АББ реализира ръст през четвъртото тримесечие

2017-02-08 - Солиден напредък в трансформацията през 2016 г.
ТОВА СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ (ИЗДАДЕНО НА 8 ФЕВРУРИ, 2017) НЕ Е ПРОМЕНЯНО, ЗА ДА ОТРАЗИ ПРЕИЗЧИСЛЕНИЯТА ВЪВ ФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 10 МАРТ 2017.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЖТЕ ПРЕИЗЧИСЛЕНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСИЧИЕ НА 2016 ГОДИНА, КАКТО И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА АББ.

Акценти от четвъртото тримесечие

 • 3%1 ръст на поръчките в резултат на възложени големи договори
 • 9% ръст на поръчките в САЩ и Китай
 • Приходите увеличени с 1%
 • Силен ръст на поръчките (плюс 15%) и приходите (плюс 4%) в дивизия „ Енергийни мрежи”; Марж на опер. печалба EBITA2 повишен до 10.4%
 • Маржът на оперативната печалба EBITA 11.7%, повлиян от неустойка на голям дистрибутор в Турция и египетски валутни загуби
 • Нетен доход 489 млн. щ. долара спрямо 204 млн. за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Акценти от цялата 2016 година
 • Марж на оперативната печалба EBITA повишен с 50 базисни пункта до 12.4%
 • Оперативна печалба на акция2 увеличена с 4%
 • Поръчки-5% и приходи -1%
 • Успешно стартиране на ABB AbilityTM – интегриране и разширяване на дигиталното предлагане
 • Парична възвращаемост на инвестирания капитал повишена със 70 базисни пункта до 14.1%; свободни парични потоци увеличени с 5%
 • Програмите за икономии на разходи и работния капитал напредват
 • Осмо поредно увеличение на дивидента до CHF0.76 на предложена акция

“Успяхме да реализираме ръст в четвъртото тримесечие, задвижван от силното представяне на „Енергийни мрежи” в условията на продължително труден пазар”, сподели изпълнителният директор Улрих Шписхофер. „Нашите клиенти са ентусиазирани за проекта ABB Ability, който събира на едно място водещото ни предлагане като дигитален шампион в нашата индустрия. С вече получените свързани с това поръчки, както и значителния интерес, ние ускоряваме скоростта на растежа в процеса на внедряване на етап 3 от стратегията „Следващо ниво”, каза той. “Стоящата в основата набрана скорост в усъвършенстване на изпълнението продължи и реално бе по-силна от отчетените от нас цифри, ако вземем предвид еднократните събития, които оказаха влияние върху компанията ни през тримесечието.”

“През 2016 година постигнахме значителен напредък в трансформирането на АББ в един по-фокусиран върху клиента и по-гъвкав лидер в дигиталните технологии,” сподели Шписхофер. “Реализирахме натрупване на марж чрез непрекъснатия си фокус върху производителността и разходите. Нашата програма за работния капитал, стабилното генериране на парични средства и дисциплинираното капиталово разпределение отразяват новата парична култура на АББ. Ние реализираме своето обещание за атрактивна възвращаемост за акционерите.


