ABB: Ökar tillväxttakten

2017-07-20 - Andra kvartalet i korthet

  • Basorder och den totala orderingången ökade med 3 procent1; ökad orderingång i alla regioner
  • Intäkterna upp med 1 %
  • Operativ EBITA-marginal2 på 12,4 procent dämpade kvartalet på grund av råvarupriser och viss överkapacitet
  • Nettovinst 525 miljoner dollar
  • Kassaflödet från rörelsen på 467 miljoner dollar speglar senarelagda incitamentsutbetalningar
  • Rörelsekapital i procent av intäkterna minskade med 90 punkter till 14,1 procent på årsbasis
  • Aktiv portföljförvaltning: Förvärvet av B&R slutfördes den 6 juli, KEYMILE:s kommunikationsverksamhet kommer att förvärvas under kvartal 3

”Under andra kvartalet fortsatte ABB att öka tillväxttakten i och med att våra målinriktade projekt levererar. Ordertillväxten var bred över alla regioner”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Vårt branschledande digitala erbjudande, ABB Ability, börjar ta fart och bidrar till tillväxten.”

”Driftresultaten inom divisionerna Power Grids och Industrial Automation var stabila under kvartalet. Electrification Products och Robotics and Motion förbättrade sina marginaler efter hand men kunde inte fullt ut kompensera för motvinden på grund av råvarupriserna och överkapaciteten under kvartalet”, säger han. ”Även om vi är nöjda över tillväxttakten, i synnerhet den tvåsiffriga ordertillväxten inom Robotics and Motion, är vi fortsatt mycket fokuserade på att ytterligare förbättra det operativa utförandet och vår kostnadsbas.

”Det framgångsrika slutförandet av förvärvet av B&R och överlämnandet av vårt senaste äldre havsbaserade vindprojekt, Dolwin 2, är goda exempel på vårt disciplinerade genomförande av strategin Next Level.”

Utsikter på kort sikt
Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta. Den övergripande globala marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten, till exempel Brexit i Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. I och med detta samt den pågående omvandlingen av ABB väntar vi oss att 2017 blir ett övergångsår.

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Utsikter och Strategin Next Level – steg 3. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 juli 2017, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

20 juli 2017
Ulrich Spiesshofer, koncernchef

För mer information kontakta:

Media Relations:
Tel. +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com


Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz
1. Utveckling av orderingång, basorderingång, intäkter och orderstock på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal
2. För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q2 2017 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet
Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar)
Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen)