Трето тримесечие на АББ: Солидно представяне в целия бизнес

  • По-високи приходи и оперативна печалба (EBITDA2) във всички дивизии, нетни приходи увеличени с 10 процента
  • Базовите поръчки започват отново да се увеличават от година на година, възлагането на големи поръчки остава със забавени темпове
  • Новият изпълнителен директор начертава приоритетите по отношение на растежа, сътрудничеството и изпълнението

Цюрих, Швейцария, 24 октомври 2013 – АББ обяви по-високи приходи, печалба и парични потоци в третото четиримесечие на 2013 г. на база на подобрено изпълнение на работата във всички дивизиии.

Поръчките във фирмите в ранен цикъл на развитие, стимулирани най-вече от клиентски инвестиции в подобрена производителност и ефективност, са нараснали в сравнение със същото тримесечие за 2012 г., докато все по-големите забавяния при възлагане на големи проекти – най-вече в резултат на продължителната икономическа несигурност - както и стратегическото преустройство на дивизия Енергийни системи доведоха до занижен брой големи поръчки.

“Беше едно силно тримесечие, в което работихме добре в посока увеличаване на приходите, печалбата, паричните средства в брой и нетните приходи, въпреки продължаващия смесен бизнес климат,” каза Улрих Шписхофер, Главен изпълнителен директор на АББ. “Постигнахме добър растеж на поръчките в няколко ключови пазара, включително Китай и Германия,а базовите ни поръчки започнаха отново да се увеличават от година на година. Участието в търгове в сектори като пренос на електроенергия и петролната и нефтената индустрия продължава да се увеличава, но възлагането на големи поръчки остава със забавени темпове.

“Същевременно с това има какво още да направим, за да подобрим работата си и да доставяме по-висока стойност на всички наши акционери”, каза той. „Например, ние разполагаме със значителни възможности да стимулираме печеливш растеж чрез разширено проникване на пазарите – доставяйки повече на съществуващите ни клиентски сегменти – както и чрез ускоряване на разработването и представянето на пазара на иновативни продукти и пакетни решения. Също така ще продължим да се разрастваме в привлекателни пазари - както чрез органичен растеж, така и като продължаваме да попълваме празноти в продуктовото портфолио чрез придобивания с цел сливане.

“Втората ни фокус зона ще бъде подобряването на сътрудничеството ни из всички бизнес дейности на компанията с цел създаване на по-голяма стойност за клиента като продаваме и доставяме комбинираното продуктово портфолио на АББ в автоматизацията и енергетиката. По-тясното сътрудничество в работата ни ще ни позволи да издигнем производителността на следващото ниво.

“Безкомпромисното изпълнение ще бъде третата фокус зона. Ще стимулираме дори още по-усилено устойчивите икономии, паричните потоци, както и ефективността на капитала. В допълнение към това увеличаваме фокуса върху успешната интеграция при нашите придобивания, за да максимизираме възвращаемостта на инвестициите си. Обявената по-рано тази седмица новина, че Грег Шьо ще ръководи глобалните ни усилия по интеграция при нашите придобивания, отразява нашия ангажимент към реализиране на стойността на тез придобивания.

“Гледайки напред, дългосрочните стимули са напълно непокътнати, но няколко индикатора с поглед към бъдещето са противоречиви и все още сме изправени пред известна пазарна несигурност в краткосрочен план,” каза Шписхофер. “Но дори в една нестабилна среда, нашите силни пазарни позиции, водещи технологии, както и широкото ни бизнес портфолио ще ни позволят да уловим възможностите за печеливш растеж. Ето защо ще продължим да стимулираме приходите по много целенасочен начин, като същевременно работим по намаляване на разходите, по сътрудничество, ръководено от бизнеса, както и подобрена ефективност на капитала.”

