АББ: Растежът продължава

2017-10-26
 • Общият брой поръчки повишен с 5%1; общ брой базови поръчки повишен с 6%; повишен брой поръчки във всички региони
 • Поръчките за обслужване и софтуер повишени с 11%; ABB AbilityTM е движеща сила
 • Приходите повишени с 3%
 • Маржът на оперативната печалба EBITA2 повишен до 12.9%
 • Нетни доходи 571 млн. щ. долара; оперативна печалба на акция (EPS) +7%3
 • Парични потоци от оперативна дейност 954 млн. щатски долара
 • Нетен работен капитал като процент от приходите – стабилен, повлиян от придобиването на B&R и продажбата на направлението за HV кабели
 • Придобиването на B&R приключено на 6 юли; процесът на интегриране е в ход
 • Предстои затвърждаване на лидерските позиции в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането вследствие придобиването на GE Industrial Solutions

Документи за изтегляне

- Съобщение за медиите – англ. език (PDF / 0.21 MB)

- Съобщение за медиите - немски (PDF / 0.19 MB)

- Отчети финансова информация (XLSX / 0.03 MB)

- Финансова информация (PDF / 1.27 MB)

- Презентация на резултатите общо за АББ Груп (PDF / 0.21 MB)

“Продължаваме да ускоряваме темповете на растеж във всички региони, като отбелязваме увеличение на общия брой поръчки с 5 % и приходите с 3 % през третото тримесечие на годината, същевременно продължавайки трансформацията на бизнес модела в „Енергийни мрежи”, заяви изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер. “Комбинацията от по-силна пазарна ориентация и фокусът върху характеризиращи се с висок растеж сегменти като например зареждането на електромобили, роботиката и хранително-вкусовия сектор, се отплащат добре.”

“Дивизии „Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане” и „Роботика и задвижвания” подобриха маржовете си последователно, а „Индустриална автоматизация” и „Енергийни мрежи” реализираха стабилни оперативни резултати през тримесечието”, каза той. “Интегрирането на B&R напредва добре и, с наскоро обявеното придобиване на GE Industrial Solutions, ние затвърждаваме своята позиция номер 2 в световен мащаб в областта на електрификацията и имаме ясен план за изпълнение на нашите амбиции за създаване на стойност”.

“В бъдеще ще продължим да поддържаме основния си фокус върху печелившия органичен растеж. Ще продължим да си „пишем домашното” и да предприемаме подходящите действия да завършим нашата година на преход – 2017-та”, добави той. “Все повече елиминираме риска от нашето портфолио и продължаваме да изместваме нашия гравитационен център към характеризиращи се с по-висок растеж сегменти и засилена конкурентоспособност.”
Ключови резултати Промяна
В млн. щ. долари, освен ако не е упоменато другоQ3 '17Q3 '16US $На сравнима база1
Поръчки8 157 7 533+8%+5%
Приходи8 7247 533 +6%+3%
Опер. печ. EBITA1 124 1 063 +6%+3%4
като % от опер. приходи12.9%12.8%+0.1п.
Нетен доход571568+1%
Базова печ. на акция EPS0.270.27+1%4
Опер. печ. на акция EPS0.340.33+4%4+7%3
Пар. потоци от опер. дейности9541,081 -12%

В млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго9M '179M '16US $На сравнима база1
Поръчки24 909 25 102 -1%+1%
Приходи25 03224,835+1%+2%
Опер. печ. EBITA3 109 3 134 -1%0%4
като % от опер. приходи12.5%12.6%-0.1п.
Нетен доход1 820 1,474+23%
Базова печ. на акция EPS0.850.68+24%3
Опер. печ. на акция EPS0.920.96-4%3-2%3
Пар. потоци от опер. дейности1 9302 415 -20%


Краткосрочни изгледи за бъдещето
Макар несигурността да преобладава, макроикономическите знаци са с положителна тенденция в Европа и САЩ, а растежът в Китай се очаква да продължи. Цялостният световен пазар показва скромен ръст и е повлиян от геополитически напрежения в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията. 2017 година си остава година на преход за АББ.

