ABB: Nästa steg i att frigöra värde

  • Bildar fyra fokuserade, marknadsledande divisioner med entreprenörsanda:
    • Electrification Products
    • Robotics and Motion
    • Industrial Automation
    • Power Grids
  • Fortsatt omvandling av Power Grids under ABB:s ägarskap:
    • Ett "Power Up"-program som syftar till tillväxt, lägre risk och ökade intäkter
    • En EPC-affärsmodell med minskad risk
      • Partnerskap med Fluor för kraftanläggningar
      • Partnerskap med Aibel för havsbaserad vindkraft
    • Avyttring av kabelverksamheten förväntas under Q1 2017 Väntar på regulatoriska godkännanden och genomförande av avslutsvillkoren.
    • Höjd målkorridor för marginal, 200 bps till 10–14 %, från och med 2018
  • Realiserar hela potentialen som digitalt ledande företag
    • "ABB Ability": ett helintegrerat digitalt erbjudande för samtliga kundsegment, befäster ABB:s ledarskap inom den fjärde industriella revolutionen
    • Vidsträckt partnerskap med Microsoft för att utveckla nästa generations digitala lösningar
    • IoT-pionjären Guido Jouret tillträdde som Chief Digital Officer från och med den 1 oktober
  • Stärker ABB:s varumärke globalt
    • Konsolidering av över 1000 varumärken under varumärket ABB
    • En förutsättning för fullt värdeskapande av det digitala erbjudandet
    • För ABB:s anor som en tekniskt ledande pionjär vidare in i framtiden
  • Produktivitetsmålet för tjänstemän ökade med 30 % till 1,3 miljarder USD, tidsramar och kostnader oförändrade
  • Alla andra finansiella mål har bekräftats
  • Ett andra återköpsprogram av aktier på 3 miljarder dollar planeras för 2017 till och med 2019, prioriteringarna för kapitaltilldelning har inte förändrats


ABB lanserade idag steg 3 i sin strategi ”Next Level” för att frigöra värden för kunder och aktieägare. De viktigaste delarna i detta är: att forma ABB:s divisioner till fyra marknadsledande enheter med pionjäranda, inklusive att fortsätta omvandla divisionen Power Grids under ABB:s ägarskap, förverkliga ABB:s fulla digitala potential, öka farten inom verksamhetsutveckling samt att stärka varumärket ABB.

“Under de senaste två åren har ABB blivit snabbare, smidigare och mer effektivt”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Vi har oavbrutet förbättrat marginalerna och ytterligare stärkt vårt kassaflöde. I steg 3 i vår strategi "Next Level" bygger vi vidare på framgångarna från vår omvandling och stärker vår position som ett tekniskt pionjärföretag och en global digital ledare. Med våra fyra förenklade, marknadsledande affärsverksamheter med entreprenörsanda, i kombination med "ABB Ability" tillgodoser vi kundernas behov under energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen på ett mer fokuserat och flexibelt sätt."“Det framgångsrika genomförandet av vår strategi "Next Level" så här långt har lett till betydligt förbättrat operativt och finansiellt resultat och ett mer marknadsfokuserat och enklare ABB.”, säger Peter Voser, styrelseordförande för ABB. ”Hela styrelsen har arbetat tillsammans med bolagsledningen och externa rådgivare kring samtliga element i Steg 3, som kommer att frigöra värden för kunder och alla aktieägare och samtidigt säkra bolagets långsiktiga framgångar. Den fortsatta omvandlingen av vår division Power Grids under ABB:s ledning är det bästa av alla noggrant utvärderade alternativ för aktieägarna. Vi stödjer till fullo ledningsgruppen och den åtgärdsplan som presenteras idag."
Att skapa tillväxt i fyra marknadsledande divisioner med entreprenörsanda

ABB formar och fokuserar sin divisionsstruktur på fyra marknadsledande divisioner: Electrification Products, Robotics and Motion, Industrial Automation samt Power Grids, från och med 1 januari 2017. Dessa divisioner kommer att fungera som entreprenörsenheter inom ABB, vilket återspeglas av en förstärkning av dess resultat- och ersättningsmodell med fokus på individuellt ansvarstagande. De kommer att ha fördel av ett samarbete inom försäljning som styrs efter region och land samt av hela koncernens samlade digitala erbjudande, ABB:s ledande G&A-struktur och kostnader, en gemensamt styrd logistikkedja samt bolagets forskningscenter. ABB kommer att fortsätta att stärka sina divisioner genom aktiv portföljhantering. Detta innefattar att sträva efter strategiska tillägg, omvandla affärsmodeller samt renodling av icke-kärnverksamhet.

