Непрекъснат ръст на маржа в условията на трудни пазари

2016-10-27
 • Маржът на оперативната печалба EBITA1 повишен до 12.6%
 • Производителността на административния персонал върви по план към реализиране на 1.3 млрд. щ. долара спестявания; очакваните общи разходи намалени със 100 млн. щатски долара
 • Нетен доход 568 млн. щатски долара; основната печалба на акция повишена с 2%
 • Базови поръчки -6%2; общ брой поръчки -13%; отразяват несигурноста в третото тримесечие
 • Приходи на стабилни нива
 • Парични потоци от оперативни дейности 1 081 млн. щ.д., по-последователно генериране на парични средства на тримесечие
 • Тимо Ихамуотила наследява Ерик Елзвик като главен финансов директор от 1 април 2017 г.
 • АББ стартира Етап 3 от своята стратегия „Следващо ниво” – посветен на отключване на още стойност

“Успяхме да реализираме натрупване на марж за осмо поредно тримесечие благодарение на непрекъснатия ни фокус върху изпълнението”, сподели изпълнителният директор Улрих Шписхофер. През третото тримесечие усетихме значителни макро несигурности около Brexit и изборите за президент в САЩ, дали отражение в ниския брой поръчки. Поръчките в „Енергийни мрежи” бяха допълнително засегнати от колебанията на клиентите преди Деня на капиталовите пазари. Трансформацията на „Енергийни мрежи” обаче върви по план, както ясно демонстрират 170-те базови пункта натрупан марж”, заяви той. „С нашата силна парична култура ние успяхме да реализираме над 30% по-високи парични потоци до момента тази година, с много по-стабилен профил на генериране на парични средства.”

„Продължаваме да ръководим компанията с дисциплина, реализирайки възможности за растеж където е възможно, като същевременно стимулираме ръста на печалбата и паричните средства. Посветени сме на отключването на повече стойност за всички акционери като една по-фокусирана, гъвкава компания, продължавайки да градим върху нашето водещо в сектора дигитално предлагане”.


Ключови резултати
  ПРОМЯНА
   ПРОМЯНА
(В млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)
  Q3 2016
  Q3 2015
US$На сравнима база19M 20169M 2015US$На сравнима база1
Поръчки
  7 533
  8 767
-14%-13%25 10228 167-11%-8%
Приходи
  8 255
  8,519
-3%0%24 83526 239-5%-1%
Опер. печалба EBITA1
  1 046
  1 081
-3%-2%33 0953 0880%+3%3
като % от операт. приходи1
  12.6%
  12.5%
+0.1 п.12.4%11.8%+0.6 п.
Нетен доход
  568
  577
-2%1,4741 729-15%
Осн. печалба на акция EPS ($)
  0.27
  0.26
+2%40.680.77-12%4
Опер. печалба EPS1 ($)
  0.32
  0.32
-1%40%40.950.90+5%4+7%4
Парични потоци от оперативни дейности 1 081
  1 173
-8%2,4151 824+32%
Краткосрочни изгледи за бъдещето

Макроикономическото и геополитическо развития сигнализират за смесена картина с продължаваща несигурност. Някои макроикономически показатели в САЩ остават положителни, а растежът в Китай се очаква да продължи, макар и с по-бавни темпове, отколкото през 2015 г. Пазарът остава повлиян от скромния растеж и повишената несигурност, напр. Brexit в Европа и геополитическите напрежения в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.


