ABB: Budowanie podstaw do przyspieszenia wzrostu

2017-07-20

Podsumowanie II kwartału

  • Zamówienia ogółem, w tym podstawowe wzrosły o 3%, wyższe zamówienia we wszystkich regionach
  • Obroty większe o 1%
  • Marża operacyjna EBITA 12,4%, nieznacznie niższa w tym kwartale w wyniku spadku cen towarów oraz nadmiaru mocy produkcyjnych
  • Zysk netto 525 MUSD
  • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej 467 MUSD odzwierciedlają wypłatę premii
  • Kapitał pracujący netto jako procent obrotów wyniósł 14,1%, zmniejszył się o 90 pkt bazowych w skali roku
  • Aktywne zarządzanie portfolio: 6 czerwca zakończono zakup firmy B&R, zakup biznesu komunikacyjnego firmy KEYMILE zostanie zrealizowany w 3 kwartale
Wypowiedź Ulricha Spiesshofera, prezesa zarządu Grupy ABB na temat wyników II kwartału 2017

“W drugim kwartale ABB kontynuowało budowę bazy do szybszego przyspieszenia dzięki celowym inwestycjom, które zaczynają przynosić oczekiwane rezultaty. Wzrost zamówień dotyczy szerokiej bazy i następuje we wszystkich regionach,” powiedział prezes Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. „Nasza wiodąca w przemyśle oferta cyfrowa, ABB Ability, zaczyna nabierać rozpędu przyczyniając się do wzrostu.”

„Efektywność operacyjna w dywizjach Produktów i Systemów Energetyki oraz Automatyki Przemysłowej miała solidne umocowanie w omawianym kwartale. Dywizje Produkty i Systemy Elektryfikacji oraz Robotyka i Systemy Napędowe poprawiły marże, jednak nie były w stanie w pełni zrekompensować spadku cen towarów oraz nadmiaru mocy produkcyjnych w kwartale. Mimo, iż z zadowoleniem przyjęliśmy przyspieszenie wzrostu, szczególnie dwucyfrowy wzrost zamówień w dywizji Robotyki i Systemów Napędowych, nadal silnie skupiamy się na dalszej poprawie zdolności operacyjnych oraz bazy kosztowej.”

„Zakończenie procesu przejęcia firmy B&R oraz przekazanie do użytku ostatniego morskiego projektu wiatrowego, jakim był Dolwin 2, są solidnymi przykładami zdyscyplinowanej realizacji strategii Next Level.”

Kluczowe dane dla II kwartału 2017 roku
Zmiana
Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)II kw. 2017II kw. 2016USDWedług danych porównywalnych
Zamówienia834983160%+3%
Obroty84548677-3%+1%
Zysk operacyjny EBITA10421120-7%-5%
…jako % obrotów operacyjnych12,4%12,9%-0,5 pts
Dochód netto52540629%
Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)0,250,1930%
Zysk operacyjny na jedną akcję (USD)0,300,35-15%-11%
Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej4671082-57%
Kluczowe dane dla I połowy 2017 roku
Zmiana
Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)I poł. 2017I poł. 2016USDWedług danych porównywalnych
Zamówienia1675217569-5%0%
Obroty1630816580-2%+2%
Zysk operacyjny EBITA19852071-4%-2%
…jako % obrotów operacyjnych12,3%12,5%-0,2 pts
Dochód netto124990638%
Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)0,580,4239%
Zysk operacyjny na jedną akcję (USD)0,580,64-9%-6%
Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej9761334-27%


Perspektywa krótkookresowa
Sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna tworzy zróżnicowany i wciąż niepewny obraz. Niektóre oznaki makroekonomiczne w Stanach Zjednoczonych pozostają pozytywne, spodziewany jest także dalszy wzrost w Chinach. Globalny rynek pozostaje pod wpływem skromnego wzrostu i rosnących niepewności, takich jak Brexit w Europie i napięcia geopolityczne w różnych częściach świata. Ceny ropy i efekty różnic kursowych będą nadal wpływać na wyniki firmy. Biorąc pod uwagę powyższe, a także trwającą transformację ABB, rok 2017 będzie rokiem przejściowym.