Ключови цифриQ3 / 2013Q3 / 12Промяна
В милиони щатски долари, освен ако не е упоменато друго($) Щатски долариМестна валута
Поръчки 9,0899,295-2%-2%
Натрупани поръчки
(към края на септември)
27,45429,175-6%-4%
Приходи10,5359,745+8%+9%
Приходи от дейността1,3241,146+16%
като % от приходите12.6%11.8%
Оперативна печалба EBITDA1,6381,483+10%
като % от оперативните приходи15.7%15.3%
Нетен доход, принадлежащ на АББ835759+10%
Нетен доход на акция ($)0.360.33
Парични потоци от оперативни дейности1,241768+62%

Ключови цифри9M 139M 12Промяна
В милиони щатски долари, освен ако не е упоменато друго($) Щатски долариМестна валута
Поръчки 28,89329,715-3%-3%
Натрупани поръчки
(към края на септември)
Приходи30,47528,315+8%+8%
Приходи от дейността3,5643,195+12%
като % от приходите11.7%11.3%
Оперативна печалба EBITDA4,6574,182+11%
като % от оперативните приходи15.3%14.8%
Нетен доход, принадлежащ на АББ2,2622,100+8%
Нетен доход на акция ($)0.990.92
Парични потоци от оперативни дейности1,5611,341+16%


Резюме на резултатите от третото тримесечие

Преглед на растежа
Глобалната икономическа обстановка остана смесена през третото тримесечие. Търсенето при бизнес направленията в ранен цикъл на развитие нарасна в съответствие с макроикономическото развитие. Растежът бе воден от търсенето както от страна на промишлени, така и от битови клиенти на продукти и решения, които да им помагат да увеличат производителността си и надеждността на съществуващите си активи.

Способността на АББ да прихване тези възможности за растеж в ранния бизнес цикъл е отразена в петпроцентното увеличение на базовите поръчки, постигнато отчасти чрез подобрения географски баланс на АББ, особено в САЩ чрез успешното интегриране на придобитите от компанията фирми Thomas & Betts и Baldor Electric. Стабилни инвестиции в продажбите и изследователската дейност през този цикъл също подпомогнаха растежа на базовите поръчки. Базовите поръчки нараснаха във всички дивизии, с изключение на Енергийни системи, където по-голямата селективност – част от пренастройването на дивизията към проекти с по-висока добавена стойност - засегна базовите поръчки в бизнес направления като сектор подстанции.

Клиентските капиталови инвестиции в късен цикъл в пазари като електроенергийни дружества и миньорство продължиха да бъдат отлагани, отчасти вследствие на надхвърления капацитет в някои пазари, както и икономическата несигурност. В резултат на това, както и времето за възлагане на проекти, големите поръчки (на стойност над 15 милиона долара) отбелязаха спад от 43 процента. Въпреки това търговете в тези пазари се увеличават, докато подразбиращата се необходимост от промишлена производителност, инфаструктурно обновяване, както и от подобряване надеждността на електропреносната мрежа, останаха непроменени във всички региони. Големите поръчки представляват 9 процента от общия брой поръчки, в сравнение с 15 процента за същия период година по-рано.

Поръчките в обслужването нараснаха с 2 процента в това тримесечие и представляват 17 процента от общия брой поръчки, като отбелязват увеличение в сравнение с 16-те процента, отчетени за същия период на 2012 г.

Приходите се увеличиха с 9 процента и са по-високи във всички дивизии, главно в резултат на комбинация от по-силния растеж при бизнес направленията в ранен цикъл, както и изпълнението на натрупалите се недовършени поръчки. Приходите от обслужване и сервизна дейност се повишиха с 5 процента в това тримесечие спрямо предходната година и представляват 15 процента от общите приходи.


Получени поръчки и приходи по региони за третото тримесечие на 2013
Получени поръчки
Q3 / 2013Q3 / 12Промяна
В милиони долари ($)Щатски долари ($)Местна валута
Европа3,0012,871+5%+2%
Сев. и Южна Америка2,8073,072-9%-7%
Азия2,4992,331+7%+9%
Близък Изток и Африка7821,021-23%-22%
Общо за концерна9,0899,295-2%-2%

Приходи
Q3 / 2013Q3 / 12Промяна
В милиони долари ($)US$Local
Европа3,6843,428+7%+4%
Сев. и Южна Америка3,0162,749+10%+12%
Азия2,8632,712+5%+6%
Близък Изток и Африка999856+17%+21%
Общо за концерна10,5359,745+8%+9%

Поръчките в Европа нараснаха, а двуцифрените увеличения в пазари като Норвегия, Швеция, Германия и Швейцария компенсираха повече от щедро продължителната слабост на пазара в Южна Европа – предимно Италия – както и отчетения спад в Обединеното Кралство. В Америките щатските поръчки остават непроменени в сравнение със същия период година по-рано, като по-ниският брой големи поръчки е компенсиран от солиден растеж в базовите поръчки. Растежът на поръчките в Китай, Индия и Южна Корея допринесоха за по-висок брой азиатски поръчки,отчетен за тримесечието, докато поръчките в Близкия Изток и Африка отбелязват спад заради забавянето при възлагането на големите проекти.


