ABB kontynuuje transformację

2017-04-20 - Wzrost obrotów, podstawowych zamówień i zysku netto

Podsumowanie III kwartału

  • Obroty większe o 3 procent
  • Wzrost zamówień podstawowych o 2 procent
  • W zamówieniach ogółem widoczny wpływ mniejszej liczby dużych zamówień; współczynnik book-to-bill 1,07x
  • Marża operacyjna EBITA 12,1 procent; solidne odbicie operacyjne uwzględniające pozytywną korektę rezerw ubezpieczeniowych o 60 punktów bazowych w 2016 roku
  • Dochód netto 724 mln USD w porównaniu do 500 mln USD; zysk operacyjny na jedną akcję wzrósł o 1 procent
  • Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej 507 MUSD odzwierciedlają opóźnienia w wypłatach premii spowodowone zadarzeniem w Korei Południowej
  • Aktywne zarządzanie portfolio: zakończona sprzedaż biznesu kabli wysokiego napięcia; zakup firmy B&R zapowiedziany na 4 lipca
  • Komercyjne wprowadzenie na rynek ABB AbilityTM
Wypowiedź Ulricha Spiesshofera, prezesa zarządu Grupy ABB na temat wyników I kwartału 2017

“W kolejnym kwartale ABB odnotowała wzrost obrotów. Podstawowa działalność operacyjna znacząco poprawiła się biorąc pod uwagę zakomunikowaną w ubiegłym roku korektę rezerw ubezpieczeniowych,” powiedział prezes Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. “Dostrzegamy pierwsze sygnały stablizacji w niektórych przemysłach procesowych, jak również pewne sygnały wzrostu w biznesach szybko reagujących na cykle koniukturalne. Strukturę zamówień w Dywizji Produktów i Systemów Energetyki w tym kwartale odzwierciedla projekt HVDC w Chinach, wygrany w pierwszym kwartale 2016 roku. Generalnie, podstawowy popyt w Chinach pozostaje pozytywny.”

“Dokonaliśmy komercyjnego wprowadzenia na rynek oferty ABB Ability, naszej wiodącej na rynku oferty cyfrowej i jesteśmy naprawdę zadowoleni z pozytywnej reakcji klientów,” powiedział Spiesshofer. “Wraz z zakończoną sprzedażą biznesu kablowego i ostatnio ogłoszonym zakupem firmy B&R, będącej innowacyjnym liderem w zakresie automatyki przemysłowej, kontynuujuemy aktywne zarządzanie swoim portfolio, czyniąc je jeszcze bardziej odpornym na ryzyko i przesuwając środek ciężkości ABB w stronę segmentów wysokiego wzrostu i większej konkurencyjności.”


Kluczowe dane dla I kwartału 2017 roku
Zmiana
Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)I kw. 2017I kw. 2016USDWedług danych porównywalnych
Zamówienia84039253-9%-3%
Obroty78547903-1%+3%
Zysk operacyjny EBITA943951-1%+2%
…jako % obrotów operacyjnych12.1%12.1%0%
Dochód netto724500+45%
Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)0.340.23+48%3
Zysk operacyjny na jedną akcję (USD)0.280.280%3
Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej509252+102%+1%
Perspektywa krótkookresowa

Sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna tworzy zróżnicowany i wciąż niepewny obraz. Niektóre oznaki makroekonomiczne w Stanach Zjednoczonych pozostają pozytywne, spodziewany jest także dalszy wzrost w Chinach. Globalny rynek pozostaje pod wpływem skromnego wzrostu i rosnących niepewności, takich jak Brexit w Europie i napięcia geopolityczne w różnych częściach świata. Ceny ropy i efekty różnic kursowych będą nadal wpływać na wyniki firmy. Biorąc pod uwagę powyższe, a także trwającą transformację ABB, rok 2017 będzie rokiem przejściowym.

Wyniki w I kwartale dla poszczególnych biznesów

Produkty i Systemy Elektryfikacji
Zamówienia ogółem wzrosły, co odzwierciedla poprawę popytu w USA, Chinach oraz Niemczech. Kwartalne obroty wzrosły o 3 procent (w USD stałe), marża operacyjnego EBITA poprawiła się dzięki wolumenowi, zróżnicowaniu sprzedaży, produktywności oraz oszczędnościom.

Robotyka i Systemy Napędowe
Zamówienia ogółem wzrosły o 7 procent (4 procent w USD), przy czym zamówienia podstawowe stron trzecich wzrosły o 13 procent (10 procent w USD) w związku z kontynuacją silnego popytu w robotyce oraz przemyśle oświetleniowym. Obroty poprawiły się o 5 procent (3 procent w USD). Na marżę operacyjną EBITA wpłynęły niekorzystne zróżnicowanie sprzedaży oraz małe wykorzystanie mocy produkcyjnych w kwartale. Zróżnicowanie popytu oraz rosnące zamówienia z czasem złagodzą tę sytuację.