Wyniki dywizji w II kw. 2017

Produkty i Systemy Elektryfikacji
wpływ na zamówienia miało mniej dni roboczych w II kwartale w porównaniu do II kwartału 2016 roku; zamówienia ogółem w pierwszym półroczu były wyższe o 1 procent (2 procent niższe w USD). Obroty wzrosły o 2 procent w kwartale (1 procent niższe w USD). Marża operacyjna EBITA uległa kolejny raz z rzędu poprawie, jednak była niższa w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku głównie z powodu wyższych kosztów materiałowych, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost produktywności oraz zmniejszone koszty.

Robotyka i Systemy Napędowe
Zamówienia ogółem były wyższe o 14 procent (12 procent w USD). Wszystkie regiony oraz jednostki biznesu miały swój udział w tym znaczącym wzroście. Zamówienia podstawowe firm trzecich wzrosły o 10 procent (8 procent w USD), co wynikało z ciągłego silnego wzrostu w robotyce oraz przemyśle lekkim. Obroty wzrosły o 5 procent (3 procent w USD). Wpływ na marżę operacyjną EBITA miało zróżnicowanie sprzedaży, znacząco wyższe ceny towarów oraz niedostateczna absorpcja, które przewyższyły oszczędności.

Automatyka Przemysłowa
Zamówienia ogółem wzrosły 8 procent (6 procent w USD) w wyniku inwestycji kapitałowych w przemyśle ropy i gazu oraz górnictwie. Zamówienia podstawowe firm trzecich wykazują ciągły trend pozytywny. Obroty były niższe o 7 procent (9 procent w USD) odzwierciedlając wykonanie niższego portfela zamówień. Niewielki wzrost marży operacyjnej EBITA jest efektem zmniejszenia kosztów oraz wzrostu produktywności, które przewyższyły wpływ niższych obrotów.

Dywizja Produktów i Systemów Energetyki
Zamówienia podstawowe firm trzecich wzrosły o 2 procent (stabilnie w USD), co wynikało z inwestycji poczynionych na rynkach wschodzących, natomiast całkowite zamówienia były niższe, przede wszystkim z powodu terminów podpisywania dużych kontraktów. Obroty stabilne (3 procent niższe w USD) dzięki solidnej realizacji portfela zamówień. Marża operacyjna EBITA wzrosła o 50 punktów bazowych do 9,8 procent odzwierciedlając poprawę produktywności, lepszą realizację projektów oraz ciągłe zmniejszanie kosztów. Program ‘Power Up’ odpowiedzialny za transformację oraz tworzenie wartości jest w trakcie realizacji i firma będzie kontynuowała inwestycje w ramach tej inicjatywy w nadchodzących kwartałach.

Wyniki w II kwartale 2017 wg. dywizji
Miliony USD
(jeśli nie podano inaczej)
Zamówie-
nia
ZmianaObrotyZmiana% zysku operacyj-
nego EBITA
Zmiana
USDWg. danych porówny-
walnych
USDWg. danych porówny-
walnych
Produkty i Systemy Elektryfikacji2512-4%-1%2509-1%+2%15,00%-0,8 pts
Robotyka i Systemy Napędowe2219+12%+14%2087+3%+5%14,90%-1,3 pts
Automatyka Przemysłowa1499+6%+8%1608-9%-7%12,70%+0,3 pts
Produkty i Systemy Energetyki2484-6%-3%2647-3%0%9,80%+0,5 pts
Korporacyjne
oraz inne
(uwzględniając wyeliminowane rozliczenia między dywizyjne)
-365 -397
Grupa ABB83490%+3%8454-3%+1%12,40%-0,5 pts


Strategia Next Level – Etap 3

W ciągu całego kwartału ABB kontynuowała realizację swojej strategii Next Level. Firma nadal przesuwała środek ciężkości działania w kierunku segmentów wysokiego wzrostu, wzmacniając w ten sposób swoją konkurencyjność i obniżając ryzyko związane ze swoim portfolio.