Резултати от третото тримесечие (Q3) на 2017 г. общо за АББ Груп

Поръчки

Общият брой поръчки се увеличи с 5% (8% в щатски долари) в сравнение с третото тримесечие преди година, отразявайки солидното развитие на базовите поръчки във всички дивизии и региони. Броят на базовите поръчки (класифицирани като поръчки на стойност под 15 млн. щ. долара) се увеличи с 6% (10% в щатски долари). Броят на големите поръчки бе 5% по-нисък (4% в щатски долари) и представляваше 9% от общия брой поръчки, спрямо 11% преди година, отразявайки непрекъснатата промяна в бизнес модела на АББ. Щатският долар спрямо същия период на предходната година доведе до изравнен транслационен ефект върху общия брой отчетени поръчки от 0%. Промените в бизнес портфолиото, свързани с придобиването на B&R и продажбата на направлението за кабели високо напрежение, както и промените в бизнес модела, оказаха нетен положителен ефект върху общия брой отчетени поръчки в размер на 3%.

Общият брой поръчки за обслужване и софтуер нарасна с 11 % (12% в щатски долари) и представляваше 18% от общия брой поръчки, сравнено със 17% преди година.
Натрупаните неизпълнени поръчки в края на септември 2017 г. възлизаха на 23 424 млн. щатски долара, 1% по-малко (5% в щатски долари) в сравнение с края на септември 2016 г. Съотношението между получени и реализирани поръчки (book-to-bill ratio)2 през третото тримесечие бе 0.94x, сравнено с 0.91x през третото тримесечие на 2016 г.

Преглед на пазара

Характеристиките на търсенето във всички региони на АББ бяха положителни през тримесечието:

 • Европа спечели от положителни пазарни развития в областта на промишлеността, транспорта и инфраструктурата, както и таймирането на големите капиталови инвестиции. Общият брой поръчки се подобри с 8 % (18 % в щатски долари), като положителният принос от Обединеното кралство, Франция и Норвегия компенсира в значителна степен спадовете в Германия и Швеция. В Обединеното кралство АББ спечели поръчка на стойност 130 млн. щатски долара за предоставянето на инфраструктура за пренос на електроенергия за новата електроцентрала Hinkley Point C, наред с поръчка на стойност 60 млн. щатски долара за подсилване на енергийната мрежа, свързваща станцията с националната електрическа мрежа Базовите поръчки се подобриха с 2 % (13 % в щатски долари), като основен принос за това имаха Испания, Франция, Норвегия и Турция.
 • В Америките обстановката бе положителна в резултат на повишеното търсене на автоматизация като цяло, както и нуждата от енергийно ефективни решения за промишлеността, транспорта и инфраструктурата. Общият брой поръчки нарасна с 4% през тримесечието (6% в щатски долари), като броят на базовите поръчки се повиши с 3% (5% в щатски долари), основно вследствие на повишеното търсене в САЩ, Бразилия и Канада. В САЩ бе отбелязано увеличение от 3 % (4% в щатски долари) при общия брой поръчки и броя на базовите поръчки.
 • Общият брой поръчки в Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA) нарасна с 2% (2% в щатски долари), основно в резултат на значителния ръст в ОАЕ, Южна Африка и Австралия, докато Саудитска Арабия отбеляза спад.
 • Общият брой поръчки в Китай отбеляза лек спад, като ръстът от 10% на базовите поръчки (12% в щатски долари) не успя да компенсира по-ниския брой възложени големи поръчки. Основните движещи сили в Индия се запазиха на положителни нива; те, обаче, бяха неутрализирани от ефектите на новото общонационално въвеждане на данъци върху стоки и услуги. Базовите поръчки в AMEA се увеличиха с 12% (11% в щатски долари), с положителен принос от страна на Китай, Австралия и ОАЕ.

Характеристиките на търсенето в трите основни клиентски сегмента на АББ бяха положителни:

 • Електроразпределителните дружества продължиха своите селективни инвестиции, добавяйки нови капацитети в развиващите се пазари, надграждайки застаряващата енергийна инфраструктура в развитите пазари и интегрирайки ВЕИ в световен мащаб. Те инвестират също и в решения за автоматизация и управление с цел повишаване стабилността на мрежата.
 • В промишления сектор инвестициите в роботика и решения за автоматизация на машини за автомобилния сектор и общата промишленост останаха положителни. Преработвателните индустрии, особено офшорно нефтено-газовата, останаха на занижени нива като цяло, със селективни инвестиции основно в подобрения на обслужването и производителността.
 • Търсенето в транспортно-инфраструктурния сектор бе смесено. Търсенето на решения за сградна автоматизация, както и решения включващи енергийна ефективност за железопътния транспорт, остана засилено, докато морският сектор, с изключение на круизните кораби, претърпя спад в резултат на потиснатия сектор за контейнерни съдове и нефтено-газовия сектор. Акцент през тримесечието останаха центровете за данни и зареждането на електрически превозни средства.

Приходи

Приходите се увеличиха с 3 % (6% в щатски долари) през третото тримесечие и бяха по-високи в дивизии „Продукти за електроснабдяване и електрификация”, „Роботика и задвижвания” и „Промишлена автоматизация”, а „Енергийни мрежи” отбеляза лек спад в сравнение с миналата година. Общите приходи от обслужване и софтуер бяха с 2% по-високи (2 % в щатски долари) и представляваха 17 % от общите приходи, спрямо 18% преди година. По-слабият щатски долар спрямо същия период на предходната година доведе до положителен транслационен ефект върху отчетените приходи от 2%. Промените в бизнес портфолиото, свързани с придобиването на B&R и продажбата на направлението за кабели високо напрежение, както и промените в бизнес модела, оказаха нетен положителен ефект от 1% върху отчетените приходи.

Оперативна печалба EBITA

Оперативната печалба EBITA бе 1 124 милиона щатски долара, с 3 % по-висока в постоянни валути (6 % в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA бе 12.9 %, което е с 0.1 % повече в сравнение със същия период на предходната година. Маржът на оперативната печалба EBITA се подобри в „Промишлена автоматизация” и „Енергийни мрежи” в сравнение с миналата година, но отбеляза лек спад в дивизии „Продукти за електроснабдяване и електрификация” и „Роботика и задвижвания”, отбелязвайки, обаче, последователен ръст в сравнение с второто тримесечие на 2017 г. Оперативната печалба EBITA бе повлияна от ефекта на положителните нетни спестявания и положителния принос в обема, които компенсираха повече от добре увеличенията на цени на стоки и инвестициите в растежа и трансформация на бизнеса. По-слабият щатски долар спрямо предходната година доведе до положителен транслационен ефект; освен това, придобиването на B&R и продажбата на направлението за кабели високо напрежение имаха положителен ефект върху оперативната печалба EBITA.

Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция
Нетният доход се увеличи до 571 млн. щатски долари от 568 млн. щ. д., а базовата печалба на акция остана непроменена на 0.27 щ. д. спрямо същото тримесечие на предходната година. Оперативната печалба на акция бе 0.34 щатски долара, сравнено с 0.33 щ. долара за същото тримесечие на 2016 г., което представлява повишение от 7 % в постоянни валути.3 Нетният доход бе подпомогнат от положителен оперативен принос, частично неутрализиран от повишените разходи за реструктуриране и други свързани с него разходи, повече разходи, свързани с придобивания и някои неоперативни елементи, в сравнение със същия период преди година.

Парични потоци от оперативни дейности

Паричните потоци от оперативни дейности бяха на стойност 954 млн. щатски долара, сравнено с 1 081 млн. щ.д. за същото тримесечие преди година. Те бяха повлияни основно от увеличение на настоящите търговски вземания, свързани с допълнителните приходи, регистрирани през тримесечието, както и натрупването на инвентар за обслужване на растежа.