"Entreprenörsanda är grunden för vår framtida verksamhetsmodell", säger Spiesshofer. "Våra fyra marknadsledande verksamheter, som leds av entreprenörer med befogenhet, kommer att skapa hållbara värden, med stöd av regionerna och resurser inom koncernen som exempelvis ”ABB Ability” och vår ledande G&A-kostnadsnivå."

Electrification Products
Electrification Products (EP) kommer att vara första valet för elektrifiering av alla anslutningspunkter.

Genom att sammanföra samtliga elektrifieringskomponenter, i huvudsak genom att överföra verksamheter från den befintliga divisionen Discrete Automation and Motion (DM), kommer EP att bli nr 2 globalt inom det segmentet, och kommer att kunna erbjuda kunderna allt de behöver.

Verksamheterna för laddning av elfordon, solkraft och elkvalitet kommer att överföras från DM-divisionen till att fungera som plattformar för tillväxt inom division Electrification Products. Den investering som krävs för att fortsätta tillväxten inom dessa verksamheter kommer till en början att ha en dämpande effekt på divisionens lönsamhetsmarginal.

Tillväxten inom energikonsumtion överstiger den allmänna energiförbrukningen eftersom fler människor får tillgång till elektricitet och nya former av konsumtion av elektricitet, exempelvis laddning av elfordon, driver på efterfrågan. Det finns mycket goda möjligheter att digitalisera och skapa innovationer kring våra nuvarande erbjudanden.

Robotics and Motion
Robotics and Motion kommer att vara förstavalspartner för smarta lösningar inom robotik, motorer och drivsystem.

ABB:s ledande erbjudande inom industriella motorer och drivsystem samt dess mycket välfungerande robotikverksamhet utgör byggstenarna i denna nybildade division, som ersätter den tidigare divisionen Discrete Automation and Motion.

Genom att fokusera på den snabbväxande marknaden för robotik och utnyttja ABB:s teknikplattform och globala närvaro har bolaget en idealisk position för att förflytta sig från sin nuvarande position som nummer 2 inom robotik till att bli nummer 1 inom denna mycket attraktiva marknad. ABB kommer att kunna utnyttja sin starka ställning under den fjärde industriella revolutionen, sin globala räckvidd och sina serviceplattformar.

ABB kommer att fortsätta att investera i och forma sin position som ledande inom industriella motorer och drivsystem genom att fokusera på snabbväxande segment och gå vidare till lättare industri och tillväxtmarknader som Asien.

Intelligenta tjänster och ett ledande digitalt erbjudande utgör redan idag starka pelare för divisionens resultat och skapar betydande tillväxtmöjligheter. ABB kommer att stärka divisionens lönsamhet genom fortsatt fokus på verksamhetsutveckling och optimering av värdekedjan.

Industrial Automation
Industrial Automation blir förstahandspartnern för industriell automation.

Denna division ersätter den tidigare divisionen Process Automation.

ABB kommer att driva på digitaliseringen över olika industrisektorer, bygga vidare på sin ställning som nummer 1 inom processkontroll med hjälp av programvaror och tjänster. ABB har en unik kombination av domänexpertis som gör att man kan bemästra kontrollrummet inom ett stort antal industrier som exempelvis läkemedel, gruvindustri, marinområdet samt olja & gas. Genom att fokusera på tillväxtsegment och sammanföra underhåll, drift och kontroll, kommer ABB att driva på penetrationen av starka sidor och skapa differentiering för sina kunder.

Power Grids
Power Grids blir förstahandspartner för starkare, smartare och mer miljöanpassade kraftnät.