Получени поръчки и приходи по дивизии за третото тримесечие на 2013
Получени поръчки
Q3 / 2013Q3 / 12Промяна в $Промяна в местна валута
В милиони щатски долари, освен ако не е упоменато друго
Автоматизация и дискретни процеси2,4102,266+6%+6%
Продукти ниско напрежение1,9381,861+4%+3%
Автоматизация на процеси1,6881,706-1%0%
Продукти за енергетиката2,4502,401+2%+3%
Системи за енергетиката1,2161,765-31%-30%
Корпоративни и други
(вкл. междудивизионни елиминации)
(613)(704)
АББ Груп9,089
9,295-2%-2%

Приходи
Q3 / 2013Q3 / 12Промяна в $Промяна в местна валута
В милиони щатски долари, освен ако не е упоменато друго
Автоматизация и дискретни процеси2,5392,306+10%+10%
Продукти ниско напрежение2,0011,880+6%+6%
Автоматизация на процеси2,1281,904+12%+13%
Продукти за енергетиката2,6922,526+7%+7%
Системи за енергетиката2,0621,901+8%+10%
Корпоративни и други
(вкл. междудивизионни елиминации)
(887)(772)
АББ Груп10,535
9,745
+8%
+9%

Автоматизация и дискретни процеси: Поръчките бяха стимулирани най-вече от продължителни инвестиции в оборудване за роботика от страна на автомобилната и общата индустрия, както и търсенето на продукти за подобряване на индустриалната производителност. Приходите се подобриха при изпълнение на натрупаните поръчки и повишените продажби на продукти като регулатори на променлива скорост. Поръчките и приходите в обслужването и сервизната дейност нарастваха с двуцифрени увеличения. Придобиването на Power-Onе, завършено през юли, също допринесе за растежа в поръчките и приходите.

Продукти ниско напрежение: Поръчките и приходите се увеличиха във всички продуктови бизнес направления и отбелязаха по-високи стойности във всички региони, в съответствие с икономическото развитие. Растежът на приходите бе воден от Европа и Азия – включително и двуцифрено увеличение в Китай – и остана умерено повишен в Америките. Поръчките и приходите в обслужването нараснаха значително по-бързо от общите поръчки и приходи за дивизията.

Автоматизация на процеси: Базовите поръчки нараснаха в повечето бизнес направления през тримесечието – водени от Северна Америка и Китай – но бяха изместени от продължителните забавяния във възлагането на големи поръчки, особено в миньорството и нефтения и петролен сектори. Силният растеж в приходите бе стимулиран от изпълнението на натрупаните поръчки. Приходите в обслужването останаха стабилни спрямо същото тримесечие на предходната година.

Продукти за енергетиката: Търсенето при индустриалния сектор и разпределението на електроенергия остана стабилно през тримесечието и дружествата продължиха да правят избрани инвестиции в преноса на електроенергия. По-високите приходи отразяват реализирани поръчки от натрупаните, докато обемите на обслужване нарастваха по-бързо от общите приходи.

Системи за енергетиката: Отбелязва се спад в поръчките вследствие на отложеното възлагане на големи поръчки и повишената проектна селективност, която е част от стратегическото преустройство на дивизията. Приходите за тримесечието в повечето бизнес направления са били по-високи при изпълнение на натрупаните неизпълнени поръчки. Приходите от обслужване също са отбелязали увеличение.


Преглед на печалбите

Оперативна печалба (EBITDA)
Оперативната печалба за третото тримесечие на 2013 възлиза на 1.6 милиарда щатски долара - увеличение от 10 процента спрямо същия период от предходната година.
Маржът на оперативната печалба на концерна се повиши до 15.7% от 15.3%, отразявайки предимно положителния ефект от по-високите обеми. Намаляването на разходите и подобренията в производителността компенсираха повече от добре ценовия натиск.