Ключови резултати
ПРОМЯНА
ПРОМЯНА
(В млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)
  Q4 2016
  Q4 2015
US$На сравнима база1ФГ 2016ФГ 2015US$На сравнима база1
Поръчки
  8 277
  8 262
0%+3%33 37936 429-8%-5%
Приходи
  8 993
  9 242
-3%+1%33 82835 481-5%-1%
Опер. печалба EBITA1
  1 057
  1 101
-4%-2%34 1914 2090%+2%3
като % от операт. приходи
  11.7%
  11.9%
-0.2 п.12.4%11.9%+0.5 п.
Нетен доход
  489
  204
+140%1 9631 933+2%
Осн. печалба на акция EPS ($)
  0.23
  0.09
+147%40.910.87+5%4
Опер. печалба EPS1 ($)
  0.33
  0.35
-5%4-3%41.291.26+3%4+4%4
Парични потоци от оперативни дейности1,519
  1 994
-24%3 9343 818+3%
Свободни парични потоци3 1563 019+5%
Парична възвращаемост на инвестирания капитал (CROI)14.1%13.4%+0.7 п.
1 Темповете на растеж за поръчки, приходи и натрупани поръчки са на сравнима база (местна валута, коригирана за придобивания и продажби на предприятия), или предишните темпове на растеж на база „сравняване по еквивалентни показатели”. Темповете на растеж в щатски долари са представени в таблица „Ключови резултати”.
2 За приравняванията на нетипичните за GAAP мерки вижте раздел „Допълнителни приравнявания и определения” в прикачената „Финансова информация за Q4 2016”
3 Местна валута (не коригирана за промени в портфолиото)
4 Темповете на растеж на печалбата на акция (EPS) се изчисляват с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2014 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)

Краткосрочни изгледи за бъдещето

Макроикономическото и геополитическо развития сигнализират за смесена картина с продължаваща несигурност. Някои макроикономически показатели в САЩ остават положителни, а растежът в Китай се очаква да продължи. Пазарът в световен мащаб остава повлиян от скромния растеж и повишената несигурност, напр. Brexit в Европа и геополитическите напрежения в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията. Имайки предвид това, както и продължаващата трансформация на АББ, ние очакваме 2017 да бъде година на преход.

Резултати от четвъртото тримесечие (Q4) на 2016 г. общо за АББ Груп

Поръчки
Поръчките се увеличиха с 3% (и останаха на същите нива в щ. долари) в сравнение с четвъртото тримесечие преди година, в резултат главно на възложени големи договори. Броят на големите поръчки (на стойност 15 млн. щ.д. и нагоре) бе по-висок с 35 % (24 % в щатски долари) от големите поръчки в “Енергийни мрежи” и „Автоматизация и дискретни процеси”. Големите поръчки представляваха 17% от общия брой поръчки, сравнено с 14% за същото тримесечие на предходната година. Тези големи поръчки включваха поръчка на стойност 640 млн. щатски долара за системи за пренос на постоянен ток свръх високо напрежение за Райгарх-Пугалур в Индия и поръчка на стойност 100 млн. щатски долара за надграждането на конверторна станция Sylmar от енергийната връзка на постоянен ток високо напрежение Pacific Intertie. Базовите поръчки (на стойност под 15 млн. щатски долара) бяха по-ниски с 1% (4 % в щатски долари);отбелязаха подобрение в „Автоматизация и дискретни процеси”, останаха на постоянни нива в „Автоматизация на процеси” и бяха по-ниски в останалите две дивизии. Общият брой поръчки за услуги и софтуер се увеличи с 4% (2% в щатски долари) в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 година и представляваха 20% от общия брой поръчки, което е малко по-високо от същия период на предходната година.
Стойността на натрупаните поръчки към края на декември 2016 година възлизаше на 23 млрд. щатски долара, което е с 1% по-малко (5% в щ. долари) в сравнение с края на 2015 година. Съотношението между получени и реализирани поръчки (book-to-bill2 ratio) през четвъртото тримесечие бе 0.92x в сравнение с 0.89x в четвъртото тримесечие на 2015 г.

Преглед на пазара
Характеристики на търсенето в трите региона на АББ:

 • Търсенето в Европа бе занижено основно вследствие на умерения цялостен ръст и таймирането на големите капиталови инвестиции. Общият брой на поръчките отбеляза спад от 8% (12% в щатски долари), докато базовите поръчки останаха на стабилни нива (3% по-ниски в щ. долари). Търсенето при базовите поръчки остана положително в Испания, Норвегия и Обединеното Кралство, и слабо в Турция, Франция и Холандия.
 • В Америките търсенето остана на постоянни нива в резултат на ускорената набрана инерция в областта на нуждите от пренос и разпределение. Общият брой поръчки се задържа на постоянни нива през тримесечието, като възложените големи поръчки компенсираха спад в базовите поръчки от 3%. Търсенето в САЩ се повиши с 9 % (9% в щатски долари). Базовите поръчки бяха положителни в САЩ и Мексико, а намаляха в Канада и Бразилия.
 • Търсенето в Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA) бе силно, като Индия продължи да инвестира в надеждни и ефективни решения за пренос на електроенергия, а Китай увеличи още повече инвестициите си в областта на индустриалната автоматизация. Общият брой поръчки в региона се увеличи със 17% (13% в щатски долари) в резултат на стабилното развитие на поръчките в Индия и Китай. Базовите поръчки намаляха с 2% (5% в щатски долари), тъй като стабилното развитие на поръчките в Индия и Китай, повишени съответно с 14% (12% в щатски долари) и 11% (5% в щатски долари), не успяха да компенсират спадовете в Саудитска Арабия и други части на Югоизточна Азия.

Характеристики на търсенето в трите основни клиентски сегмента на АББ:
 • Комуналният сектор продължи инвестиционните си дейности за надграждане на застаряващата енергийна инфраструктура и за интегриране на ВЕИ в мрежата.
 • В промишлеността инвестициите в решения от роботиката и леки промишлености като автомобилната и хранително-вкусовата останаха положителни, докато търсенето от страна на преработвателните промишлени отрасли, по-специално минния и нефтено-газовия, остана по-слабо.
 • Търсенето в транспортно-инфраструктурния сектор бе смесено. Търсенето за решения в областта на автоматизацията на сгради, както и енергийно-ефективни решения за железопътния транспорт остана силно, докато морският сектор отбеляза рязък спад в резултат на по-слабия нефтено-газов сектор, с изключение на круизните кораби.

Приходи

Приходите се увеличиха с 1% (3% в щатски долари) през четвъртото тримесечие с повишените приходи в „Продукти за електроснабдяване и електрификация” и „Енергийни мрежи”. Общите приходи от услуги и софтуер се повишиха с 2% (на постоянни нива в щатски долари) и представляваха 18.5% от общите приходи, сравнено с 18.0 преди година.

Оперативна печалба EBITA
Оперативната печалба EBITA бе 1 057 млн. щатски долара, 2% по-ниска в местни валути (4% в щатски долари)
Маржът на оперативната печалба EBITA бе 11.7%, или с 20 базисни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Положителните ефекти от нетни спестявания и обеми бяха изместени от бизнес микс и повишените разходи по лоши дългове в резултат на неустойка на голям дистрибутор в Турция и оперативни валутни загуби вследствие на девалвацията в Египет. Разходите по обслужване на лоши дългове и оперативните валутни загуби бяха на стойност 30 млн. щатски долара и повлияха маржа на оперативната печалба EBITA с приблизително 30 базисни пункта. Ако изключим тези разходи, маржът на оперативната печалба EBITA щеше да се увеличи. Стабилното покачване на маржа в „Автоматизация на процеси” и „Енергийни мрежи” не компенсираха напълно тези негативни и единствени по рода си събития в другите дивизии.

АББ модифицира своята дефиниция за оперативната печалба EBITA, изключвайки неоперативните разходи за пенсии и ефекта от промени в прогнозни оценки преди придобивания. Резултатите от предишни периоди са коригирани, за да бъдат представени на сравнима база.

Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция
Нетният доход се повиши до 489 млн. щатски долара, а основната печалба на акция бе 0.23 щатски долара, сравнено с 0.09 щ. долара за същото тримесечие на 2015 г. Разходите по преструктурирането и свързаните с него други разходи бяха значително по-ниски, отколкото през същото тримесечие на 2015 година.
По време на тримесечието нетният доход включваше и положителния ефект от преоценката на средствата за обезпечаване на преструктурирането и свързаните с него други средства, свързани с програмата за повишаване на производителността на административния персонал, които бяха намалени с 114 млн. щатски долара преди облагане с данъци. Тази корекция също така бе в резултат и на значително по-високите от първоначално очакваните нива на текучество и вътрешно оползотворяване на ресурсите чрез повторно наемане на работа на персонала на други позиции.

Нетният доход бе повлиян и от неоперативни разходи за пенсии на стойност 38 млн. щатски долара преди облагане с данък, основно в резултат на промяната в Норвегия, представляваща преминаване от определено обезщетение към пенсионен план с определени вноски, както и в резултат на увеличение от 92 млн. щ. долара преди облагане с данък за прогнозни гаранционни разходи в соларното направление за продукти, които са били проектирани и продавани от Power-One преди придобиването му през 2013 г. По време на дългите гаранционни периоди на соларните инвертори, проектирани и продадени от Power-One преди придобиването през 2013 година, гаранционните разходи са надвишили предварително прогнозираните суми.

Оперативната печалба на акция EPS бе 0.33 щ. долара, сравнено с 0.35 щ. долара за същото тримесечие на 2015 г., което представлява спад от 3% в постоянна валута.

Парични потоци от оперативни дейности
Паричните потоци от оперативни дейности бяха на стойност 1 519 млн. щатски долара, което е с 24% по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 година и отразява фокуса на АББ върху по-стабилно тримесечно генериране на парични средства през цялата година.

Представяне по дивизии за четвърто тримесечие (Q4)

ако не е упоменато друго)ПоръчкиUS$Сравнимост1ПриходиСравнимост1EBITA %
  US$
Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане2 157-8%-5%
  2 462
  0%
  +3%
15.5%
  -0.9 п.
Автоматизация и дискретни процеси2 013+1%+4%
  2 211
  -3%
  -1%
11.7%
  -1.0 п.
Автоматизация на процеси1 520-15%-14%
  1 737
  -10%
  -8%
13.4%
  +1.3 п.
Енергийни мрежи2 879+10%+15%
  3 042
  -2%
  +4%
10.4%
  +0.9 п.
Корпоративни и др.
(вкл. междудивизионни елиминации)
-292
  -459
АББ Груп8 2770%+3%
  8 993
  -3%
  +1%
11.7%-0.2 п.

Резултати за АББ Груп за цялата 2016 година

Поръчките бяха с 5 % по-ниски (8 % в щатски долари) в сравнение с 2015 година. Развитието на базовите поръчки бе с 2% по-ниско (5 % в щ. долари), а големите поръчки намаляха с 24% (27% в щ. долари), в отражение на високия дял поръчки през 2015 г. Общият брой поръчки за услуги и софтуер се увеличи с 3% (0% в щ. долари) до 18.4% от общия брой поръчки за АББ Груп. Съотношението между получени и реализирани поръчки (book-to-bill2 ratio) бе 0.99x за 2016 г.

Приходите останаха на постоянни нива (намаление от 5% в щ. долари), като ръстът на приходите в дивизии „Енергийни мрежи” и „Продукти за електроснабдяване и електрификация” компенсираха спадовете в „Автоматизация и дискретни процеси” и „Автоматизация на процеси”. Общият брой поръчки за услуги и софтуер се увеличиха с 3% (0% в щ. долари) до 17.8 % от общите приходи за АББ Груп.

През 2016 година АББ продължи да изпълнява своята стратегия „Следващо ниво”, която доведе до подобрение на маржа на оперативната печалба EBITA от 50 базисни пункта до 12.4%. Основните двигатели на засилената рентабилност на групата бяха продължаващите непрекъснати мерки в областта на икономиите на разходи и производителността.

Нетният доход за годината възлезе на 1.96 млрд. щатски долара, което представлява увеличение от 2% в сравнение с предходната година. Основната печалба на акция за периода се повиши с 5% до 0.91 щ. долара, а оперативната печалба на акция бе 1.29 щ. долара, което представлява увеличение от 4% на база постоянна валута.

Паричните потоци от оперативни дейности се подобриха с 3% до 3.9 млрд. щ. долара, свободните парични потоци с 5% до 3.2 млрд. щ. долара, а паричната възвращаемост на инвестирания капитал (CROI) се повиши със 70 базисни пункта до 14.1%. Нетният работен капитал като процент от приходите намаля със 150 базисни пункта до 11.5 % в сравнение с 2015 г.

През 2016 година АББ възвърна 2.9 млрд. щатски долара в брой на акционерите си чрез дивидента (под формата на редукция на номиналната стойност) и обратни изкупувания на акции.

Дивидент
За 2016 година Бордът на директорите предложи увеличение на дивидента от 0.02 швейцарски франка до 0.76 швейцарски франка на акция. Предложението е в съответствие с дивидентната политика на компанията да изплаща стабилно нарастващ, устойчив дивидент във времето. Ако това се одобри от акционерите на годишното общо събрание на компанията на 13 април 2017 г., Бордът на директорите предлага дивидентът да бъде изплатен като обикновен дивидент. Екс-дивидентната дата и датата на изплащане в Швейцария се очакват през април 2017 г. Повече информация ще бъде предоставена своевременно на уеб сайта на АББ.

Програма за обратно изкупуване на акции
На 30 септември 2016 г. АББ обяви края на програмата за обратно изкупуване на акции, която бе представена през септември 2014 г. По време на програмата за обратно изкупуване АББ е изкупила обратно приблизително 171 млн. регистрирани акции (еквивалентно на 7.4% от емитирания й акционерен капитал в началото на програмата за обратно изкупуване) за обща сума от приблизително 3.5 млрд. щатски долара.

През октомври 2016 г., АББ обяви своите планове за нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност до 3 млрд. щатски долара от 2017 до 2019 г. Това отразява увереността на компанията в продължаващата сила на генериране на парични средства и финансови позиции на АББ.

Изгледи за бъдещето
Макроикономическите и геополитическите развития сигнализират за смесена картина с продължаваща несигурност. Някои макроикономически признаци в САЩ остават позитивни, а растежът в Китай се очаква да продължи. Пазарът остава повлиян от скромния растеж и повишената несигурност, свързана напр. с Brexit в Европа и геополитическите напрежения в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията. Имайки предвид това, както и продължаващата трансформация на АББ, ние очакваме 2017 да бъде година на преход.
Атрактивните дългосрочни изгледи за търсенето в трите главни клиентски сектора на АББ – комунален, промишлен и транспортно-инфраструктурен, са стимулирани от Енергийната и Четвъртата индустриална революции.
АББ е в добра позиция да се възползва от тези възможности за дългосрочен печеливш растеж чрез своето силно пазарно присъствие, широк географски и бизнес обхват, технологично лидерство и финансова стабилност.

Повече информация
АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен световен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 135 служители. www.abb.com

  Инвеститорски календар 2017
Годишно общо събрание (Цюрих)13 април 2017 г.
Резултати от първо тримесечие на 2017 г.20 април 2017г.
Резултати от второ тримесечие на 2017 г.20 юли 2017 г.
Резултати от трето тримесечие на 2017 г.26 октомври 2017 г.

Важна забележка относно прогнозната информация

Това съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, „Изгледи за бъдещето”, „Дивиденти”, „Програма за обратно изкупуване на акции”, „Резултати по дивизии за четвърто тримесечие” и „Стратегия Следващо ниво – етап 3” в това съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „цели”, „планира”, „вероятно ще”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават материално от бъдещата информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни изявления с поглед към бъдещето, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 8 Февруари, 2017
Улрих Шписхофер,
изпълнителен директор


За повече информация, моля, свържете се с:

Връзки с медиите
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com

Връзки с инвеститори Tel. +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd Affolternstrasse 44
8050 Zurich Switzerland

SearchCONTACT US