Efter en omfattande strategisk granskning av sin portfölj har ABB:s styrelse och verkställande bolagsledning kommit fram till att en omvandling av Power Grids under ABB:s ägarskap kommer att frigöra maximalt värde för aktieägarna jämfört med andra alternativa ägarmodeller som exempelvis försäljning, IPO, spin-off eller joint venture.

De viktigaste faktorerna i beslutsprocessen har varit attraktionskraft på marknaden, befintliga och framtida produkterbjudanden, möjliga affärsmodeller samt bästa ägarmodell samt även alla alternativa möjligheter att skapa värde för ABB:s aktieägare. Denna genomgång inbegrep oberoende analyser av McKinsey och oberoende finansiell rådgivning från Goldman Sachs och Credit Suisse.

Divisionen, som för närvarande är nummer 1 globalt kommer att kunna dra fördel av energiomställningenh och den fjärde industriella revolutionen. De skapar betydande efterfrågan på Power Grids produkter, system, programvara och tjänster och stödjer portföljens övergång mot digitalisering.

För att realisera divisionens fulla potential och fortsätta den pågående omvandlingen lanserades idag "Power Up", ett massivt program som omfattar affärsverksamhetens viktigaste aspekter. Det kommer att skapa tillväxt och förbättra intäkterna genom att fokusera på de viktigaste operativa styrkorna och segment med hög tillväxt samt digitala tjänster och programvara.

Ett nyckelelement i divisionens pågående omvandling är att minska affärsmodellens risker och utnyttja tillväxtmöjligheterna via två strategiska partnerskap som tillkännagavs idag – med Fluor för stora kraftanläggningar och med Aibel för anslutningar av havsbaserad vindkraft. Båda dessa partnerskap innebär en kombination av ABB:s marknadsledande ställning inom energiteknik och respektive partners expertis – Fluor inom hantering av stora teknik-, upphandlings- och konstruktionsprojekt (EPC), och Aibel inom projekt för havsbaserad vindkraft.

Ett annat nyckelelement är ABB:s avyttring av nischverksamheter som inte ingår i kärnverksamheten, exempelvis den nyligen tillkännagivna försäljningen av ABB:s kabelverksamhet till NKT Cables, samtidigt som tillgång till tekniken bibehålls via ett strategiskt partnerskap.

Som en konsekvens av denna omvandling höjer ABB sin målkorridor för operativ EBITA-marginal för divisionen, från 8–12 % till 10–14 %, från och med 2018.

"I vår strategiska portföljgenomgång har vi lyssnat noga på alla intressenter och alla åsikter som kommit till uttryck. Efter en mycket noggrann och detaljerad process, med stöd av ledande rådgivare, har vi kommit fram till att fortsatt omvandling av Power Grids under ABB:s ägarskap skapar det högsta värdet för våra intressenter och kunder. Genom att bygga vidare på den framgångsrika omvandlingen och utvecklingen till idag befinner sig division Power Grids i en idealisk position inom ABB för att skapa långsiktigt lönsam tillväxt under energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen, och är en integrerad del av vårt erbjudande", sade Spiesshofer.

Ett kvantumsprång inom digitalisering med ABB AbilityTM

ABB är idag en dold digital ledare. Företaget har en idealisk position för att vara en vinnare i den digitala världen, med nya och befintliga digitala ”end-to-end”-lösningar som bygger på det intelligenta molnet och sluter cirkeln med uppkopplade enheter. ABB kommer att använda sina djupa kunskaper inom sina kunders områden för att planera, bygga och driva ett unikt digitalt erbjudande som kommer att innebära en verklig operativ differentiering för kunderna.

Det nyligen införda erbjudandet ”ABB Ability” kombinerar ABB:s portfölj med digitala lösningar och tjänster över samtliga kundsegment, och befäster koncernens ledande ställning inom den fjärde industriella revolutionen samt stödjer konkurrenskraften hos ABB:s fyra divisioner med entreprenörsanda.

