Fortsatt marginaltillväxt på tuffa marknader

2016-10-27 - ”Vi har levererat det åttonde kvartalet i följd med marginaltillväxt tack vare vårt fortsatta fokus på genomförande”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.
Tredje kvartalet i korthet
  • Operativ EBITA-marginal1 ökade till 12,6 procent
  • Kostnaderna på tjänstemannasidan följer planen mot besparingar på 1,3 miljarder USD; de förväntade totala kostnaderna har minskat med 100 miljoner USD
  • Nettovinst 568 miljoner USD; grundläggande resultat per aktie upp 2 procent
  • Basorderingången -6 procent2 , den totala orderingången -13 procent speglar osäkerheterna under tredje kvartalet
  • Stabila intäkter
  • Kassaflödet från rörelsen på 1 081 miljoner USD, ett jämnare kassaflöde under kvartalet
  • Timo Ihamuotila tar över efter Eric Elzvik som Chief Financial Officer (CFO) från den 1 april 2017
  • ABB lanserade steg 3 i strategin Next Level – inriktning på att frigöra värde

”Under det tredje kvartalet upplevde vi betydande makroekonomiska osäkerheter kring Brexit och det amerikanska presidentvalet, vilket speglas i det låga ordermönstret. Orderingången i Power Grids dämpades ytterligare till följd av kundernas tveksamhet före kapitalmarknadsdagen. Omvandlingen av Power Grids följer dock helt tidsplanen, vilket tydligt framgår av marginaltillväxten på 170 punkter”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB. ”Med vår förbättrade kassaflödeskultur har vi levererat ett kassaflöde på över 32 procent hittills i år med en mycket stabilare kassagenereringsprofil", fortsätter han.

”Vi fortsätter att driva företaget disciplinerat genom att realisera tillväxtmöjligheter där detta är möjligt samtidigt som vi främjar resultat- och likviditetstillväxt. Vi är inriktade på att frigöra värde för alla aktieägare som ett mer fokuserat och flexibelt företag där vi bygger vidare på vårt branschledande digitala erbjudande."

Utsikter på kort sikt
Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta, men i långsammare takt än under 2015. Marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten, till exempel Brexit i Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

Koncernresultat tredje kvartalet 2016

Orderingång
Orderingången totalt minskade 13 procent (14 procent i dollar), jämfört med tredje kvartalet 2015, till följd av tidpunkter för stora order samt lägre kortcykliska volymer. Basorderingången (under 15 miljoner USD) minskade med 6 procent (7 procent i dollar), medan stora order (mer än 15 miljoner dollar) var lägre inom alla divisioner och stod för 11 procent av den totala orderingången, jämfört med 17 procent för ett år sedan. Orderingången på tjänster och programvara var 3 procent lägre (5 procent i dollar) och stod för 17 procent av den totala orderingången, jämfört med 16 procent för ett år sedan.

Marknadsöversikt
Efterfrågemönster i ABB:s tre regioner:
• Efterfrågan i Europa var dämpad, främst på grund av måttlig generell tillväxt, osäkerheter i Storbritannien efter Brexit samt politiska händelser i Turkiet. Orderingången totalt minskade 18 procent (20 procent i dollar) medan basorder var stabila (2 procent lägre i dollar). Efterfrågan på basorder var positiv i Tyskland, Italien, Sverige och Schweiz, medan den var svag i Storbritannien och Norge.
• Nord- och Sydamerika försvagades beroende på betydande investeringsförseningar med anledning av det amerikanska presidentvalet samt en eftersläpning i efterfrågan från industrin. Orderingången totalt minskade 16 procent (17 procent i dollar) på grund av minskade stora order medan basorderingången var 8 procent lägre (9 procent i dollar) på grund av svag efterfrågan i USA, Kanada och Brasilien.
• Efterfrågan i Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) var blandad. Indien fortsatte att växa och Kina gick vidare med sina investeringsaktiviteter inom kraftöverföring och robotteknik. Orderingången totalt i regionen minskade 5 procent (7 procent i dollar) då den starka orderutvecklingen i Indien inte kunde uppväga nedgångarna i Kina och Förenade Arabemiraten. Basorderingången minskade med 9 procent (10 procent i dollar).