Представяне по дивизии за второто тримесечие (Q2)

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)ПоръчкиПРОМЯНАБаз. поръчки от трети страни
ПРОМЯНА
US$На сравнима база1US$На сравнима
база1
Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане2 547 +74%+7%2,407 +8%+5%
Роботика и задвижвания2 032+5%+4%1 858 +8%+8%
Промишлена автоматизация1 654 +33%+14%1 443 +23%+1%
Енергийни мрежи2 244-6%-6%1 668 +6%+2%
Корпоративни и др. (вкл. вътрешно дивизионни елминиации)-320 8
Общо за АББ Груп8 157+8%+5%7384+10%+3


Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане

Общият брой поръчки бе 7 % по-висок (7 % в щатски долари), като търсенето в областта на строителството и комуналния сектор остана положително, особено в региона на AMEA. Приходите се увеличиха с 5 % през тримесечието (5 % в щ.д.). Маржът на оперативната печалба EBITA се подобри последователно със 110 базисни пункта, но бе малко по-нисък през тримесечието спрямо стойността му преди година, в резултат на завишените материални разходи, които не можаха да бъдат напълно компенсирани от положителните ефекти от производителността и икономиите на разходи.

Роботика и задвижване

Общият брой поръчки се увеличи с 4 % (5 % в щатски долари) вследствие на продължаващото търсене за решения от областта на роботиката и енергийно-ефективни решения в автомобилния сектор и общата промишленост. Търсенето за крайните пазари бе леко положително до стабилно през тримесечието. Базовите поръчки от трети страни продължиха да нарастват с увеличение от 7 % (8 % в щатски долари), докато нивото на големите поръчки бе слабо през тримесечието. Приходите се подобриха с 8 % (10 % в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA се подобри последователно със 120 базисни пункта, но бе по-нисък през тримесечието спрямо година по-рано, вследствие на повишените материални разходи, които неутрализираха в голяма степен положителните мерки по предварително планиране на разходите.

Промишлена автоматизация
Общият брой поръчки, с изключение на B&R и валутните ефекти, нарасна с 14%; Базовите поръчки от трети страни продължиха да са положителни на ниво 4 % вследствие на селективни инвестиции на капиталови разходи в минната промишленост, както и сектора на круизните и специализирани плавателни съдове. Заедно с B&R и валутните ефекти, общият отчетен ръст на поръчките бе 33 %, а ръстът на базовите поръчки от трети страни бе 23 % в щатски долари. Приходите без B&R и валутните ефекти нараснаха с 1 %, отразявайки силното представяне по отношение на получени и реализирани поръчки през тримесечието. Заедно с B&R и валутните ефекти, отчетеният ръст на приходите бе 15 % в щатски долари. Маржът на оперативната печалба EBITA се повиши до 12.6 %, отразявайки подобреното изпълнение на проекти, положителен микс от фактори и солидни икономии на разходи и продуктивност.

Енергийни мрежи

Общият брой поръчки бе повлиян от забавеното таймиране на възлаганията на големи поръчки и продължаващата селективност, задвижвана от промяната в бизнес модела. Базовите поръчки от трети страни се увеличиха с 5 % (6 % в щатски долари) на база на инвестициите в развиващи се пазари. Дивизията продължава да използва максимално и да разширява своето дигитално портфолио ABB Ability с няколко големи успеха в цял свят, подпомагайки дигитализацията на електрическата мрежа и засилвайки лидерските позиции на АББ като предпочитан партньор. Приходите бяха 2 % по-ниски (запазиха своите нива в щ. долари) вследствие на таймирането на изпълнението на натрупаните поръчки и в резултат на по-малък брой натрупани поръчки заради промяната на бизнес модела. Маржът на оперативната печалба EBITA се повиши с 0,02 процентни пункта до 9.8 %, отразявайки подобрената производителност и икономии на разходи, стабилното изпълнение на проекти и промяната в портфолио микса, които компенсираха повече от добре инвестициите за растеж. Програмата ‘Power Up’ на дивизията за стимулиране на трансформацията и създаването на стойност е вече в ход и компанията ще продължи да инвестира в тази инициатива в следващите тримесечия.

Стратегия „Следващо ниво” – етап 3

АББ изпълнява своята стратегия „Следващо ниво” по всички нейни фокус зони: печеливш растеж, безкомпромисно изпълнение и сътрудничество, водено от бизнеса. През тримесечието АББ продължи въвеждането на своята стратегия „Следващо ниво” чрез по-нататъшно изместване на гравитационния си център към сегменти, характеризиращи се с по-висок растеж, засилване на своята конкурентоспособност и елиминиране на рискове от портфолиото.