Szóstego lipca br., ABB ogłosiła finalizację zakupu firmy B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH), największego na świecie, niezależnego dostawcy rozwiązań dla automatyki maszyn i fabryk, opartych na otwartej architekturze oprogramowania. Ten zakup ostatecznie wypełnia historyczną lukę ABB w obszarze automatyki maszyn i fabryk, i pozwoli na stworzenie unikalnego, kompleksowego portfolio rozwiązań automatyki dla klientów na całym świecie. Oczekuje się, że ten zakup zrealizowany w całości za gotówkę, w pierwszym roku będzie miał skumulowany efekt na zysk na jedną akcję (EPS).

Podczas zorganizowanych dla klientów wydarzeń w Houston, Hanowerze i Hangzhou, ABB z sukcesem wprowadziła na rynek swoją wiodącą ofertę cyfrową ABB Ability. 180 rozwiązań skierowanych do klientów ze wszystkich segmentów rynku, zostało bardzo dobrze przyjętych i dziś przyczynia się do zrównoważonego rozwoju firmy.

Trzeciego lipca ABB ogłosiła przejęcie, ważnego dla swojej strategii, biznesu sieci komunikacyjnych Grupy KEYMILE, wzmacniając swoje portfolio i poszerzając ofertę ABB Ability. Oferta zostanie wzbogacona o niezawodne technologie komunikacyjne, kluczowe dla utrzymania współczesnych, dynamicznie rozwijających się i złożonych cyfrowych sieci elektrycznych. Przejęcie obejmuje kluczowe produkty, usługi i oprogramowanie, a także wiedzę i doświadczenie w obszarze badań i rozwoju. Jego finalizacja zaplanowana jest na trzeci kwartał 2017 roku.

ABB nadal wykorzystuje swoją dynamikę i wciąż przyspiesza działalność operacyjną.

Oszczędności wynikające z programu poprawy produktywności pracowników biurowych (WCP) są większe niż oczekiwane od momentu zainicjowania programu w 2015 roku. Firma jest na dobrej drodze, by osiągnąć podwyższony cel redukcji kosztów w wysokości 1,3 miliarda USD, w założonym pierwotnie harmonogramie oraz około 200 milionów USD niższe połączone koszty programu restrukturyzacji i implementacji, od pierwotnie założonych. ABB kontynuuje również swoje regularne programy obniżania kosztów, poprawy doskonałości operacyjnej i zarządzania łańcuchem dostaw na światowym poziomie, by osiągnąć oszczędności równe 3-5 procentom corocznych kosztów sprzedaży.

ABB potwierdza cel programu Kapitału Pracującego Netto, by uwolnić do około 2 miliardów USD do końca 2017 roku. Program jest w toku: Kapitał Pracujący Netto jako procent obrotów obniżył się o 90 punktów bazowych w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

Perspektywy

Rozwój sytuacji makroekonomicznej oraz geopolitycznej przedstawia mieszany obraz oraz ciągłą niepewność. Niektóre wskaźniki makroekonomiczne są pozytywne w Stanach Zjednoczonych, spodziewany jest też dalszy wzrost w Chinach. Globalny rynek wykazuje umiarkowany wzrost, jest też pod wpływem wzrostu niepewności, czego przykładem jest Brexit w Europie oraz geopolityczne napięcia w różnych częściach świata. Oczekuje się, że ceny ropy oraz kursy walut będą w dalszym ciągu wpływać na wyniki firmy. Mając to na uwadze oraz trwającą transformację ABB, oczekuje się, że 2017 rok będzie rokiem przejściowym.

Atrakcyjne długoterminowe perspektywy w zakresie popytu w obszarze trzech głównych segmentów klienckich ABB – zakładach użyteczności publicznej, przemyśle oraz transporcie i infrastrukturze – są wynikiem dokonującej się rewolucji w energetyce oraz czwartej rewolucji przemysłowej.

ABB znajduje się na dobrej pozycji, by wykorzystać powyższe szanse dla długoterminowego wzrostu, mając na uwadze swoją mocną pozycję rynkową, szeroką obecność geograficzną i biznesową, przywództwo technologiczne oraz dobrą kondycję finansową.