ABB tillkännagav i dag ett omfattande strategiskt partnerskap med Microsoft, världens största mjukvaruföretag, för att utveckla nästa generations digitala lösningar på en integrerad molnplattform. Kunderna kommer att kunna dra nytta av den unika kombinationen av ABB:s djupgående kunskap i ämnet och omfattande portfölj av industriella lösningar och Microsoft Azure intelligenta moln samt kompetens inom B2B. Tillsammans kommer dessa affärspartners att driva fram en digital omvandling inom kundsegmenten över ABB:s verksamheter som exempelvis robotik, marin och laddinfrastruktur.

"Detta partnerskap kommer att ge våra kunder unika fördelar inom energibolag, industri, transport och infrastruktur, och bygga på Microsofts och ABB:s kombinerade styrkor", sade Spiesshofer. "Grundat på ABB:s installerade bas på över 70 miljoner uppkopplade enheter och över 70 000 installerade styrsystem, nästa steg är att utveckla en av världens största industriella molnplattformar."

ABB:s digitala omvandling kommer att ledas av Guido Jouret, en pionjär inom Internet of Things, som den 1 oktober 2016 började i sin roll som Chief Digital Officer och rapporterar direkt till koncernchefen.

Stärker ABB:s varumärke globalt

ABB kommer att införa ett gemensamt varumärke för hela bolaget och konsolidera alla sina varumärken runt om i världen under ett gemensamt paraply. ABB:s portfölj kommer att bli mer enhetlig och visa upp hela bredden och djupet på bolagets globala erbjudande under ett och samma varumärke. Denna övergång förväntas ta upp till två år.

Det gemensamma varumärket spelar en viktig roll för att realisera det potentiella värdet på ABB:s digitala erbjudande, eftersom det ökar kundernas lojalitet, prispremium och sannolikhet för köp. Ett gemensamt varumärke gör det möjligt för ABB att på ett bättre sätt presentera sin strategi för relevanta intressenter, betonar koncernens tankesätt om kunden först, digitalt först, och gör det lättare att interagera med befintliga och framtida kunder.

Varumärket kommer att innehålla designelement som är avsedda att tydligt visa ABB:s vision, riktning och unika marknadsposition för kunder, aktieägare, anställda och alla andra intressenter. ABB:s bakgrund som ett tekniskt ledande bolag med pionjäranda och de tre fokusområdena i strategin "Next Level" återspeglas i dess nya varumärkeslöfte:
“Let’s write the future. Together.”TM

Ökar farten inom verksamhetsutveckling

ABB fortsätter att bygga vidare på sitt befintliga fokus och ökar farten ytterligare på verksamhetsutveckling.

Företagets program för tjänstemannaproduktivitet har överträffat förväntningarna sedan det infördes förra året. Som ett resultat av detta har ABB ökat programmets kostnadsminskningsmål med 30 % till 1,3 miljarder dollar. ABB kommer att uppnå dessa ytterligare besparingar inom den ursprungligen tillkännagivna tidsramen och med oförändrade omstrukturerings- och implementeringskostnader. ABB fortsätter med sina vanliga kostnadsminskningsprogram, utnyttjar sin verksamhetsutveckling och logistikkedja i världsklass för att uppnå besparingar motsvarande 3–5 % av försäljningskostnaderna varje år.

ABB bekräftar återigen målet att dess 1000-dagarsprogram för arbetande kapital ska frigöra cirka 2 miljarder dollar fram till slutet av 2017. Programmet löper på som det ska och fokuserar på att förbättra lagerhanteringen genom att optimera hela värdekedjan, från produktdesign till tillverkning, samt genom att optimera andra åtgärder för arbetande nettokapital.

Gruppen bekräftar sina finansiella mål för 2015–2020 enligt nedan.

ABB Next Level – mål för 2015-20202

Avkastningstillväxt3 3–6 %
Operativ EBITA %4 11–16 %
Operativ EPS-tillväxt CAGR5 10–15 %
Omvandling av fritt kassaflöde till nettoinkomst >90 %
Avkastning på investeringar, %6 Kring 15 %

Operativ EBITA % – 2015–2020 divisionernas mål

Electrification Products 15–19 %
Robotics and Motion 14–19 %
Industrial Automation 11–15 %
Power Grids 10–14 %*

*Marginalmålet för Power Grids träder i kraft 1 januari 2018
Allokering av kapital

ABB tillkännagav i dag sina planer på ett nytt program för återköp av aktier på upp till 3 miljarder dollar från 2017 till och med 2019. Detta återspeglar företagets tilltro och fortsatta styrka för ABB:s kassaflöde och finansiella position. Den 30 september 2016 tillkännagav ABB slutförandet av sitt senaste återköpsprogram för aktier, genom vilket man återbetalade 3,5 miljarder dollar till sina aktieägare. Under de tre senaste åren har ABB återbetalat 8,7 miljarder dollar till aktieägarna i form av utdelningar och återköp av aktier.