АББ затвърди своята позиция на играч номер 2 в областта на индустриалната автоматизация в световен мащаб чрез успешното завършване на придобиването на B&R на 6 юли. B&R е най-големият независим доставчик на продуктово и софтуерно базирани решения с отворена архитектура за автоматизация на машини и производство в цял свят, с уникален бизнес модел и устойчива, дългосрочно набрана скорост на растеж. С това придобиване АББ затвори своята историческа празнина в автоматизацията на машини и производство и създаде уникално всеобхватно автоматизационно портфолио за клиентите в световен мащаб. Интегрирането на B&R вече е в ход и върви изцяло по график.

На 25 септември АББ обяви споразумение да придобие GE Industrial Solutions (GE IS), глобалното бизнес направление за електрификация на Дженеръл Електрик, за 2.6 млрд. щатски долара. GE IS има задълбочени връзки с клиенти в над 100 държави и утвърдена инсталирана база със силни корени в Северна Америка, най-големият пазар на АББ. През 2016 година GE IS има приходи от приблизително 2.7 млрд. щатски долара и марж на оперативната печалба EBITA от около 6 %. Очаква се сделката да доведе до натрупване на оперативна печалба на акция още през първата година. АББ очаква да реализира приблизително 200 млн. годишни синергии по отношение на разходите през петата година, което ще бъде ключов фактор за извеждането на GE IS до еквивалетно партньорско ниво на производителност. Като част от сделката и цялостното създаване на стойност, АББ и GE се споразумяха да установят дългосрочни стратегически взаимоотношения по доставките за продукти на GE IS и продукти на АББ, които GE си доставя днес. Чрез тази покупка АББ ще затвърди своята позиция номер 2 в областта на електрификацията в световен мащаб и ще разшири своя достъп до атрактивния северноамерикански пазар. Предвид сделката с GE IS, АББ взе решение временно да спре своята програма за обратно изкупуване на акции, обявена преди време. Очаква се сделката да бъде приключена в първата половина на 2018 година.

АББ успешно представи ABB Ability на множество събития за клиенти през последните тримесечия и продължи да печели поръчки чрез своя базиран на готови решения бизнес модел за индустриална дигитализация. АББ показа над 180 продуктови решения във всички клиентски сегменти. По време на Деня на иновациите и технологиите, организиран от АББ в северноамериканския завод за роботика в Обърн Хилс, щата Мичиган, АББ демонстрира пред заинтересованите лица мащаба и качеството на своето дигитално портфолио, както и размера на бизнеса си в този район.

Репутацията на АББ на пионер в разработването на инфраструктура за електромобили достигна нови висоти през тримесечието. Силно е търсенето от страна на клиенти за интегрираните, базирани на облак решения за зареждане, осигурявани от ABB Ability, които дават възможност за усъвършенствано управление на електричеството, информацията и потоците от средства, водейки до намаляване на оперативните разходи и увеличено време на непрекъсната работа, наред с други предимства. На 20 септември АББ обяви голяма поръчка от немски енергиен доставчик за 117 допълнителни станции за бързо зареждане по германските магистрали, в добавка към първоначалната си поръчка за 68 станции.

Програмата на компанията за производителността на административния персонал, целяща намаляване на разходите, надхвърли всички очаквания след старта й през 2015 г. АББ е на път да постигне повишената целева стойност на намаляване на разходите от 1.3 млрд. щ. долара в рамките на първоначално обявения срок, както и комбинирани разходи за преструктуриране и въвеждане на програмата, по-ниски с 240 млн. щатски долара от първоначално обявеното.

АББ продължава редовните си програми за намаляване на разходите, възползвайки се от оперативното си съвършенство и световен клас управление на веригата на доставки, за да постигне спестявания, еквивалентни на 3-5 % от разходите по продажби всяка година.