Приходи от дейността и и нетни приходи
Приходите от дейността възлизат на приблизително 1.3 млрд. щатски долара - с 16 процента повече в сравнение със същото тримесечие на 2012 г.

Нетните приходи за тримесечието са се увеличили с 10 процента до 835 милиона, в съответствие с оперативната печалба (EBITDA). Основният доход на акция за третото тримесечие възлиза на $ 0.36 в сравнение с $ 0.33 година по-рано. От началото на годината до днес основният доход на акция (EPS) се е увеличил с 8 процента, а оперативният EPS5 се е увеличил със 7 процента.Печалби и парични потоци по дивизии за третото тримесечие на 2013 г.
Оперативна печалба (EBITDA)
Q3 / 2013Q3 / 12Промяна в $
В милиони щатски долари, освен ако не е упоменато друго
Автоматизация и дискретни процеси476437+9%
Продукти ниско напрежение395366+8%
Автоматизация на процеси289233+24%
Продукти за енергетиката389374+4%
Системи за енергетиката141109+29%
Корпоративни и други
(вкл. междудивизионни елиминации)
(52)(36)n/a
АББ Груп1,6381,483+10%
Марж на оперативната печалба (EBITDA)    
Q3 / 2013Q3 / 12
В милиони щатски долари, освен ако не е упоменато друго
Автоматизация и дискретни процеси18.8%18.9%
Продукти ниско напрежение19.7%19.5%
Автоматизация на процеси13.6%12.3%
Продукти за енергетиката14.6%14.8%
Системи за енергетиката7.0%5.9%
Корпоративни и други
(вкл. междудивизионни елиминации)
n/a
АББ Груп15.7%15.3%
Парични потоци от оперативна дейност
Q3 / 2013Q3 / 12Промяна в $
В милиони щатски долари, освен ако не е упоменато друго
Автоматизация и дискретни процеси526393+34%
Продукти ниско напрежение435334+30%
Автоматизация на процеси271230+18%
Продукти за енергетиката207258-20%
Системи за енергетиката(118)(294)n/a
Корпоративни и други
(вкл. междудивизионни елиминации)
(80)(153)n/a
АББ Груп1,241768+62%


Автоматизация и дискретни процеси: Оперативната печалба (EBITDA) е нараснала при по-високите приходи, докато маржовете са останали стабилни.

Продукти ниско напрежение: Маржът на оперативната печалба (EBITDA) се е увеличил чрез комбинация от успешно управление на разходите и растеж в няколко бизнес направления за продукти с по-висок марж.

Автоматизация на процеси: Растежът на оперативната печалба (EBITDA) и маржовете основно отразява силното увеличение на приходите, както и подобреното изпълнение на проектите в сравнение със същото тримесечие на 2012 г.

Продукти за енергетиката: Оперативната печалба (EBITDA) се е повишила при по-високите приходи, докато маржът на оперативната печалба отразява различен приходен микс в сравнение със същия период преди година.

Системи за енергетиката: Увеличението на маржа на перативната печалба (EBITDA) отразява комбинацията от по-високи приходи, по-добро изпълнение на проекти и подобрено управление на разходите в сравнение със същия период през 2012 г.


Парични потоци и счетоводен баланс
АББ отчита парични средства в брой от операции в размер на 1241 милиона щатски долара, в сравнение със 768 милиона за третото тримесечие на 2012 г. Нетният работен капитал като процент от приходите5 възлиза на 18 процента, което показва увеличение от 1 процентен пункт спрямо същото тримесечие година по-рано.

Нетният дълг5 на АББ в края на тримесечието, в края на юни, възлиза на 3.4 милиарда щатски долара и включва въздействието от нетното плащане през юли на приблизително 750 милиарда щатски долара за придобиването на Power-One.


Промени в мениджмънта и организационно обновяване
По-рано тази седмица АББ обяви прегрупиране на отговорностите в Изпълнителния комитет (ИК) на концерна, с цел да се постави по-силен фокус върху интеграцията при придобивания, както и върху значително разрасналото се северноамериканско бизнес портфолио. При тези промени Грег Шьо, който в момента отговаря за Маркетингови и клиентски решения (МК) към ИК, ще ръководи всеобщите усилия на концерна в интегрирането при придобивания и ще поеме отговорността за Северна Америка, най-големия географски пазар на АББ. Шьо ще продължи да отговаря за дейностите на АББ в сферата на услугите и обслужването, докато останалите дейности на МК ще бъдат поети от други членове на ИК. Всички промени ще влязат в сила от 1 ноември 2013 г.

