Norrköping går inte på pumpen

Norrköping Vatten sökte en lösning för att höja kapaciteten vid en spillvattenstation. Valet föll på ABB:s frekvensomriktare ACQ810 som styr pumparna effektivare.

Från den nyrenoverade spillvattenpumpstationen Riksbron pumpas avloppsvattnet vidare till andra sidan av Norrköping där stadens stora reningsverk ligger. Riksbronstationen är en av fyra liknande anläggningar.

Pumpstationerna tar även hand om dagvattnet som leds genom så kallade kombinät. Riksbron klarade inte alltid att pumpa tillräckligt med vatten till reningsverket.

Roger Allen på Norrköping Vatten är mycket nöjd.Roger Allen på Norrköping Vatten är mycket nöjd med ABB:s och Industriautomatiks lösning för att höja kapaciteten vid spillvattenpumpstationen Riksbron.


För att komma till rätta med problemen krävdes en total ombyggnation med investeringar i nya pumpar, rördragningar och drivsystem.

Valet föll på ABB:s frekvensomriktare ACQ810.
"Vi har nu försökt dimensionera pumparna så att de tillsammans med bättre styrning ska klara av de flesta situationer", säger Roger Allen, projektledare vid Norrköping Vatten som svarar för bland annat spillvattenrening.

Nedgjuten som en bunker
Den nya pumpstationen är nedgjuten som en bunker. I schaktet kan vattenytan bara anas nere i djupet där de tre stora 75kW pumparna finns. Det luktar svavelväte.

I utrymmet intill, en trappa upp och skyddat mot översvämningar, finns all utrustning som styr anläggningen. Här tas elkraften in och i apparatskåpen finns utrustning för den automatiserade driften.
"Vi har konstruerat och monterat den här utrustningen", berättar Patrik Andersson, VD på Industriautomatik Norrköping AB, som fungerat som systemintegratör i projektet.

Hjärtat i apparatskåpen är ABBs frekvensomriktare ACQ810. De styr pumparna som tillsammans har en kapacitet på 420 liter per sekund. Den tredje pumpen används för redundans.
"Strömmande vatten i de här volymerna innehåller mycket energi. Genom att varvtalet på pumparna regleras minskar påkänningarna på pumpar, rör och andra komponenter", säger Patrik Andersson.

Automatisk rengöring
Eftersom man pumpar förorenat vatten kan det ibland bli stopp vid pumparnas intag. Med ABB:s teknik kan en rengöring utföras automatiskt genom att pumpen körs med snabba växlingar mellan rotationsriktningarna.

Utrustningen från ABB innebär dessutom att hela anläggningens drift kan fjärrövervakas. En annan funktion är den utförliga diagnostiken över pumpstationens funktioner.
"Vi är mycket nöjda med den här lösningen. Både ABB:s utrustning och Industriautomatiks konstruktion verkar hålla vad som utlovats och vad vi krävt", säger Roger Allen. "Vi har fått ett modernt, effektivt och ekonomiskt system."

Läs hela artikeln i ABB Kunden nr 3/2013

FAKTA

Norrköping Vatten är ett kommunalt VA-bolag som ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen.

Norrköping Vatten äger och sköter vattenverk och avloppsreningsverk, liksom ledningsnäten för vatten och avlopp med pumpstationer, vattenreservoarer med mera runt om i kommunen.

ABB har levererat frekvensomriktare ACQ810 med flera smarta egenskaper för att i det här fallet effektivt styra pumparnas elmotorer. Pumparna kan regleras varje halvtimme.

Styrningen sker genom profibus, FPBA-01. Övervakningen sker via ethernet SREA-01 där en modul används till samtliga omriktare, i stället för att varje omriktare har en egen modul. För att studera de integrerade funktionerna, sök på ACQ810: www.youtube.com.

Sök