Aktiv portföljhantering förblir en viktig aspekt av ABB:s operativa styrning, vilket framgår av renodlingen av portföljen den senaste tiden och det ökade antalet förvärv, liksom den tillkännagivna avyttringen av kabelverksamheten och förändringarna av affärsmodellen inom Power Grids.

2 For definitions refer to “Supplemental Financial Information” under “Capital Markets Day 2016” – “More information” on our website at www.abb.com/investorrelations
3 Average annual revenue growth on a comparable basis, over six years, base year 2014.
4 Target is on a full-year basis
5 CAGR = Compound Annual Growth Rate. Base year is 2014 and target assumes constant exchange rates.
6 Temporary reduction possible in the event of large acquisitions.


ABB:s prioriteringar för allokering av kapital förblir oförändrade: 1) finansiera organisk tillväxt, R&D och investeringar med attraktiv kapitalavkastning, 2) betala en stadigt ökande, hållbar utdelning, 3) investera i värdeskapande förvärv samt 4) återbetala ytterligare medel till aktieägarna.

Om ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikföretag inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät, som betjänar kunder inom energibolag, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. I över 40 år har ABB drivit utvecklingen av framtidens industriella digitalisering. Med över 70 miljoner enheter uppkopplade genom sin installerade bas på över 70 000 styrsystem över samtliga kundsegment har ABB en idealisk position för att kunna dra nytta av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. Med över 130 års erfarenhet bedriver ABB idag verksamhet i över 100 länder och har cirka 135 000 anställda. www.abb.com


Viktig information om framtidsinriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information och påståenden samt andra påståenden om utsikterna för vår verksamhet, inklusive i de delar av pressmeddelandet som har rubrikerna "Öka farten inom operativ excellens", "ABB Next Level – mål för 2015–2020", "Operativ EBITA % – divisionernas mål för 2015–2020" samt "Kapitaltilldelning". Dessa påståenden är grundande på aktuella förväntningar, uppskattningar och projiceringar om faktorer som kan påverka vår framtida prestanda, inklusive globala ekonomiska förhållanden, ekonomiska förhållanden i regionerna och inom de branscher som är ABB Ltds. viktigaste marknader. Dessa förväntningar, uppskattningar och projiceringar kan i allmänhet identifieras genom att påståendena innehåller ord som "förväntar sig", "tror", "uppskattar", "har som mål", "planerar", "kommer sannolikt", eller liknande uttryck. Det finns emellertid många risker och osäkerheter, av vilka många är utom vår kontroll, som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig avsevärt från den framåtriktade information och de påstående som görs i detta pressmeddelande, och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla våra angivna mål. De viktigaste faktorer som kan orsaka sådana skillnader är bland annat affärsrisker förknippade med den lättrörliga globala ekonomiska miljön och politiska förhållanden, kostnader förknippade med efterlevnadsaktiviteter, marknadsacceptansen av nya produkter och tjänster, förändringar av myndigheters föreskrifter och valutaförändringar samt andra sådana faktorer som från tid till annan kan tas upp i ABB Ltd:s inlämnade rapporter till U.S Securities and Exchange Commission, inklusive dess årsredovisning på formulär 20-F. Även om ABB Ltd tror att dess förväntningar som återspeglas i eventuella framåtriktade påståenden är grundade på rimliga antaganden kan man inte garantera att dessa förväntningar kommer att uppnås.

För mer information kontakta:

Media Relations:
Media Relations
Saswato Das, Antonio Ligi, Domenico Truncellito, Sandra Wiesner
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Schweiz: Tel. +41 43 317 7111
investor.relations@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Schweiz