1 За приравняванията на нетипичните за GAAP мерки вижте раздел „Допълнителни приравнявания и определения” в прикачената „Финансова информация за Q3 2016”.
2 Темповете на растеж за поръчки, приходи и натрупани поръчки са на сравнима база (местна валута, коригирана за придобивания и продажби на предприятия), или предишните темпове на растеж на база „сравняване по еквивалентни показатели”. Темповете на растеж в щатски долари са представени в таблица „Ключови резултати”.
3 Местна валута (не коригирана за промени в портфолиото)
4 Темповете на растеж на печалбата на акция (EPS) се изчисляват с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2014 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)

Резултати от третото тримесечие общо за АББ Груп

Поръчки
Общият брой поръчки се понижи с 13% (14 % в щ.долари) в сравнение с третото тримесечие на 2015 г., отразявайки таймирането на възлагането на големи поръчки и по-ниските обеми от кратък цикъл. Базовите поръчки (на стойност под 15 млн. щ.долара) се понижиха с 6% (7% в щ. долари), а големите поръчки (на стойност 15 млн. щ. долара и повече) бяха занижени във всички дивизии и представляваха 11% от общия брой поръчки, сравнено със 17% година по-рано. Поръчките за услуги и софтуер бяха по-ниски с 3% (5% в щатски долари) и представляваха 17% от общия брой поръчки, сравнено с 16% преди година.

Преглед на пазара
Характеристики на търсенето в трите региона на АББ:

 • Търсенето в Европа бе занижено основно вследствие на умерения цялостен ръст, несигурността в Обединеното кралство след Brexit и политическите събития в Турция. Общият брой на поръчките отбеляза спад от 18% (20% в щатски долари), докато базовите поръчки останаха на стабилни нива (2% по-ниски в щ. долари). Търсенето при базовите поръчки остана положително в Германия, Италия, Швеция и Швейцария, и слабо в Обединеното кралство и Норвегия.
 • В Америките беше по-слабо в резултат на значителни инвестиционни забавяния, предизвикани от президентските избори в САЩ и изоставащото промишлено търсене. Общият брой поръчки намаля с 16% (17% в щатски долари) в резултат на по-слабите големи поръчки; базовите поръчки бяха понижени с 8% (9% в щатски долари) вследствие на слабото търсене в САЩ, Канада и Бразилия.
 • Търсенето в Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA) бе смесено. Индия продължи своите инвестиционни дейности в областта на преноса на електроенергия и роботиката. Общият брой поръчки в региона намаля с 5% (7% в щатски долари), тъй като силното развитие на поръчките в Индия не можа да компенсира спадовете в Китай и ОАЕ. Базовите поръчки намаляха с 9% (10% в щатски долари).

Характеристики на търсенето в трите основни клиентски сегмента на АББ:
 • Комуналният сектор продължи инвестиционните си дейности за интегриране на ВЕИ и засилване на надеждността и ефективността на енергийните мрежи.
 • В промишлеността: инвестициите в дискретни и хибридни промишлености като автомобилната, хранително-вкусовата и машинната останаха положителни, а търсенето от страна на преработвателните промишлени отрасли, по-специално минния и нефтено-газовия, остана слабо.
 • Търсенето в транспортно-инфраструктурния сектор бе смесено. Търсенето за специализирани решения за плавателни съдове, както и решения за енергийна ефективност на жп транспорт, остана силно. Търсенето в строителния сектор бе смесено.

Съотношението между получени и реализирани поръчки (book-to-bill ratio)1 през третото тримесечие намаля до 0.91x от 1.03x за същото тримесечие преди година. За първите девет месеца, съотношението между получени и реализирани поръчки1 е 1.01x. Стойността на натрупаните поръчки в края на септември възлизаше на 24 554 млн. щатски долара, което представлява намаление от 2% (3% в щ. долари) спрямо края на третото тримесечие през 2015 г.

Приходи
Приходите останаха непроменени (3% в щатски долари) през третото тримесечие. Приходите бяха стабилни в дивизии „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” и „Автоматизация и дискретни процеси”, и се повишиха леко в „Енергийни мрежи”, което компенсира спада, отбелязан при „Автоматизация на процеси”. Общите приходи от услуги и софтуер се повишиха с 5% (4% в щатски долари) и представляваха 18% от общите приходи, спрямо 17% преди година.