По-рано през третото тримесечие АББ обяви назначаването на Жан-Кристоф Деларж в Изпълнителния си комитет в ролята на Ръководител „Човешки ресурси” (ЧР), влизащо в сила от 15 ноември 2013 г. Като бивш успешен ръководител ‘Човешки ресурси” в световни компании, той носи със себе си солидни знания и експертиза, както и значителен опит в оперативни и интеграционни дейности. Той наследява позицията от Гари Стийл, който се пенсионира.

Чрез планирано вътрешно прехвърляне, Пекка Титинен бе назначен в Изпълнителния комитет на АББ като ръководител на дивизия „Автоматизация и дискретни процеси” от 15 септември 2013 г. Преди това той ръководи бизнес направление „Задвижваща и управляваща техника” през период на значителен органичен растеж и подобрение в рентабилността. Той наследи поста от Улрих Шписхофер, който пое длъжността Главен изпълнителен директор на АББ.

Стратегически инициативи
Улрих Шписхофер, приел ролята на Главен изпълнителен директор на 15 септември 2013 г. заяви, че управленският екип възнамерява да се концентрира върху три ключови области през идните тримесечия: насърчаване на печеливш органичен и неорганичен растеж; по-силно сътрудничество в цялата организация с цел подобряване на продуктовата гама, предлагана от АББ на клиентите й, както и повишаване на производителността; и „безкомпромисно изпълнение” във всички бизнес направления на компанията.
“Постигнали сме добър напредък спрямо целите си от 2011-та до 2005 година и ще продължим работата си по същия план,” сподели Шписхофер. “Едновременно с това за нас са налице значителни възможности да подобрим работата си и да доставяме дори още по-голяма стойност на нашите клиенти – всички заедно.”

Печелившият растеж ще се насърчава с увеличаване на пазарното проникване в същестуващи клиентски сегменти чрез по-ефективното комбиниране на предлаганите продукти в различните бизнес дейности, както и чрез непрекъснатото повишаване на близостта с клиентите и качеството на обслужването. Това ще включва както нови продукти и иновативни пакети, така и решения за съществуващи продукти и услуги.

По-доброто сътрудничество във всички бизнес направления ще донесе значително по-голяма стойност на клиентите ни, предлагайки им един по-интегриран комплект от решения. То също така ще подобри производителността в области като продажбите, разработването на продукти и изпълнението на поръчки. “Ясно е, че можем да направим и повече, за да помогнем на клиентите си да са по-конкурентноспособни, да подобрим собствената си производителност и да ускорим печелившия растеж,” заяви Шписхофер.

Фокусът на управленския екип върху изпълнението ще включва не само последователно осигуряване на намаляване на разходите, еквивалентно на 3 до 5 процента от стойността на стоките, продавани всяка година, но също и по-строго управление на нетния работен капитал с цел увеличаване на паричните потоци, както и стимулиране на съвършенство в интеграцията на новопридобити бизнеси.

Изгледи за бъдещето
Нашите дългосрочни стимули на търсенето – като например нуждата от по-добра индустриална производителност, по-надеждна и ефективна доставка на енергия, както и разработването на източници на възобновяема енергия – си остават налице. Макроикономическото развитие в ранен бизнес цикъл си остава положителна величина, но няколко индикатора с поглед към бъдещето съдържат смесени сигнали и ние още сме изправени пред известна икономическа несигурност в краткосрочен план.

В тази среда ще продължим изпълнението на нашия план 2011 – 2015. Растежът ще бъде подпомаган от реализирането на големия брой натрупани поръчки, както и чрез увеличаване на фокуса върху пазарното проникване, иновациите и разширяването. Ще продължим да стимулираме намаляване на разходите и подобрения в производителността, еквивалентни на 3-5 процента от стойността на продаваните стоки всяка година чрез подобрено управление на доставките, по-добро качество и по-висока възвращаемост от инвестиции в продажбите,както и в изследователската дейност и разработките.

