Torra transformatorer effektiviserar Sandvik

Sandvik satsar på energieffektivisering och miljöanpassade produkter med inköp av torra transformatorer, bland annat den nya produktserien EcoDry.

Verkstadskoncernen Sandvik har genom åren köpt ett stort antal torra distributionstransformatorer av typen Resibloc. På senare år har koncernen även köpt in EcoDry-transformatorer som bygger på den väl beprövade designen Resibloc.

Förra året köptes även EcoDry-modeller med amorf kärnplåt.
"De låter lite mer och är lite dyrare, men fördelarna överskuggar nackdelarna många gånger om. De betalar sig på bara tre år", säger Lars Skoglund som är eldistributionschef på Sandvik.

Vi bilar runt på industriområdet. Det behövs. Området är imponerande stort och här finns ett flertal valsverk. De är själva hjärtat i verksamheten. De förser andra delar av Sandvik med valsat material, men levererar också stål till ett antal kunder för vidare bearbetning.

Stålet återfinns sedan i slutprodukter där kvalitetskraven är extremt höga, exempelvis i medicinska implantat som höftleder.

Marco Zanetti, ABB, Lars Skoglund och Teddy Hjelm, Sandvik, samt Åke Käck, ABB.Nya, driftsäkra transformatorer i modellserien EcoDry. Från vänster: Marco Zanetti, ABB, Lars Skoglund och Teddy Hjelm, Sandvik, samt Åke Käck, ABB.


Glasstruktur i stålkärnan
Under bilturen stannar vi och öppnar dörrar till skåp eller större utrymmen. Överallt står det bruna och blanka distributionstransformatorer från ABB – ett flertal är modellerna EcoDry Basic och Ultra. Till det yttre ser modellerna ut som vanliga ”trafor”, men det inre är helt annorlunda.

I stället för vanlig elektroplåt i kärnan är de tillverkade med tunna band av amorft stål, endast hundradelar av en millimeter tjocka. Det ger ännu bättre elektriska och magnetiska egenskaper och betydligt lägre förluster.

"Amorft stål tillverkas i en process där metallen kyls ner så snabbt att den inte hinner kristallisera, utan får en glasstruktur. Plåten är lämpad för att snabbt magnetiseras och avmagnetiseras, vilket är precis vad som sker i en transformatorkärna", säger Åke Käck på ABB, expert på torra transformatorer och den som hjälpt Sandvik med installationerna.

Lars Skoglund berättar att området matas med 130 kV till ställverket (utrustat med ABB:s Combined-brytare). Sandvik fungerar som kopplingsbiträde åt Vattenfall genom ett delat ägande av mottagningsstationen.

Matningen fördelas på flera distributionsnivåer. Det finns fyra större, oljeisolerade transformatorer på 130 kV varav två nyligen bytts ut.

Mellannivåerna ligger på 42 kV samt 11,6 och 3 kV innan spänningen är nere på lägre nivåer, 690 V och ner till 400 V, som används exempelvis för elektriska ugnar eller andra drifter i valsverken.
"Totalt finns på området cirka 400 transformatorer varav 350 stycken på mellanspänningsnivån", förklarar Lars Skoglund.

Effektivisering på dagordningen
Industriområdet använder 0,7 TWh per år. I en energiintensiv verksamhet står därför effektivisering högt på elchefens dagordning.
"Sandvik driver kontinuerligt effektiviseringsprogram där också energi ingår. Vi är med i Energimyndighetens effektiviseringsprogram PFE där vi fått 0,5 öres prisreduktion för elen per KWh. Inom ramen för programmet har vi lyckats med våra besparingsåtgärder", säger Lars Skoglund.

En bidragande orsak till det är utbytesprogram för områdets transformatorer. Takten i förnyelseprogrammet är ett trettiotal nya transformatorer per år.

Innan investeringsbeslut togs gjordes en omfattande kalkyl där parametrar som belastning, elprisprognos, räntor och avskrivningstid utvärderats. En parameter är till exempel det ständigt ökande antalet frekvensomriktare. De ställer högre krav på transformatorernas konstruktion.

En annan parameter är den ojämna belastningen på ett stålverk, till skillnad från exempelvis ett pappersbruk som har en jämn och kontinuerlig förbrukning.

Kvalitetssatsning
Kalkylen visade att det på mellanspänningsnivåerna var mest fördelaktigt med torra transformatorer. Med de nya modellerna EcoDry Basic och Ultra minskar energiförlusterna med upp till 70 procent.

Precis som när Sandviks grundare redan på 1800-talet satsade på kvalité, fortsätter Lars Skoglund på den inslagna linjen:
"Resibloc-transformatorerna har en mycket hög kvalité. De låga kärn- och lindningsförlusterna ger de torra transformatorerna en bättre livslängdsekonomi, särskilt för EcoDry. Det faktum att de inte innehåller transformatorolja minskar också både underhåll och brandrisk", säger han nöjt.

Ansvarig säljare från ABB är Marco Zanetti. Han är lika nöjd.
"Utöver tillförlitlighet och pålitlighet siktar vi mot energieffektivitet i utvecklingen av nya produkter och system. I elnäten handlar det främst om att minska förluster och då står transformatorn i fokus", säger han.

Denna artikel har tidigare publicerats i ABB Kunden nr 1/2013

FAKTA

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med verksamhet i 130 länder och har 47 000 anställda. Sandviks kunder finns inom bland annat fordons- och flygindustri, gruvor samt läkemedelsindustrin. Två tredjedelar av produktionen går till industrikonsumtion och en tredjedel är investeringsvaror.

ABB har levererat ett stort antal transformatorer av traditionell typ, men också många Resibloc distributionstransformatorer av modell EcoDry 99Plus som har normal lågförlustkärnplåt. Senaste året har Sandvik tagit ännu ett steg genom att köpa EcoDry Ultra och EcoDry Basic med en amorf kärna. EcoDry Ultra är den mest energieffektiva av alla EcoDry-modeller.

Sök