Оперативна печалба EBITA
Оперативната печалба EBITA намаля с 2% в местни валути (3% в щатски долари) до 1 046 млн. и включваше влиянието на негативен микс. Маржът на оперативната печалба EBITA се подобри с 10 базисни пункта до 12.6% спрямо същото тримесечие преди година, отразявайки натрупването на марж в „Продукти за електрификация”, „Автоматизация на процеси” и „Енергийни мрежи”, както и непрекъснатите мерки по отношение на производителността и намаляването на разходи, като например програмата за повишаване на производителността на административния персонал.

Оперативна печалба на акция EPS и нетен доход
Оперативната печалба EPS остана стабилна на стойност 0.32 в постоянна валута, в сравнение със същия период на предходната година. Намаляването на среднопретегления брой неизплатени акции компенсира малко по-слабата оперативна печалба EBITA, по-високите лихвени разходи и по-високата данъчна ставка. Нетният доход намаля с 2% до 568 млн., а основната печалба на акция бе 0.27 щатски долара в сравнение с 0.26 за същия период на 2015 г., което е увеличение от 2%.

Парични потоци от оперативни дейности
Паричните потоци от оперативни дейности бяха на стойност 1 081 млн. щатски долара, 92 млн. по-малко в сравнение с третото тримесечие на 2015 г., основно в резултат на по-ниския нетен доход. През първите девет месеца на 2016 г. паричните потоци от оперативни дейности се повишиха с 32% спрямо същия период преди година, основно в резултат на по-стабилното управление на работния капитал и таймирането на плащанията по подоходни данъци.

Възвращаемост за акционерите
На 30 септември 2016 г. АББ обяви края на програмата за обратно изкупуване на акции, която бе представена през септември 2014 г. По време на програмата за обратно изкупуване АББ е изкупила обратно общо 171.3 млн. регистрирани акции (еквивалентно на 7.4% от емитирания й акционерен капитал в началото на програмата за обратно изкупуване) за обща сума от приблизително 3.5 млрд. щатски долара.

По време на своя Ден на капиталовите пазари на 4 октомври 2016 г., АББ обяви своите планове за нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност до 3 млрд. щатски долара от 2017 до 2019 г. Това отразява увереността на компанията и продължаващата сила на генериране на парични средства и финансови позиции на АББ.

Продажби на предприятия/бизнес направления
В съответствие със своята стратегия за непрекъснато оптимизиране на портфолиото, през септември АББ обяви планираната продажба на своето глобално бизнес направление за високоволтови кабелни системи на NKT Cables. Очаква се сделката да бъде приключена през първото тримесечие на 2017 г., предмет на съответните регулаторни разрешения. АББ и NKT подписаха и споразумение за дългосрочно партньорство, което ще обслужва бъдещи проекти по цял свят.

Промени в управлението
Днес АББ обяви назначаването на Тими Ихамуотила за главен финансов директор и член на Изпълнителния комитет, влизащо в сила от 1 април 2017 г. Ихамуотила наследява в процес на плавен преход настоящия главен финансов директор Ерик Елзвик, който ще преследва кариерни възможности извън АББ след цялостно предаване на позицията си през второто тримесечие на 2017 г. Ихамуотила идва в АББ от Нокиа, „глобален лидер в технологиите, свързващи хора и неща,” където той е бил на поста главен финансов директор за последните седем години. Ихамуотила е доказан финансов директор със задълбочен опит в областта на комуникациите, софтуерния и обслужващия сектор, активното управление на портфолио и усъвършенстването на оперативната ефективност. Той внася в компанията задълбочено разбиране на корпоративната трансформация и дигиталните бизнес модели.