Ние оставаме отдадени на постигането на по-високи доходи за акционерите си и подобряване на паричната възвращаемост на инвестирания от нас капитал.


Повече информация
Съобщението за медиите относно резултатите от третото тримесечие на 2013 г. е налично от 24 октомври 2013 в новинарския раздел на АББ на www.abb.com/news както и на начална страница „Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorcenter, където ще бъде публикувана и презентация за инвеститори.

Видеоклип с изявление от Главния изпълнителен директор Улрих Шписхофер относно резултатите на АББ от третото тримесечие е налично на www.youtube.com/abb.

АББ ще бъде домакин на конферентен разговор с медиите с начален час 10:00 ч Централно европейско време (CET). За обаждания от САЩ и Канада, наберете +1 631 570 5613 (безплатен номер). За обаждания от Обединеното Кралство наберете +44 203 059 58 62. От Швеция: +46 85 051 00 31, а от останалата част на Европа +41 58 310 50 00. Линиите ще бъдат отворени 15 минути преди началото на конференцията. Запис на обаждането ще има 1 час след края на обаждането и ще бъде налично 24 часа: Номера за прослушване на записи: +44 207 108 62 33 (Обединено Кралство), +41 91 612 43 30 (останалата част на Европа) или +1 866 416 25 58 (САЩ/Канада). Кодът е 15906, след което натиснете клавиш #. Запис на сесията ще бъде наличен и като подкаст 1 час след края на обаждането и може да бъде изтеглено от www.abb.com/news

Планиран е конферентен разговор за анализатори и инвеститори с начало 15:00 ч. Централно европейско време (14:00 ч. във Великобритания, 9:00 ч. лятно източно време (EDT). Наберете +1 866 291 41 66 от САЩ/Канада (безплатен номер), +44 203 059 58 62 от Обединеното Кралство, +46 8 5051 00 31 (Швеция) или +41 58 310 50 00 от останалата част на света. Обаждащите следва да позвънят 15 минути преди началото на разговора. Записът ще е наличен като подкаст един час след края на конференцията и може да бъде изтеглен от нашия уеб сайт. Линк с достъп към подкаста ще намерите на адрес www.abb.com/investorcenter


Инвеститорски календар 2013 - 2014
Резултати от четвърто тримесечие на 2013 г.13 февруари 2014 г.
Резултати от първо тримесечие на 2014 г.29 април 2014 г
Годишно общо събрание, Цюрих, Швейцария30 април 2014 г.
Резултати за второ тримесечие на 2014 г.30 април 2014 г.
Резултати за второ тримесечие на 2014 г.30 април 2014 г.

АББ (www.abb.com) е лидер в производството на технологии за енергетично и автоматизирано оборудване, които дават възможност на битови и промишлени клиенти да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Концернът АББ има свои компании в около 100 държави и разполага с около 150 000 служители.

Цюрих, 24 октомври 2013 г.
Улрих Шписхофер, Главен изпълнителен директор

Важна забележка
Това съобщение за медиите включва информация и отчети с поглед към бъдещето, както и други отчети, засягащи изгледите за нашия бизнес. Тези отчети се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние на бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в отчети, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „цели”, „планира” и други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават материално от бъдещата информация и отчети, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, наличност и цени на сурови материали, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната документация на АББ в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни отчети с поглед към бъдещето се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Настоящото съобщение за медиите съдържа също и мерки за изпълнение, нетипични за Общоприетите счетоводни принципи (GAAP). Определенията на тези мерки и приравняването им със съответстващите на тях понятия в GAAP могат да бъдат намерени в „Допълнителна финансова информация”, приложена към настоящото съобщение за медиите.


1   Управленските дискусии на поръчките и приходите се фокусира върху промените в местна валута. Промените в щатски долари са отчетени в таблици с резултати
2  Виж Изравняване на оперативна печалба (EBITDA) към доход от продължаващи дейности преди данъци в Бележка 14 към Междинната консолидирана финансова информация (неодитирана)
3 Базови поръчки са поръчки за под 15 милиона щатски долара
4 Цифрите от деветмесечието на 2012 г. включват резултатите на Thomas & Betts за периода от средата на май до септември 2012.
5 За приравняванията на нетипичните за GAAP мерки вижте приложението „Допълнителна финансова информация” към това съобщение за медиите.