ABB: Ďalšia etapa prinášania hodnôt

Formovanie štyroch produktových divízií s vedúcim postavením na trhu:
• Produkty elektrifikácie (Electrification Products - EP)
• Robotika a pohony (Robotics and Motion - RM)
• Priemyselná automatizácia (Industrial Automation - IA)
• Elektrické siete (Power Grids – PG)

  • Pokračovanie transformácie divízie PG pod značkou ABB:

    • Program „Power Up" zameraný na rast, nižšie riziko, akumuláciu zisku
    • Model znižovania obchodného rizika EPC
      • Partnerstvo so spoločnosťoou Fluor v oblasti trafostaníc
      • Partnerstvo so spoločnosťou Aibel v oblasti veternej energie na mori
    • Odpredaj obchodu s káblami sa očakáva v 1. štvrťroku 20171
    • Zvýšené cieľové rozpätie marže 200 bps na 10-14% s účinnosťou od 2018
  • Uplatňovanie plného potenciálu ako digitálneho lídra na trhu
    • „ABB Ability“: plne integrovaná digitálna ponuka naprieč zákazníckymi segmentami; potvrdzuje vedúce postavenie ABB vo 4. priemyselnej revolúcii
    • Ďalekosiahle partnerstvo s Microsoftom na vývoji digitálnych riešení novej generácie
    • Guido Jouret, priekopník v oblasti IoT, nastúpil do funkcie Chief Digital Officer 1. októbra
  • Posilnenie globálnej značky ABB
    • Konsolidácia viac ako 1000 značiek v rámci hlavnej značky ABB
    • Predpoklad pre vytvorenie plnej hodnoty digitálnej ponuky
    • Zapíše ABB do histórie ako lídra priekopníckej technológie
  • Cieľ produktivity zamestnacov v nevýrobnom sektore sa zvýšil o 30% na 1,3 miliardy USD; časová os a náklady nezmenené

  • Všetky ostatné finančné ciele potvrdené

  • Program druhého spätného odkupu akcií v sume 3 miliardy USD plánovaný na roky 2017 až 2019; priority alokácie kapitálu bez zmenyABB dnes začala 3. etapu stratégie Next Level s cieľom priniesť hodnoty zákazníkom a akcionárom. Základné prvky obsahujú: formovanie divízií ABB do štyroch produktových divízií s vedúcim postavením na trhu vrátane pokračujúcej transformácie divízie PG pod značkou ABB; plné uplatňovanie digitálneho potenciálu ABB; zrýchlenie dynamiky v prevádzkovej dokonalosti; posilňovanie značky ABB.

Generálny riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer povedal: „V posledných dvoch rokoch sa spoločnosť ABB stala rýchlejšou, štíhlejšou a efektívnejšou. Neustále zlepšujeme svoje marže a ďalej posilňujeme generovanie finančných prostriedkov. V etape 3 našej stratégie Next Level staviame na hybnosti našej úspešnej transformácie a posilnení našej pozície ako priekopníckeho vodcu v oblasti technológií a globálneho digitálneho šampióna. S našimi štyrmi zjednodušenými podnikateľskými divíziami s vedúcim postavením na trhu v kombinácii s programom „ABB Ability" riešime potreby zákazníkov v oblasti energetiky a 4. priemyselnej revolúcie cielenejším a agilnejším spôsobom."

1. Podlieha regulačným povoleniam a splneniu záverečných podmienok.


Peter Voser, predseda predstavenstva ABB, povedal: „Úspešná realizácia našej stratégie Next Level k dnešnému dňu viedla k výrazne zlepšenej prevádzkovej a finančnej výkonnosti a viac externe sústredenej, jednoduchšej spoločnosti ABB. Správna rada pracovala s manažmentom a externými poradcami na všetkých prvkoch etapy 3, ktoré prinesú hodnotu zákazníkom a všetkým akcionárom a zároveň zabezpečia dlhodobý úspech spoločnosti. Pokračujúca transformácia našej divízie PG pod značkou ABB je najlepšou zo všetkých starostlivo posúdených možností pre akcionárov. Pevne podporujeme manažérsky tím a akčný plán, ktorý je tu dnes predložený."

Hnacia sila rastu v štyroch divíziách s vedúcim postavením na trhu

Formovanie a sústreďovanie divíznej štruktúry ABB do štyroch divízií s vedúcim postavením na trhu: Produkty elektrifikácie, Robotika a pohony, Priemyselná automatizácia a Power Grids s účinnosťou od 1. Januára 2017. Divízie budú splnomocnené ako podnikateľské jednotky v rámci ABB, čo sa odrazí vo zvýšení jej výkonnosti a modeli kompenzácie zameranom na individuálne zodpovednosti. Divízie budú benefitovať zo vzájomnej obchodnej spolupráce riadenej regiónmi a krajinami, rovnako ako z digitálnej ponuky v rámci celej skupiny; poprednej štruktúry ABB G&A a nákladov; spoločného riadenia dodávateľského reťazca; výskumných centier skupiny ABB. ABB bude naďalej posilňovať svoje divízie prostredníctvom aktívneho riadenia portfólia. To zahŕňa sledovanie strategických príležitostí, transformačné obchodné modely a škrtanie nákladov obchodných jednotiek, ktoré nie sú z pohľadu ABB kľúčové.

„Podnikateľský duch je základom pre náš budúci prevádzkový model," povedal Spiesshofer. „Naše štyri divízie na čele so skúsenými manažérmi budú riadiť a vytvárať udržateľné hodnoty podporované regiónmi a programom ABB Ability.“

Produkty elektrifikácie
Divízia EP bude partnerom pre elektrifikáciu všetkých odberových miest.

Tým, že presúvame všetky komponenty elektrifikácie do jednej divízie presunom niektorých prvkov z existujúcej divízie Automatizácie a pohonov (DM), EP bude globálne č. 2 v tomto segmente, ktorý ponúka zákazníkom možnosť, kde nájdu všetko na jednom mieste.

Nabíjanie elektrických vozidiel, obchody súvisiace so solárnou energiou a kvalitou energie budú prevedené z divízie DM, aby slúžili ako platforma pre rast v rámci divízie EP. Potrebné investície pre pokračovanie v tempe rastu týchto obchodov budú mať spočiatku tlmiaci vplyv na ziskové marže divízie.

Rast spotreby energie je rýchlejší ako celková spotreba energie, pretože stále viac ľudí má prístup k elektrine a novým formám spotreby elektrickej energie, ako je dobíjanie e-vozidiel, čím sa zvyšuje dopyt. Registrujeme významné príležitosti pre digitalizáciu a inováciu okolo našej aktuálnej ponuky.

Robotika a pohony
Divízia RM bude partnerom pre výber riešení pre robotiku a inteligentné hnacie systémy.

Popredná ponuka ABB v oblasti priemyselných motorov a pohonov ako aj výborne fungujúci obchod v oblasti robotiky sú základnými stavebnými kameňmi tejto novo vyformovanej divízie, ktorá je nástupcom bývalej divízie Automatizácia a pohony.

So zameraním na rýchlo rastúci trh robotiky a využitie technologickej platformy je ABB v celosvetovom meradle ideálne poziciovaná tak, aby prešla zo svojej aktuálnej pozície č. 2 v oblasti robotiky na pozíciu č. 1 na tomto veľmi atraktívnom trhu. ABB bude ťažiť zo svojej silnej pozície vo 4. priemyselnej revolúcii, zo svojho globálneho dosahu a servisných platforiem.


ABB bude aj naďalej investovať a formovať svoju pozíciu č. 1 v priemyselných motoroch a pohonoch so zameraním sa na rýchlo rastúce segmenty a presunie sa do ľahkého priemyslu a rastúcich trhov, ako je Ázia.

Inteligentné služby a popredná digitálna ponuka sú už teraz silným pilierom výkonu divízie, čím otvárajú významné príležitosti k rastu. ABB posilní ziskovosť divízie prostredníctvom pokračujúceho zamerania sa na prevádzkovú dokonalosť a optimalizáciu hodnotového reťazca.

Priemyselná automatizácia
Divízia IA bude partnerom pre výber priemyselnej automatizácie. Táto divízia je zástupcom bývalej divízie Procesnej automatizácie.
ABB bude riadiť digitalizáciu v celom odvetví v nádväznosti na svoju pozíciu č. 1 v riadení procesov prostredníctvom softvéru a služieb. ABB má jedinečnú kombináciu odborných znalostí domény, ktorá jej umožňuje zvládnuť oblasť v celom rade priemyselných odvetví, ako sú liečivá, baníctvo, lodná doprava a ropa a zemný plyn. Svojim zameraním na rastúce segmenty a združovaním údržby, prevádzky a riadenia bude ABB pevne riadiť prenikanie na trhy a pre zákazníkov vytvorí hodnoty odlišujúce sa od konkurencie.

Power Grids
Divízia PG bude na trhu spĺňať úlohu pre výber silnejších, inteligentnejších a ekologickejších sietí.

V nádväznosti na komplexné strategické preskúmanie portfólia dospel výbor predstavenstva a riaditeľ spoločnosti ABB k záveru, že trasnformácia PG vo vlastníctve spoločnosti ABB alokuje maximálnu hodnotu pre akcionárov v porovnaní s inými možnosťami vlastníctva, ako je predaj, IPO, spin-off alebo joint venture.

Kľúčové faktory v rozhodovacom procese zahŕňali príťažlivosť trhu, súčasnú i budúcu ponuku produktov, obchodný model ponuky a najlepšie vlastníctva ako aj všetky možnosti vytvárania alternatívnej hodnoty pre akcionárov ABB. Toto preskúmanie obsahovalo nezávislé analýzy spoločnosti McKinsey a nezávislé finančné poradenstvo od Goldman Sachs a Credit Suisse.

Divízia, ktorá je č. 1 v celosvetovom meradle, využije energetickú a 4. priemyselnú revolúciu. Tým sa vytvára značný dopyt po produktoch, systémoch, softvéroch a službách energetických sietí a podporuje prechod portfólia smerom k digitalizácii.

Aby sa plne využil potenciál divízie a pokračovalo sa v prebiehajúcej transformácii, bol dnes predstavený program „Power Up", čo je rozsiahly program pokrývajúci kľúčové aspekty podnikania. Ten bude poháňať rast a podporovať zvyšovanie výnosov so zameraním sa na kľúčové prevádzkové silné stránky a rýchlo rastúce segmenty ako aj digitálne služby a softvér.

Kľúčovým prvkom prebiehajúcej transformácie divízie je znižovanie rizika obchodného modelu a chopenie sa príležitostí k rastu prostredníctvom dvoch strategických partnerstiev, ktoré boli dnes oznámené - s firmou Fluor ohľadom veľkých elektrických rozvodní a Aibel pre pripojenie veterných elektrární na mori. Obe partnerstvá kombinujú vedúce postavenie ABB na trhu v oblasti energetických technológií s odbornými znalosťami príslušného partnera - Fluor v riadení projektov veľkých inžinierskych, dodávateľských a stavebných (EPC) činností a Aibel v oblasti projektov veterných elektrární na mori.

Ďalším kľúčovým prvkom je obmedzenie okrajových oblastí záujmu ABB, ako je napríklad nedávno oznámený predaj káblové podniku ABB spoločnosti NKT Cables pri súčasnom zachovaní prístupu k technológiám prostredníctvom strategického partnerstva.


V dôsledku transformácie ABB zvyšuje cieľové rozpätie marže EBITA pre divíziu z 8-12% na 10-14% s platnosťou od roku 2018.

„Pri preskúmaní nášho strategického portfólia sme si pozorne vypočuli všetky zúčastnené strany a všetky vyjadrené názory. Po veľmi starostlivom a podrobnom procese s podporou popredných poradcov sme dospeli k záveru, že pokračujúca transformácia divízie PG vo vlastníctve spoločnosti ABB vytvára najvyššiu hodnotu pre našich akcionárov a zákazníkov. V nádväznosti na úspech transformácie k dnešnému dňu je divízia PG ideálne umiestnená v rámci ABB, aby riadila dlhodobý rast zisku počas energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a je neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky,“ povedal Spiesshofer.

Obrovský skok v digitálnej technológii s ABB AbilityTM

ABB je dnes skrytým digitálnym šampiónom. Je ideálne poziciovaná, aby ťažila v digitálnom priestore s novými i existujúcimi koncovými digitálnymi riešeniami, ktoré sú postavené na inteligentnom cloude a uzatvárajú slučku s pripojenými zariadeniami. ABB využije svoje hlboké znalosti domén svojich zákazníkov, aby naplánovala, vybudovala a prevádzkovala unikátnu digitálnu ponuku, ktorá zákazníkom prinesie viditeľný rozdiel oproti konkurencii.

Novo spustená ponuka „ABB Ability“ kombinuje portfólio digitálnych riešení a služieb ABB naprieč všetkými segmentmi zákazníkov, upevňujúc vedúcu pozíciu skupiny vo 4. priemyselnej revolúcii a podporuje konkurencieschopnosť štyroch produktových divízií spoločnosti ABB.

ABB dnes oznámila ďalekosiahle strategické partnerstvo so spoločnosťou Microsoft, najväčšou softvérovou spoločnosťou na svete, ktorého cieľom je rozvíjať digitálne riešenie novej generácie na integrovanej cloudovej platforme. Zákazníci budú ťažiť z jedinečnej kombinácie hlbokých znalostí a skúseností ABB a rozsiahleho portfólia priemyselných riešení a inteligentného cloudu Microsoft Azure. Spoločne budú riadiť digitálnu transformáciu v zákazníckych segmentoch ABB, ako je robotika, námorníctvo a e-mobilita.

„Toto partnerstvo bude poskytovať jedinečné výhody pre našich zákazníkov v oblasti energetických podnikov, priemyslu, dopravy a infraštruktúry, a to na základe kombinovanej sily Microsoftu a ABB," povedal Spiesshofer. „V nádväznosti na inštalovanú základňu ABB s viac ako 70 miliónmi pripojených zariadení a viac ako 70 000 inštalovanými riadiacimi systémami je ďalším krokom rozvoj jednej z najväčších svetových priemyselných cloudových platforiem."

Digitálnu transformáciu ABB povedie Guido Jouret, priekopník v Internet of Things, ktorý nastúpil do tejto funkcie od 1. októbra 2016 a podlieha priamo generálnemu riaditeľovi.

Posilnenie globálnej značky ABB

ABB prijme jednotnú firemnú značku, kde bude konsolidovať všetky svoje značky na celom svete pod jednou strechou. Portfólio spoločností ABB bude zjednotené a predstaví v plnej šírke a hĺbke globálnu ponuku firmy pod jednou spoločnou značkou. Tento prechod by mal trvať maximálne dva roky.

Jednotná značka hrá kľúčovú úlohu pri uplatňovaní hodnotového potenciálu digitálnej ponuky ABB, pretože zvyšuje lojalitu zákazníkov a kúpnu pravdepodobnosť. Jedna spoločná značka umožní ABB lepšie prezentovať svoju stratégiu príslušným zainteresovaným stranám, zdôrazniť zameranie sa na zákazníka a digitálny prístup.

Značka bude zahŕňať prvky, ktorých cieľom je jasne formulovať vízie ABB, smer a jedinečné postavenie na trhu voči zákazníkom, akcionárom, zamestnancom a všetkým ostatným zainteresovaným stranám. ABB sa zapíše ako priekopnícky technologický líder a jej tri hlavné oblasti zamerania stratégie Next level sa odrážajú v novom sľube značky: „Tvorme budúcnosť. Spolu.“ TM

Chopenie sa príležitostí k prevádzkovej dokonalosti

ABB aj naďalej stavia na svojom dobrom postavení na trhu a ďalej zdokonaľuje svoju prevádzku.

Program úspor z produktivity zamestnancov mimo výrobnej oblasti prekonal očakávania od svojho uvedenia na trh v minulom roku. V dôsledku toho ABB zvýšila cieľ zníženia nákladov príslušného programu o 30% na 1,3 miliardy USD. ABB dosiahne tieto dodatočné úspory v rámci pôvodne ohláseného časového rámca a s nezmenenými nákladmi na reštrukturalizáciu a realizáciu. ABB pokračuje vo svojich pravidelných programoch úspor nákladov, využití prevádzkovej dokonalosti a riadení dodávateľského reťazca na svetovej úrovni s cieľom dosiahnuť úspory, čo zodpovedá 3-5% nákladom z predaja každý rok.

ABB znova potvrdzuje cieľ svojho 1000-dňového programu, čím sa do konca roka 2017 uvoľnia približne 2 miliardy USD. Tento program je na dobrej ceste a zameriava sa na zlepšenie riadenia zásob tým, že optimalizuje celý hodnotový reťazec, od návrhu výrobku až po výrobu a optimalizuje ďalšie opatrenia týkajúce sa čistého pracovného kapitálu.

Skupina potvrdzuje svoje finančné ciele na roky 2015-2020, ktoré sú uvedené nižšie.

ABB Next Level – ciele pre roky 2015-20202

Rast výnosov33-6%
Prevádzková EBITA %411-16%
Prevádzkový rast EPS CAGR510-15%
Prevedenie voľného cash flow do čistého príjmu>90%
Návratnosť finančných prostriedkov z investície %6+/- 15 %

Prevádzková EBITA % – ciele divízií pre roky 2015-2020

Produkty elektrifikácie15-19%
Robotika a pohony14-19%
Priemyselná automatizácia11-15%
Elektrické siete10-14%*
* Cieľová marža pre Elektrické siete bude platiť od 1. januára 2018.

2 Definície pozri v „Doplňujúce finančné informácie" v rámci „Dňa kapitálových trhov 2016" - „Ďalšie informácie" na našich stránkach www.abb.com/investorrelations
3 Priemerný ročný rast príjmov na porovnateľnom základe, počas šiestich rokov, základný rok 2014.
4 Cieľ je na celoročnej báze
5 CAGR = Compound Annual Growth Rate. Základným rokom je rok 2014 a cieľ predpokladá konštantný menový kurz.
6 Dočasné zníženie možné v prípade veľkých akvizícií.


Alokácia kapitálu

ABB dnes oznámila svoje plány na nový program odkúpenia akcií až do výšky 3 miliárd USD od roku 2017 až do roku 2019. To odráža dôveru spoločnosti a pokračujúci silný rast tvorby finančných prostriedkov ABB a v jej finančnú pozíciu. Dňa 30. septembra 2016 ABB oznámila dokončenie svojho nedávneho programu odkupu akcií, v ktorom svojim akcionárom vrátila
3,5 mld USD. V ostatných troch rokoch ABB vrátila 8,7 mld USD akcionárom vo forme dividend a spätného odkupu akcií.

Aktívne riadenie portfólia zostáva kľúčovým aspektom prevádzky ABB, čo demonštrujeme premysleným redukovaním portfólia, upevňovaním akvizícií, zmenami obchodného modelu v divízii PG a tziež napríklad nedávnym odpredajom káblovej jednotky.

Priority alokácie kapitálu ABB zostávajú nezmenené: 1) financovanie organického rastu, výskum a vývoj a kapitálové výdavky pri atraktívnych peňažných návratoch; 2) vyplácanie stálych, udržateľných dividend; 3) investovanie do akvizícií, ktoré vytvárajú hodnotu; a 4) vracanie dodatočných finančných prostriedkov akcionárom.


O ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je priekopnícky technologický líder v oblasti elektrifikácie výrobkov, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí slúžiacich zákazníkom v energetických podnikoch, priemysle a doprave a infraštruktúre po celom svete. Už viac ako štyri desaťročia píše ABB budúcnosť priemyselnej digitalizácie. S viac ako 70 miliónmi zariadení pripojených cez inštalovanú základňu pozostávajúcu z viac ako 70000 kontrolných systémov naprieč všetkými zákazníkmi je spoločnosť ABB ideálne umiestnená tak, aby ťažila z energetickej a 4. priemyselnej revolúcie. So 130-ročnou históriou pôsobí ABB vo viac ako 100 krajinách s asi 135 000 zamestnancami. www.abb.com

Dôležité oznámenie o výhľadových informáciách
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové informácie a vyhlásenia ako aj ďalšie vyhlásenia týkajúce sa výhľadu nášho podnikania. Tieto vyhlásenia sú založené na súčasných očakávaniach, odhadoch a výhľadových faktoroch, ktoré môžu ovplyvniť našu budúcu výkonnosť, vrátane globálnych ekonomických podmienok, ekonomických podmienok regiónov a priemyselných odvetví, ktoré predstavujú hlavné trhy pre ABB. Tieto očakávania, odhady a vyhliadky sú všeobecne identifikovateľné výrazmi obsahujúcimi slová ako „očakáva", „verí", „odhaduje", „ciele", „plány", „je pravdepodobné", „zamýšľa" a podobne. Avšak, existuje mnoho rizík a neistôt, z ktorých mnohé sú mimo našu kontrolu, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od výhľadových informácií a údajov obsiahnutých v tejto tlačovej správe, a ktoré by mohli ovplyvniť našu schopnosť dosiahnuť všetky nami stanovené ciele. Dôležitými faktormi, ktoré by mohli viesť k takýmto rozdielom, okrem iného, sú ​​obchodné riziká spojené s nestálym globálnym ekonomickým prostredím a politickými podmienkami, nákladmi spojenými s právnymi úkonmi, prijatie nových produktov a služieb na trh, zmeny vládnych predpisov a výmenných kurzov a podobné ďalšie faktory, ktoré môžu byť prerokované čas od času v podaniach ABB US Securities and Exchange Commission, vrátane jej výročných správ na formulári 20-F. Aj keď ABB Ltd verí, že jej očakávania uvedené v akejkoľvek takejto predbežnej správe vychádzajú z reálnych predpokladov, k ich naplneniu nemôže poskytnúť žiadnu záruku.

HľadajKONTAKT