Efterfrågemönstret i ABB:s tre viktigaste kundsegment:
• Energisektorn fortsatte med sina investeringsaktiviteter för att integrera förnybar energi och förbättra elnätets tillförlitlighet och effektivitet.
• I industrin: investeringar inom fristående och blandade industrier som bil-, livsmedels- och maskinindustrin var fortsatt positiva medan efterfrågan från processindustrierna, i synnerhet gruvverksamhet samt olja och gas, var fortsatt dämpade.
• Efterfrågan inom transport och infrastruktur har varit blandad. Efterfrågan på lösningar till specialfartyg förblir stark liksom energieffektiva lösningar till järnvägstransporter. Bygg- och anläggning har varit blandad.

Kvoten bokade order/fakturering1 för tredje kvartalet minskade till 0,91 jämfört med 1,03 för samma kvartal ett år tidigare. För de första nio månaderna ligger kvoten bokade order/fakturering1 på 1,01. Orderstocken vid slutet av september 2016 uppgick till 24 554 miljoner dollar, en minskning med 2 procent (3 procent i dollar) jämfört med slutet av tredje kvartalet 2015.

Intäkter
Intäkterna var oförändrade (3 procent lägre i dollar) under det tredje kvartalet. Intäkterna var stabila inom divisionerna Electrification Products och Discrete Automation and Motion och ökade något inom Power Grids, vilket uppvägde nedgången inom Process Automation. Totala intäkter för tjänster och programvara ökade med 5 procent (4 procent i dollar) och stod för 18 procent av de totala intäkterna, jämfört med 17 procent för ett år sedan.

Operativt EBITA
Operativt EBITA minskade med 2 procent i lokala valutor (3 procent i dollar) till 1 046 miljoner dollar, vilket inkluderade effekterna från en negativ mix. Operativ EBITA-marginal förbättrades 10 punkter till 12,6 procent jämfört med samma kvartal för ett år sedan, vilket speglar marginaltillväxten inom Electrification Products, Process Automation och Power Grids, liksom pågående åtgärder för produktivitet och kostnadsbesparingar, som programmet för att höja produktiviteten på tjänstemannasidan.

Operativt resultat per aktie och nettovinst
Operativt resultat per aktie låg fast på 0,32 dollar i konstant valuta jämfört med samma period ett år tidigare. Minskningen i vägt medelantal utestående aktier kompenserade för ett något lägre operativt EBITA, högre räntekostnader och högre skattesats. Nettovinsten minskade med 2 procent till 568 miljoner USD medan det grundläggande resultatet per aktie uppgick till 0,27 dollar jämfört med 0,26 dollar för samma kvartal 2015, en ökning med 2 procent.

Kassaflöde från rörelsen
Kassaflöde från rörelsen uppgick till 1 081 miljoner USD, 92 miljoner USD lägre jämfört med tredje kvartalet 2015, huvudsakligen till följd av lägre nettovinst. Under de första nio månaderna 2016 ökade kassaflödet från rörelsen med 32 procent jämfört med samma period för ett år sedan, primärt på grund av bättre rörelsekapitalstyrning och tidsreglering av skatteutbetalningar.

Aktieägaravkastning
Den 30 september 2016 tillkännagav ABB att man slutfört det aktieåterköpsprogram som lanserats i september 2014. Under programperioden köpte ABB tillbaka totalt 171,3 miljoner registrerade aktier (motsvarande 7,4 procent av det emitterade aktiekapitalet vid starten av aktieåterköpsprogrammet) för totalt cirka 3,5 miljarder USD.

På kapitalmarknadsdagen den 4 oktober 2016 meddelade ABB att man har planer på ett nytt aktieåterköpsprogram på upp till 3 miljarder USD från 2017 till 2019. Detta speglar ABB:s stora förtroende och fortsatta styrka vad gäller kassaflöde och finansiella ställning.