„Тимо е дългогодишен финансов директор с впечатляващ опит и резултати в световен мащаб”, сподели Улрих Шписхофер. „Той разполага с обширен и задълбочен опит във всички аспекти на финансите, както и в трансформирането на предприятия във времената на индустриална дигитализация. Със своите обширни експертни познания, вариращи от финансово и търговско до общо управление, той е идеалният човек, който да застане начело на нашата финансова организация, както и партньор, който да подпомага непрекъснатата трансформация на АББ като лидер в дигиталната индустрия. Радвам се да приветствам Тимо в нашия Изпълнителен комитет в тези вълнуващи времена, когато се фокусираме върху отключването на максимална стойност за всички акционери”, заяви Шписхофер. „В същото време бих искал да благодаря сърдечно на Ерик Елзвик за неговия дългогодишен и изключителен ангажимент и многобройни ценни приноси за АББ в продължение на над три десетилетия. По време на службата на Ерик като главен финансов директор, бяха успешно утвърдени и реализирани нова парична култура, заедно със значително подобрение на нашия нетен работен капитал, фундаментално подобрение на производителността при финансовата функция и многобройни действия по отношение на портфолиото. Пожелаваме на Ерик всичко най-добро в следващата стъпка от професионалната му кариера, на която той ще се посвети след като процесът по цялостно предаване на поста му бъде приключен през второто тримесечие на 2017 г.”

Представяне по дивизии за трето тримесечие (Q3)

ако не е упоменато друго)ПоръчкиUS$Сравнимост1ПриходиСравнимост1EBITA %
  US$
Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане2 223-6%-4%
  2 308
  -2%
  0%
17.8%
  +0.4 пункта
Автоматизация и дискретни процеси2 123-5%-4%
  2 203
  -1%
  0%
14.1%
  -0.7 п.
Автоматизация на процеси1 193-22%-21%
  1 523
  -8%
  -7%
12.2%
  +1.5 п.
Енергийни мрежи2 391-22%-21%
  2 636
  -6%
  +1%
9.5%
  +1.7 п.
Корпоративни и др.
(вкл. междудивизионни елиминации)
-397
  -415
АББ Груп7 533-14%-13%
  8 255
  -3%
  0%
12.6%+0.1 п.

Стратегия Следващо ниво - Етап 3
На 4 октомври 2016 г., АББ стартира Етап 3 от своята стратегия „Следващо ниво” за отключване на стойност за своите клиенти и акционери. Основните елементи на това включват: оформяне на дивизиите на АББ в четири водещи на пазара предприемачески единици; реализиране на пълния дигитален потенциал на АББ; ускоряване на набраната скорост в оперативното съвършенство; както и подсилване на бранда на АББ.


Изгледи за бъдещето
Макроикономическите и геополитическите развития сигнализират за смесена картина с продължаваща несигурност. Някои макроикономически признаци в САЩ остават позитивни, а растежът в Китай се очаква да продължи, макар и с по-бавни темпове, отколкото през 2015 г. Пазарът остава повлиян от скромния растеж и повишената несигурност, свързана с Brexit в Европа и геополитическите напрежения в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.

Атрактивните дългосрочни изгледи за търсенето в трите главни клиентски сектора на АББ – комунален, промишлен, и транспортно-инфраструктурен, са стимулирани от Енергийната и Четвъртата индустриална революции.
АББ е в добра позиция да се възползва от тези възможности за дългосрочен печеливш растеж чрез своето силно пазарно присъствие, широк географски и бизнес обхват, технологично лидерство и финансова стабилност.

Повече информация
АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен световен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 135 служители. www.abb.com

  Инвеститорски календар 2016/2017
Резултати за 4-то тримесечие и за цялата 2016 г.8 февруари 2017
Годишно общо събрание (Цюрих)13 април 2017
Резултати от първо тримесечие на 2017 г.20 април 2017
Резултати от второ тримесечие на 2017 г.20 юли 2017
Резултати за трето тримесечие на 2017 г.26 октомври 2017

Важна забележка относно прогнозната информация
Това съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, „Изгледи за бъдещето”, „Възвращаемост за акционерите”, „Продажби на предприятия”, „Промени в управлението” и „Стратегия Следващо ниво – етап 3” в това съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „цели”, „планира”, „вероятно ще”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават материално от бъдещата информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни изявления с поглед към бъдещето, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 27 окт., 2016 Улрих Шписхофер,
изпълнителен директор

За повече информация, моля, свържете се с:

Връзки с медиите
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com

Връзки с инвеститори Tel. +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd Affolternstrasse 44
8050 Zurich Switzerland

SearchCONTACT US