АББ продължава своята програма за Нетен работен капитал за освобождаване на приблизително 2 млрд. щатски долара до края на 2017 г. През последните 12 месеца АББ е генерирала парични средства от 260 млн. щатски долара чрез намаляване на работния капитал. Предриемат се действия за стимулиране на подобряването на резултатите, което ще бъде необходимо през четвъртото тримесечие за постигане на тази цел.

Краткосрочни и дългосрочни изгледи за бъдещето

Макар несигурността да преобладава, макроикономическите знаци са с положителна тенденция в Европа и САЩ, а растежът в Китай се очаква да продължи. Цялостният световен пазар показва скромен ръст и е повлиян от геополитически напрежения в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията. 2017 година си остава година на преход за АББ.

Атрактивните дългосрочни изгледи за търсенето в трите главни клиентски сектора на АББ – комунален, промишлен и транспортно-инфраструктурен, са стимулирани от Енергийната и Четвъртата индустриална революции.

АББ е в добра позиция да се възползва от тези възможности за дългосрочен печеливш растеж чрез своето силно пазарно присъствие, широк географски и бизнес обхват, технологично лидерство и финансова стабилност.

Повече информация
Това съобщение за медиите и презентационните слайдове относно резултатите от третото тримесечие на 2017 г. са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news, както и на начална страница „Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations.

АББ ще бъде домакин на пресконференция с начален час 10:00 ч. Централно Европейско време (CET) (9:00 ч. BST, 4:00 ч. EDT). Достъп до събитието ще има чрез конферентно обаждане. За обаждания от Обединеното Кралство наберете +44 203 059 58 62, от Швеция: +46 85 051 00 31, а от останалата част на Европа +41 58 310 50 00. За обаждания от САЩ и Канада, наберете +1 866 291 41 66 (безплатен номер) или +1 631 570 56 13 (тарифи за междуселищни/международни обаждания). Линиите ще бъдат отворени 10 - 15 минути преди началото на конференцията.

Планиран е конферентен разговор и уебкаст за анализатори и инвеститори с начало днес в 14 ч. Централно Европейско време (13:00 ч. GMT, 8:00 ч. Източно лятно време). Наберете +44 203 059 58 62 от Обединеното кралство, от Швеция +46 85 051 00 31, а от останалата част на Европа +41 58 310 50 00. За обаждания от САЩ и Канада, наберете +1 866 291 41 66 (безплатен номер) или +1 631 570 5613 (тарифи за междуселищни/международни обаждания). Обаждащите се следва да позвънят 10 минути преди началото на разговора. Достъп до обаждането ще има и на уеб сайта на АББ, а запис ще е наличен като подкаст един час след края на конференцията и може да бъде изтеглен от нашия уеб сайт. www.abb.com/investorrelations


АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 136 000 служители. www.abb.com

Инвеститорски календар 2018

Резултати от четвръто тримесечие и за цялата 2017 8 февруари 2018
Годишно общо събрание 29 март 2018
Резултати от първо тримесечие на 2018 година19 април 2018
Резултати от второ тримесечие на 2018 година 19 юли 2018
Резултати от трето тримесечие на 2018 година25 октомври 2018
Това съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, „Изгледи за бъдещето” и „Стратегия Следващо ниво – етап 3” в това съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „цели”, „планира”, „вероятно ще”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от бъдещата информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 26 Октомври 2017

Улрих Шписхофер,

Изпълнителен директор

Финални бележки

1Темповете на растеж за поръчки, базови поръчки, приходи и натрупани поръчки са на сравнима база (местна валута, коригирана за придобивания и продажби на предприятия). Темповете на растеж в щатски долари са представени в таблица „Ключови резултати”.

2За приравняванията на нетипичните за GAAP мерки вижте раздел „Допълнителни приравнявания и определения” в прикачената „Финансова информация за Q3 2017”.

3Темповете на растеж на печалбата на акция (EPS) са изчислени с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2014 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)

4 Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото


За повече информация, моля, свържете се с:

Връзки с медиите
Tel: +41 43 317 1111
media.relations@ch.abb.com

Връзки с инвеститори Tel. +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd Affolternstrasse 44
8050 Zurich Switzerland

SearchCONTACT US