Automatyka Przemysłowa
Zamówienia ogółem odzwierciedlają spadek w dużych zamówieniach w odniesieniu do specjalistycznych jednostek pływających. Poprawa w popycie na produkty, usługi i software została odnotowana w pozytywnym rozwoju zamówień podstawowych. Obroty spadły o 5 procent (o 7 procent w USD) w wyniku niższego poziomu zamówień. Marża operacyjna EBITA wzrosła o 130 punktów bazowych do 13,3 procent w wyniku pozytywnego zróżnicowania sprzedaży, wdrożonej redukcji kosztów oraz działań w zakresie produktywności.

Dywizja Produktów i Systemów Energetyki
Całkowite zamówienia były niższe niż w tym samym kwartale ubiegłego roku, przede wszystkim z powodu terminów podpisywania dużych kontraktów. Pozytywny rozwój zamówień podstawowych na wielu rynkach nie był w stanie zrekompensować niewielkiego popytu na Bliskim Wschodzie i trudnego, porównywalnego okresu w Chinach w zeszłym roku. Obroty wyższe o 4 procent (2 procent niższe w USD) dzięki stałej realizacji dobrego portfela zamówień. Marża operacyjna EBITA wyniosła 10,3 procent, dzięki wyższym obrotom, lepszej produktywności, solidnej realizacji projektów i dalszemu obniżaniu kosztów.

Wyniki w I kwartale 2017 wg. dywizji
Miliony USD
(jeśli nie podano inaczej)
Zamówie-
nia
ZmianaObrotyZmiana% zysku operacyj-
nego EBITA
Zmiana
USDWg. danych porówny-
walnych
USDWg. danych porówny-
walnych
Produkty i Systemy Elektryfikacji2528+1%+4%22930%+3%14.1%+0.6pts
Robotyka i Systemy Napędowe2177+4%+7%1926+3%+5%14.3%-1.0pts
Automatyka Przemysłowa1682-8%-6%1549-7%-5%13.3%+1.3pts
Produkty i Systemy Energetyki2379-20 %-17%2405-2%+4%10.3%+2.8pts
Korporacyjne
oraz inne
(uwzględniając wyeliminowane rozliczenia między dywizyjne)
-363-319
Grupa ABB8403-9%-3%7854-1%+3%12.1%0 pts

Strategia Next Level – Etap 3

ABB kontynuowało proces wdrażania strategii Next Level w I kwartale przesuwając środek ciężkości ABB w stronę segmentów wysokiego wzrostu, zwiększając swoją konkurencyjność oraz obniżając stopień ryzyka w odniesieniu do swojej oferty.

ABB ogłosiło w dniu 4 kwietnia 2017 roku przejęcie B&R, innowacyjnego lidera w zakresie automatyzacji maszyn i fabryk. Ta akwizycja uzupełni lukę w ofercie ABB dla automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych oraz stworzy unikalne, kompleksowe portfolio w zakresie automatyki dla klientów z całego świata. B&R to uznany, innowacyjny lider w dziedzinie Programowalnych Sterowników Logicznych (PLC), komputerów przemysłowych (IPC) oraz automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych z zastosowaniem serwonapędów. Przejęcie B&R umocni drugą pozycję ABB w automatyce przemysłowej. Transakcja ma zostać sfinalizowana w lecie 2017 roku.

ABB dokonało komercyjnego wprowadzenia na rynek oferty ABB Ability, oferującej ponad 180 rozwiązań dla wszystkich segmentów klienckich. Oferta ta łączy portfolio rozwiązań cyfrowych z usługami, ugruntowując pozycję lidera Grupy w Czwartej Rewolucji Przemysłowej, wspierając konkurencyjność czterech samodzielnych dywizji.

Dodatkowo, ABB z sukcesem zakończyło sprzedaż biznesu kabli oraz akcesoriów kablowych firmie NKT Cables.

Perspektywy

Rozwój sytuacji makroekonomicznej oraz geopolitycznej przedstawia mieszany obraz oraz ciągłą niepewność. Niektóre wskaźniki makroekonomiczne są pozytywne w Stanach Zjednoczonych, spodziewany jest też dalszy wzrost w Chinach. Globalny rynek wykazuje umiarkowany wzrost, jest też pod wpływem wzrostu niepewności, czego przykładem jest Brexit w Europie oraz geopolityczne napięcia w różnych częściach świata. Oczekuje się, że ceny ropy oraz kursy walut będą w dalszym ciągu wpływać na wyniki firmy. Mając to na uwadze oraz trwającą transformację ABB, oczekuje się, że 2017 rok będzie rokiem przejściowym.

Atrakcyjne długoterminowe perspektywy w zakresie popytu w obszarze trzech głównych segmentów klienckich ABB – zakładach użyteczności publicznej, przemyśle oraz transporcie i infrastrukturze – są wynikiem dokonującej się rewolucji w energetyce oraz Czwartej Rewolucji Przemysłowej.

ABB znajduje się na dobrej pozycji, by wykorzystać powyższe szanse dla długoterminowego wzrostu, mając na uwadze swoją mocną pozycję rynkową, szeroką obecność geograficzną i biznesową, przywództwo technologiczne oraz dobrą kondycję finansową.

SzukajDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