ABB fortsätter omvandlingen

2017-04-20 - Levererar högre intäkter, basorderingång och nettovinst

Första kvartalet i korthet

  • Intäkterna upp 3 procent1
  • Basordertillväxt på 2 procent
  • Totala order speglar lägre volym av stora beställningar; kvoten bokade order/fakturering För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q1 2017 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet 1,07
  • Operativ EBITA-marginal2 12,1 %; stabilt operativt utnyttjande med tanke på 60 punkters positiv justering av försäkringsreserven under 2016
  • Nettovinst 724 miljoner dollar jämfört med 500 miljoner dollar; operativt resultat per aktie +1 % Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen)
  • Kassaflödet från rörelsen på 509 miljoner dollar speglar förseningen av incitamentsutbetalningarna som orsakats av Sydkoreaincidenten
  • Aktiv portföljförvaltning: avyttringen av verksamheten inom högspänningskablar slutförd, förvärvet av B&R meddelades den 4 april
  • Kommersiell lansering av ABB AbilityTM

”ABB levererade sitt andra kvartal i följd med intäktstillväxt. Underliggande förbättringar av det operativa resultatet förbättrades med tanke på föregående års kommunicerade korrigering av försäkringsreserver”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Vi ser de första signalerna om marknadsstabilisering inom vissa processindustrier, liksom vissa tillväxtsignaler från företag i tidig konjunkturcykel. Power Grids ordermönster under kvartalet speglar ett kinesiskt HVDC-projekt som togs hem under kvartal 1 2016. Totalt sett är den underliggande efterfrågan i Kina fortsatt positiv.”

”Vi lanserade ABB Ability, vårt branschledande digitala erbjudande, kommersiellt och är verkligt nöjda över den mycket positiva kundresponsen”, säger han. ”I och med den slutförda försäljningen av kabelverksamheten och det nyligen tillkännagivna förvärvet av B&R, innovationsledare inom maskin- och fabriksautomatisering, fortsätter vi vår aktiva portföljförvaltning. Vi riskminimerar portföljen ytterligare och fortsätter att flytta ABB:s tyngdpunkt mot segment med högre tillväxt och stärkt konkurrenskraft.”

Utsikter på kort sikt
Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta. Den övergripande globala marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten, till exempel Brexit i Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. I och med detta samt den pågående omvandlingen av ABB förväntas att 2017 blir ett övergångsår.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på svenska.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 anställda. www.abb.com

Viktigt att notera angående framåtsyftande information
Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Utsikter och Strategin Next Level – steg 3. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 april 2017, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

20 april 2017
Ulrich Spiesshofer, koncernchef

För mer information kontakta:

Media Relations:
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com


Investor Relations:
Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz
1 Utveckling av orderingång, basorderingång, intäkter och orderstock på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). Utveckling i USD redovisas i tabellen Nyckeltal
2 För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q1 2017 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet
3 Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen)
4Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar)