerna NCC och Abeka hade vi inte lyckats."

Amanda Zhao kan nu avsluta det fyraåriga projektet och är tillfreds med genomförandet:
"Det har varit många entreprenörer, men trots det har det funkat jättebra. Vi är också nöjda med kabelkvalitén", säger hon.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 3/2012

FAKTA

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som övervakar och transporterar el på det så kallade stamnätet – elens motorvägar. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Antalet anställda är cirka 450 personer. De flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg.

Stockholm Ström. Om fyrtio år beräknas folkmängden ha ökat med cirka 30 procent. För att elen ska fungera även om tio, femtio och hundra år byggs framtidens elnät redan nu. År 2020 ska 15 mil luftledning ha rivits samtidigt som 400 kV-matningar dras längre in mot Stockholms stadskärna. Bakom Stockholm Ström står Svenska Kraftnät och elnätsföretagen Vattenfall och Fortum. Drygt 20 kommuner berörs i de 50 delprojekten.

ABB har levererat:
38 500m XLPE 245kV kabel för mark fördelat på 48 trummor. 13 980m XLPE 245kV kabel för tunnelförläggning, fördelat på 18 trummor. 12 st 245kV APECB kabel avslut inkluderat montage. 60 st 245kV kabelskarv inklusive montage.

Sök