ABB positionerar om divisionen Power Systems för att höja lönsamheten

ABB meddelade idag att företaget positionerar om divisionen Power Systems efter en strategisk översyn av verksamheten i syfte att säkerställa högre och stabilare lönsamhet.
  • Fokus på verksamheter med högre marginaler och lägre risk
  • Högre mål för operativ EBITDA-marginal speglar högre lönsamhetsambitioner
  • Kostnader på cirka 350 miljoner dollar relaterade till ompositioneringen belastas fjärde kvartalet 2012
  • ABB:s koncernmål i övrigt fram till 2015 är oförändrade

Den strategiska översynen, som kommunicerades efter ABB:s resultat för tredje kvartalet, föranleddes av att divisionens lönsamhet har varit ojämn och lägre än vad ledningen har förväntat trots betydande investeringar de senaste tre åren. Dessa investeringar har bland annat gällt produktutveckling, ökad tillverkningskapacitet och förvärv av programvaruföretag för att stärka produktportföljen.

Divisionen ska fokusera på produkter, system, tjänster och programvaror med högre marginaler och lägger därför ned sin EPC-verksamhet (engineering, procurement and construction) i mer än 10 länder där projektavkastningarna inte motsvarar de risker som projekten innebär. För att genomföra den nya strategin har divisionen företagit förändringar i ledningen och organisationen. Divisionen ska fortsätta att erbjuda kunder heltäckande lösningar i projekt som har ett högre ABB-innehåll och en relevant risknivå.

”Vi har gjort betydande investeringar på senare tid för att kunna lyfta marginalerna i Power Systems”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Power Systems har dock inte genererat stabila resultat. Detta är inte acceptabelt; därför kalibrerar vi om ambitionerna för både tillväxt, lönsamhet och kassaflöde för divisionen.”

Som ett resultat har ABB höjt målintervallet för den operativa EBITDA-marginalen i Power Systems för perioden 2011-2015 till 9-12 procent, från nuvarande 7-11 procent, och räknar med att divisionen ska nå den lägre nivån i det nya intervallet till fjärde kvartalet 2013. Samtidigt har ABB sänkt målet för divisionens organiska intäkter, CAGR (Compound annual growth rate, basår 2010), till 7-11 procent från 10-14 procent för att spegla minskad EPC-verksamhet – med lägre marginaler – och ökad selektivitet vad gäller projekt. ABB bekräftar alla andra mål för perioden fram till 2015.

Dessa förändringar väntas minska redovisat EBIT för Power Systems och ABB i fjärde kvartalet 2012 med runt 350 miljoner dollar, varav runt 100 miljoner dollar avser omstruktureringsrelaterade kostnader och andra ej rörelserelaterade nedskrivningar som inte ingår i operativt EBITDA. Resten av summan avser tillkommande förväntade kostnader från nedläggning av vissa lokala enheter såväl som överskridna kostnader i ett litet antal projekt. Kostnaderna för ompositioneringen väntas vara intjänade på ungefär två och ett halvt år.

Ytterligare information

En telefonkonferens för analytiker och investerare hålls idag klockan 9:00. För att delta, ring +46 8 50 51 00 31. Deltagare ombedes ringa 15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från www.abb.com.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 145 000 medarbetare.

2012-12-14
Joe Hogan, koncernchef

Viktigt om framåtsyftande information
Det här pressmeddelandet innehåller framåtsyftande uttalanden relaterade till ABB:s resultat för fjärde kvartalet 2012. Sådana framåtsyftande uttalanden bygger på aktuella förväntningar och involverar inneboende risker och osäkerheter, inklusive faktorer som kan försena, avleda eller förändra någon av dessa och orsaka att faktiska utfall och resultat avviker väsentligt från aktuella förväntningar. Inga framåtsyftande uttalanden kan garanteras. Framåtsyftande uttalanden i det här pressmeddelandet ska värderas tillsammans med de många osäkerheter som påverkar ABB:s verksamhet, speciellt de som identifieras i diskussionen om riskfaktorer i ABB:s årsredovisning i dokument 20-F för året som avslutades 2011-12-31. ABB åtar sig ingen skyldighet att publicera uppdateringar av något framåtsyftande uttalande, oavsett om det är ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat.

Att notera: Detta är en svensk översättning av en del av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 14 december 2012, vilket kan läsas i sin helhet på www.abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

För mer information kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt,
Antonio Ligi
(Zurich, Schweiz)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com
http://twitter.com/ABBcomms
Investor Relations:
Schweiz: Tel. +41 43 317 7111
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz

Sök