Avyttringar
I linje med företagets strategi att kontinuerligt optimera portföljen tillkännagav ABB i september den planerade försäljningen av den globala verksamheten för högspänningskablar till NKT Cables. Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2017 och är villkorad av myndighetsgodkännanden. ABB och NKT undertecknade också ett avtal för ett långsiktigt strategiskt samarbete som kommer att gynna framtida projekt globalt.

Förändringar i ledningsgruppen
ABB offentliggör idag att Timo Ihamuotila har utnämnts till Chief Financial Officer och medlem av koncernledningen med start 1 april 2017. Ihamuotila efterträder nuvarande CFO Eric Elzvik under en ordnad övergångsprocess. Elzvik kommer att ta upp karriärmöjligheter utanför ABB efter en överlämningsperiod i andra kvartalet 2017.

Ihamuotila kommer till ABB från Nokia, där han innehaft rollen som CFO sedan 2009. I denna roll var han en nyckelspelare i att stötta omvändningen samt ompositionera Nokia som en ”global ledare inom teknologier som för samman människor och saker” genom förändringar i affärsmodellen, aktiv portföljhantering och operativ förbättring.

Ihamuotila tar med sig 26 års erfarenhet inom kommunikations- och banksektorn och har djup erfarenhet inom områdena finans, controlling, förvärv samt kommersiell och allmän ledning.

”Timo är en CFO med imponerande globala meriter”, säger koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Han har omfattande och djup erfarenhet inom alla aspekter av finansområdet, liksom i att omvandla verksamheter i tider av industriell digitalisering. Med sin breda expertis, från finansiell till kommersiell och företagsledning, är han en ideal person att leda vår finansorganisation och delta i att driva ABB:s pågående omvandling som ledare i den digitala industrin. Det gläder mig att välkomna Timo till vår koncernledning i dessa spännande tider, då vi fokuserar på att frigöra maximalt värde för alla aktieägare”, säger Spiesshofer.

”Samtidigt vill jag varmt tacka Eric Elzvik redan nu för hans långa och enastående engagemang och många värdefulla bidrag till ABB under mer än tre decennier. Under Erics tid som CFO har en ny kultur kring hur vi hanterat

kassaflödet tillsammans med en betydande förbättring av vårt rörelsekapital, en fundamental produktivitetsförbättring av finansfunktionen och många portföljaktiviteter framgångsrikt etablerats och levererats. Vi önskar Eric allt det bästa i nästa steg av hans professionella karriär, som han kommer ta sig an efter att den ordnade överlämningsprocessen fullgjorts i andra kvartalet.”

Utsikter
Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta, men i långsammare takt än under 2015. Marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten avseende Brexit i Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

De attraktiva efterfrågeutsikterna på lång sikt i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och infrastruktur – drivs av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen.

ABB är väl positionerat att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med sin starka marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka.

Ytterligare information

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för tredje kvartalet 2016 finns att tillgå på ABB News Center http://new.abb.com/mediaoch på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.

ABB håller en telefonkonferens för journalister idag kl. 09:00. Arrangemanget är tillgängligt som telefonkonferens. För att delta, ring 08 5051 0031. Telefonlinjerna hålls öppna 10-15 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast under en vecka efteråt. Podcasten kommer att vara tillgänglig på http://new.abb.com/media/events.

ABB håller en telefonkonferens för analytiker och investerare idag kl. 14:00. För att delta, ring 08 5051 0031. Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från www.abb.com.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 27 oktober 2016, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät, som betjänar kunder inom energibolag, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. I över 40 år har ABB drivit utvecklingen av framtidens industriella digitalisering. Med över 70 miljoner enheter uppkopplade genom sin installerade bas på över 70 000 styrsystem över samtliga kundsegment har ABB en idealisk position för att kunna dra nytta av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. Med över 130 års erfarenhet bedriver ABB idag verksamhet i över 100 länder och har cirka 135 000 anställda. www.abb.com

För mer information kontakta:

Media Relations:
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com


Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz


1 För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q3 2016 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet.
2 Utveckling av orderingång, intäkter och orderstock på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal.
3 Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar)
4 Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen).