Společnost ABB představila strategii Next Level

Londýn/Curych, 9. září 2014 – Společnost ABB dnes představila svou strategii s názvem Next Level a finanční cíle pro období 2015–2020 zaměřené na rychlejší tvorbu udržitelného zisku. Strategie je postavená na třech hlavních pilířích, na které se společnost ABB zaměřuje, a to jsou ziskový růst, neustálé zvyšování produktivity a obchodně zaměřená spolupráce. V následujícím období společnost podpoří ziskový růst přesunutím svého těžiště směrem k vysoce růstovým koncovým trhům. Zároveň v obchodních modelech zvýší konkurenceschopnost a sníží riziko.
 • Intenzivní tvorba hodnoty v rámci portfolia výrobků a služeb v oblasti energetiky a automatizace realizovaná v souladu se zásadami udržitelnosti
 • Hlavní pozornost nově zaměřena na podporu organického ziskového růstu, posílení konkurenceschopnosti a snížení rizika
 • Zvýšení výkonu pomocí propracovaného operačního modelu
 • Zavedení 1000denních programů zaměřených na podporu implementace změn
 • Budoucí struktura společnosti a výkonného výboru přizpůsobena nové strategii
 • Upravená obchodní struktura ABB založená výhradně na klíčových oblastech podnikání ABB
 • Peter Terwiesch jmenován do výkonného výboru jako ředitel divize Procesní automatizace
 • Nové, efektivnější rozdělení regionů posilující zaměření ABB na trh
 • Z původních 8 regionů sestaveny 3 nové, v jejichž čele stojí zkušení členové výkonného výboru: region Asie, Blízkého východu a Afriky povede Frank Duggan, region Amerika povede Greg Scheu, za evropský region ponese odpovědnost Veli-Matti Reinikkala
 • David Constable, generální ředitel společnosti Sasol, navržen jako potenciální nový člen představenstva
 • Nové cíle zaměřené na atraktivní výnosy pro akcionáře
 • Zapojení akcionářů do programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 4 miliardy USD umožní společnosti ABB generovat značné peněžní toky

Společnost v období 2015–2020 očekává růst provozního zisku na akcii (EPS) o 10–15 % (složená roční míra růstu) a atraktivní hotovostní návratnost investice (CROI) kolem 16 %. Cílem je růst tržeb ve srovnatelném vyjádření průměrně o 4–7 % ročně, tedy více než předpokládaný růst HDP a růst trhu. V tomtéž období zamýšlí ABB trvale zvyšovat svou ziskovost, která se nyní měří provozním ziskem (EBITA), v pásmu 11–16 % a zároveň usilovat o více než 90% průměrnou konverzi ročního zisku do volného peněžního toku. Nové finanční cíle platí od 1. ledna 2015.

„Naše strategie Next Level se zaměří na činnosti soustředěné na zrychlení dynamiky organického růstu ABB, zvýšení marže a také lepší kapitálovou efektivnost s cílem dosáhnout vyšší hodnoty pro akcionáře,“ uvedl generální ředitel ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Naše těžiště přesouváme směrem k vysoce růstovým segmentům při současném zvýšení konkurenceschopnosti a snížení rizika zejména v naší divizi Systémy pro energetiku. Posilujeme zaměření naší organizace na zákazníka prostřednictvím racionalizace s cílem dosáhnout vyšší pohotovosti a rychlosti. Změny podpoříme pomocí speciálních 1000denních programů na zajištění jejich úspěšné realizace.“

Společnost ABB bude dále rozvíjet své špičkové portfolio v oboru energetiky a automatizace, které bude řízeno v organizačních jednotkách pod vedením pěti divizí. S platností od ledna 2015 regionální struktura společnosti zeštíhlí na tři regiony, které budou zodpovědné za spolupráci se zákazníky, sdílené služby a související země. „Tyto kroky zlepší zaměření na zákazníka i produktivitu. Výsledkem bude jasná odpovědnost a podpora tržně zaměřené spolupráce,“ prohlásil Ulrich Spiesshofer.

V souladu se strategií Next Level společnost přizpůsobuje strukturu svého Výkonného výboru. Peter Terwiesch, v současnosti ředitel ABB regionu Centální Evropa a Německo, byl jmenován členem Výkonného výboru odpovědným za divizi Procesní automatizace. Tři nově vytvořené regiony povedou zkušení členové Výkonného výboru – Frank Duggan (Asie, Blízký východ a Afrika), Greg Scheu (Ameriký kontinent) a Veli-Matti Reinkkala (Evropa). Všechny změny nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015.

David Constable, generální ředitel společnosti Sasol, byl jmenován do představenstva po zvolení na valné hromadě pro rok 2015. Do představenstva přináší bohaté zkušenosti především v oblasti EPC projektů a zpracovatelského průmyslu, a také silné vazby na Afriku, která pro ABB představuje region s významným potenciálem růstu.

„Dnes jsme rovněž vyhlásili spuštění programu zpětného odkupu akcií, který umožní našim akcionářům napřímo získat prospěch z našeho trvale dobrého finančního výkonu i z našich nedávných rozhodnutí o vyčlenění organizačních jednotek, které svou činností nezapadají do klíčového portfolia ABB. Současně je tento program jasnou známkou našeho závazku přinášet našim akcionářům atraktivní výnosy,“ uvedl Spiesshofer. „V neposlední řadě je to také projev důvěry v potenciál budoucího růstu ABB.“

Akcionáři se budou podílet na silné tvorbě hotovosti společností ABB prostřednictvím programu na zpětný odkup akcií v hodnotě až 4 miliardy USD, který podle plánu začne 16. září 2014. Společnost zamýšlí alokovat přibližně tři čtvrtiny programu zpětného odkupu akcií na snížení akciového kapitálu a zbytek na globální podporu programů zaměstnaneckých akcií, jichž se účastní celkem více než 22 000 lidí.


Strategie Next Level

Strategie Next Level společnosti ABB je založena na třech strategických pilířích, na něž se společnost zaměřuje. Jsou to ziskový růst, neustálé zvyšování produktivity a obchodně zaměřená spolupráce.

   Strategie ABB Next Level – cíle pro rok 20201
   Růst tržeb24-7 %
   Provozní zisk EBITA %311-16 %
   Růst provozního zisku na akcii (kumulovaná roční míra růstu)410-15 %
   Konverze zisku do volného peněžního toku > 90 %
   Hotovostní návratnost investice (CROI) %kolem 16 %
   Cíle divizí v oblasti provozního zisku EBITA % v letech 2015–2020

   Automatizace výroby a pohony14–19 %
   Výrobky nízkého napětí15–19 %
   Procesní automatizace11–15 %
   Výrobky pro energetiku 12–16 %
   Systémy pro energetiku57–11 %

  1 Definice pojmů viz „Supplemental Financial Information“ pod „Capital Markets Day 2014“ – „More information“ na naší webové stránce www.abb.com/investorrelations
  2 Průměrný roční růst tržeb ve srovnatelném vyjádření během období šesti let, základní rok 2014.
  3 Cíl je stanoven na roční bázi.
  4 Kumulovaná roční míra růstu (CAGR). Základním rokem je 2014 a předpokládají se konstantní směnné kurzy.
  5 Cíl marže pro divizi Systémy pro energetiku bude platit od 1. ledna 2016, po dokončení programu „Step charge“.


Ziskový růst
ABB si vybudovala dobrou pozici v atraktivních zákaznických segmentech, kterou si hodlá v rámci naplňování strategie Next Level i nadále udržet a dále zlepšovat nabídkou komplexního portfolia výrobků a služeb v oblasti energetiky a automatizace, jež ABB umožňuje poskytovat zákazníkům vyšší hodnotu. Trh energetiky a automatizace v odvětví výroby a distribuci energií, průmyslu, dopravy a infrastruktury převyšuje hodnotu 600 miliard USD ročně a předpokládá se, že tyto sektory porostou v letech 2015 až 2020 rychleji než HDP. Vzniknou tak dodatečné tržní příležitosti v hodnotě přibližně 150 miliard USD.

Mezi hlavní hnací faktory patří nejen významná změna v hodnotovém řetězci výroby, přenosu, distribuce a dodávek energie, ale také snahy o zvyšování produktivity průmyslových podniků, rychlá urbanizace a potřeba energeticky efektivní veřejné dopravy. Společnost hodlá růst rychleji než trh za podpory iniciativ zaměřených na penetraci, inovace a expanzi (PIE), v jejichž rámci chceme zlepšit penetraci na stávající trhy a dále expandovat do vysoce růstových segmentů trhu. Další výrazné investice do výzkumu a vývoje ve výši nejméně 1,5 miliardy USD ročně povedou k inovacím pro zvýšení hodnoty pro zákazníky. Tyto inovace se budou týkat zmíněné velké změny v hodnotovém řetězci výroby, přenosu, distribuce a dodávek energie a příležitostí, které s sebou přináší čtvrtá průmyslová revoluce.

Globální růstové příležitosti společnosti ABB v oborech, kde působí, byly zjištěny metodou „heat map“, která se používá od roku 2013.

Společnost ABB očekává, že přibližně tři čtvrtiny budoucích dodatečných příjmů budou pramenit z průmyslu, z dopravy a infrastruktury, se silným důrazem na výraznou nabídku služeb, která podpoří strategický posun těžiště regionů a koncových trhů ABB. Během tohoto strategického období společnost přesune své těžiště směrem k vyšší konkurenceschopnosti, vyššímu tempu organického růstu a nižšímu riziku.

Již dnes silné konkurenční postavení společnosti ABB dále posílí rozšíření nabídky o inženýrské a konzultační služby, software a služby s přidanou hodnotou. Dále dojde k výraznější diferenciaci pomocí jedinečné nabídky softwaru, přičemž v současnosti je již většina našich nabídek založena na softwarovém řešení.

Segmenty s vysokým potenciálem růstu

ABB má vynikající postavení k tomu, aby získala v rámci svých zákaznických segmentů přístup k těm částem trhu, které mají vysoký potenciál růstu. Zde jen několik příkladů příležitostí k vysokému růstu: v oblasti výroby, přenosu a distribuce energií to je výrazný nástup mikrosítí a transformace na digitální síť; ve zpracovatelských odvětvích, například v těžbě a zpracování ropy, zemního plynu a nerostů je to konstrukce zařízení budoucnosti; a v oblasti dopravy a infastruktury pak zmiňme rychlý růst elektrifikace datových center a veřejné dopravy.

ABB při realizaci z těchto příležitostí naváže na úspěšné zvyšování spokojenosti svých zákazníků. To je jasně patrné na zvýšení míry spokojenosti zákazníků v rámci průzkumu Net Promoter Score (NPS) o 30 procentních bodů v uplynulých čtyřech letech na 46 % v roce 2014 a na výrazném nárůstu zakázek v první polovině roku. Tuto dynamiku udržíme a dále zvýšíme, pomocí naší růstové metody PIE.

Společně s výrazným zaměřením na organický růst společnost přispěje k přesunu svého těžiště cíleným snižováním rizika určitých činnosti a rizikového profilu portfolia. Toho dosáhne změnou obchodních modelů, zlepšením plánování a realizace našich projektů a hlubším propojením výkonu a odměny za něj. Očekáváme, že nám tyto kroky přinesou nižší volatilitu, vyšší předvídatelnost a ziskovost.

ABB doplní výrazné zaměření na organický růst navázáním na osvědčenou a úspěšnou řadu fúzí a akvizicí. Určí a provede další akvizice, které budou v souladu s novou strategií. Větší roli při dosahování růstu v budoucnu navíc bude hrát cílená spolupráci s vhodnými partnery, kteří nabízejí dobré doplnění, a budou tak spoluvytvářet vyšší hodnotu pro zákazníka. Mezi první společné úspěchy v této oblasti patří spolupráce s přední čínskou technologickou skupinou BYD v oboru skladování elektrické energie a elektromobility, a také spolupráce se společností Philips v oblasti automatizace.

Neustálé zvyšování produktivity
Realizace nové strategie ABB bude založena na komplexním operačním modelu, v jehož rámci budeme v ještě větší míře implementovat naše úspěšné programy na snížení nákladů a řízení dodavatelských řetězců. Pokrok v oblasti strategie se bude důsledně sledovat pomocí nedávno vylepšeného a robustního systému pro řízení provozního výkonu. Tento systém obnáší měření důležitých finančních a provozních veličin, se zaměřením na zákazníka, náklady a hotovost. Odměny manažerům budou přímo vztažené k těmto veličinám. Za účelem realizace všech strategických iniciativ a na podporu realizace celé strategie ABB Next Level budou zahájeny 1000denní programy. Jejich plnění se bude kontrolovat pomocí systému reportů předkládaných přímo generálnímu řediteli.

Obchodně zaměřená spolupráce
Aby se nám podařilo maximální měrou splnit cíle stanovené strategií Next Level, bude každé obchodní jednotce (BU) ponechána plná odpovědnost za veškerou její činnost. Očekáváme, že toto rozhodnutí přivede jednotky k ještě ntenzivnějšímu zaměření na zákazníka a celkově proaktivnějšímu přístupu. Současně bude také s platností od 1. ledna 2015 zavedena nová, efektivnější a více tržně orientovaná regionální struktura, podpořená novým složením výkonného výboru (EC).

Peter Terwiesch, který byl od roku 2011 Regionálním ředitelem pro střední Evropu a Německo, byl jmenován do výkonného výboru skupiny ABB jako ředitel divize Procesní automatizace, a nahradil v této funkci Veli-Matti Reinikkalu. Peter Terwiesch nastoupil do společnosti ABB v roce 1994 a v letech 2005 až 2011, kdy přešel do své současné funkce, byl jejím technickým ředitelem. Nový generální ředitel (Country Manager) pro Německo bude včas oznámen.

V rámci nové organizační struktury bude stávajících osm regionů přeskupeno do nových tří regionů, které budou přímo odpovědné výkonnému výboru, což kromě jiného znamená i zjednodušení organizační struktury o jednu řídicí úroveň:

· Region Asie, Blízký východ a Afrika povede Frank Duggan, který také bude v celé skupině ABB odpovědný za account management.

· Region Amerika povede Greg Scheu, který nadále povede i Integraci a servis v celé skupině ABB.

· Region Evropa povede Veli-Matti Reinikkala, který bude odpovídat i za regionální realizaci našeho nově zavedeného konceptu sdílených služeb.

Členové výkonného výboru odpovědní za divize převezmou tyto další vedoucí odpovědnosti za obchodní funkce v celé skupině ABB: za řízení dodavatelského řetězce bude odpovědný Bernhard Jucker; kvalitu a provozní výkonnost bude řídit Tarak Mehta, ředitel divize Výrobky nízkého napětí; a o marketing a prodej se bude starat Pekka Tiitinen, ředitel divize Automatizace výroby a pohony.

Alokace kapitálu a rozvahové priority
Naším dalším úkolem bude dosahovat vyrovnané bilance a posílit naše zaměření na efektivní využití kapitálu v rámci celého ABB. K dosažení tohoto cíle by nám měl pomoci speciální program zaměřený na čistý provozní kapitál a také přijetí EBITA (zisk před odečtením úroků, daní a odpisů) jako klíčového ukazatele našeho výkonu.

„Abychom podpořili implementaci strategie Next Level, chceme udržet vyváženou bilanci, a zachovat si tak postavení, v němž nás naši zákazníci vnímají jako spolehlivého a dlouhodobě komerčně úspěšného partnera,“ uvedl finanční ředitel Eric Elzvik. „Dnes oznámený zpětný odkup akcií v hodnotě 4 miliardy USD pak jasně potvrzuje také naše odhodlání zajišťovat našim akcionářům atraktivní výnosy.“

Zásady alokace kapitálu zůstávají nezměněné a jsou výrazem dobré rovnováhy mezi investicemi do ziskového růstu a realizovanými výnosy pro akcionáře. Našimi prioritami tak i nadále zůstává financování organického růstu, vyplácení trvale rostoucích dividend, realizace akvizic přinášejících ABB další hodnotu a zajištění dalších výnosů pro naše akcionáře.

V rámci programu zpětného odkupu akcií máme v úmyslu alokovat asi tři čtvrtiny ze 4 miliard na snížení akciového kapitálu, zbývající část bude použita na podporu akciových plánů zaměstnanců ABB Group.

Prognóza na rok 2014
Vedení společnosti potvrzuje prognózu vydanou na konci druhého čtvrtletí.

Další informace
Tisková zpráva ke Capital Markets Day a prezentace jsou ke stažení v tiskovém centru ABB na adrese www.abb.com/news a na stránce pro vztahy s investory na www.abb.com/investorrelations.

ABB (www.abb.com) je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry výroby a distribuce energií, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. Skupina ABB má kolem 145 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa. V České republice působí v osmi lokalitách a zaměstnává více než 3 300 lidí.
HledatKONTAKT

 • Více informací:
 • ABB Group Media Relations
 • Communications:
  Thomas Schmidt, Antonio Ligi
  (Curych, Švýcarsko)
  Tel. +41 43 317 7111
  http://twitter.com/ABBcomms