АББ: Нарастващи темпове на растеж

2017-07-20
Общият брой поръчки и базовите поръчки увеличени с 3%1; повишен брой поръчки във всички региони
  • Приходите увеличени с 1%
  • Марж на оперативната печалба EBITA2 12.4%, чиито ефект е занижен през това тримесечие заради цените на стоките и свръхкапацитети
  • Нетни доходи 525 млн. щатски долара
  • Паричните потоци от оперативни дейности на стойност 467 млн. щатски долара отразяват промяната в сроковете на краткосрочните инсентив плащания
  • Нетен работен капитал като процент от приходите 14.1%, намален с 90 базисни пункта на годишна база
  • Активно управление на портфолиото: придобиването на B&R приключено на 6 юли, предприятието за комуникационни технологии на KEYMILE предстои да бъде придобито през третото тримесечие

“През второто тримесечие АББ продължи своите нарастващи темпове на растеж в процеса на реализиране на целевите ни инициативи. Ръстът на поръчките бе всеобхватен и във всички региони”, сподели изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер. “Нашето водещо в сектора дигитално портфолио, ABB Ability, набира скорост и започва да допринася за растежа”.

“Оперативните резултати в дивизии „Енергийни мрежи” и „Промишлена автоматизация” бяха стабилни през тримесечието. „Продукти за електроснабдяване и електрификация” и „Роботика и задвижвания” подобриха своите маржове последователно, но не успяха напълно да компенсират насрещните ветрове, свързани с цените на стоки и свръхкапацитет през тримесечието,” каза той. “Макар да сме доволни от темповете на растеж, особено от друцифрения ръст в „Роботика и задвижване”, ние оставаме твърдо фокусирани върху понататъшното усъвършенстване на оперативното изпълнение и разходната ни база.”

“Успешното приключване на придобиването на B&R и предаването на последния ни исторически офшорен вятърен проект Dolwin 2 са солидни примери за дисциплинираното изпълнение на нашата стратегия „Следващо ниво”.
Ключови резултати Промяна
В млн. щ. долари, освен ако не е упоменато другоQ2 '17Q2 '16US $На сравнима база1
Поръчки8,349 8,316 0%+3%
Приходи8,454 8,677 -3%+1%
Опер. печ. EBITA1,042 1,120 -7%-5%3
като % от опер. приходи12.4%12.9%-0.5п.
Нетен доход525406+29%
Базова печ. на акция EPS0.250.19+30%4
Опер. печ. на акция EPS0.300.35-15%4-11%4
Пар. потоци от опер. дейности4671,082 -57%
В млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго6M '176M '16US $На сравнима база1
Поръчки16,752 17,569 -5%0%
Приходи 16,30817,569 -2%+2%
Опер. печ. EBITA1,985 2,071 -4%-2%3
като % от опер. приходи12.3%12.5%-0.2п.
Нетен доход1,249 906+38%
Базова печ. на акция EPS0.580.42+39%4
Опер. печ. на акция EPS0.580.64-9%4-6%4
Пар. потоци от опер. дейности9761,334 -27%


Краткосрочни изгледи за бъдещето
Макроикономическото и геополитическо развития сигнализират за смесена картина с продължаваща несигурност. Някои макроикономически показатели в САЩ остават положителни, а растежът в Китай се очаква да продължи. Пазарът в световен мащаб остава повлиян от скромния растеж и повишената несигурност, напр. Brexit в Европа и геополитическите напрежения в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията. Имайки предвид това, както и продължаващата трансформация на АББ, ние очакваме 2017 да бъде година на преход.

Резултати от второто тримесечие (Q2) на 2017 г. общо за АББ Груп

Поръчки

Общият брой поръчки се повиши с 3% (запази нивото си в щ. долари) в сравнение с второто тримесечие преди година, тъй като значителното увеличение в „Роботика и задвижвания” съществено компенсира спада в „Продукти за електроснабдяване и електрификация” и „Енергийни мрежи”. Броят на големите поръчки нарасна с 5% (1 % в щатски долари) и представляваше 8% от общия брой поръчки, което е без промяна спрямо същото тримесечие на миналата година. По-силният щатски долар спрямо същия период на предходната година доведе до негативен транслационен ефект върху отчетените поръчки от 3%.

Базовите поръчки (под 15 млн. щатски долара) се увеличиха с 3% (запазиха нивата си в щатски долари), отбелязвайки подобрение в „Роботика и задвижвания”, „Промишлена автоматизация” и „Енергийни мрежи”. „Продукти за електроснабдяване и електрификация” отбеляза спад от 1% (4 % в щатски долари), под влияние основно на по-малкото търговски дни през тримесечието в сравнение със същия период на миналата година.

Общият брой поръчки в обслужване и софтуер нарасна с 8% (5 % в щатски долари) и се повиши до 20 % от общия брой поръчки, сравнено с 19 % преди година.
Броят на натрупаните неизпълнени поръчки към края на юни 2017 г. бе на стойност 23.6 млрд. щатски долара, което е с 1% по-малко (7 % в щатски долари) в сравнение с края на второто тримесечие преди година. Съотношението между получени и реализирани поръчки (book to bill ratio)2 през второто тримесечие бе 0.99x, сравнено с 0.96x за второто тримесечие на 2016 г.

Преглед на пазара

Характеристиките на търсенето във всички региони на АББ бяха положителни през тримесечието:

Европа спечели от положителни пазарни развития в областта на промишлеността, транспорта и инфраструктурата, както и таймирането на големите капиталови инвестиции. Общият брой поръчки се подобри с 6 % (1 % в щатски долари), като положителният принос от Обединеното кралство, Финландия, Турция и Испания компенсира в значителна степен спадовете в Норвегия и Франция. Базовите поръчки се подобриха с 1 % (4 % по-малко в щатски долари), като основен принос за това имаха Испания, Швеция и Турция.

В Америките обстановката бе положителна в резултат на нуждата от енергийно ефективни решения за промишлеността, транспорта и инфраструктурата, и повишеното търсене на автоматизации като цяло. Общият брой поръчки нарасна с 2% през тримесечието (2% в щатски долари) вследствие на повишения брой възложени големи поръчки. Броят на базовите поръчки отбеляза спад от 2 % (2 % в щатски долари), като повишеното търсене в САЩ и Бразилия не успя да компенсира спадовете в Канада. В САЩ бе отбелязано цялостно увеличение от 7 % (6% в щатски долари) и 1 % при базовите поръчки (остават на същите нива в щатски долари).

Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA) отбелязаха ръст в резултат на повишено търсене в промишлеността, транспорта и инфраструктурата за енергийно ефективни и автоматизационни решения. Комуналният сектор направи селективни инвестиции през тримесечието. Общият брой поръчки се увеличи с 2 % (2 % по-малко в щ. долари) в резултат основно от значителния ръст в Индия, Саудитска Арабия и Южна Африка. Общият брой поръчки в Китай отбеляза спад, а по-високият брой базови поръчки не успя да компенсира по-ниския брой възложени големи поръчки. Повишеното търсене в Индия отразява продължаващата необходимост от промишлена автоматизация и надеждни енергийни решения. Базовите поръчки в региона се увеличиха с 9 % (6 % в щатски долари), с положителен принос от страна на Китай и Индия.

Характеристиките на търсенето в трите основни клиентски сегмента на АББ бяха смесени:

Електроразпределителните дружества продължиха своите селективни инвестиции, добавяйки нови капацитети в развиващите се пазари, надграждайки застаряващата енергийна инфраструктура в развитите пазари и интегрирайки ВЕИ в световен мащаб. Те инвестират също и в решения за автоматизация и управление с цел повишаване стабилността на мрежата

В промишления сектор инвестициите в решения от роботиката, както и автомобилната и хранително-вкусова промищленост останаха положителни. Инвестициите в преработвателните индустрии, особено офшорно нефтено-газовата, остана потиснато.
Селективните инвестиции в минната промишленост, добива и обработката на нефт и газ се очаква да продължат.

Търсенето в транспортно-инфраструктурния сектор бе смесено. Търсенето на решения за сградна автоматизация, както и решения включващи енергийна ефективност за железопътния транспорт, остана засилено, докато морският сектор, с изключение на круизните кораби, претърпя рязък спад в резултат на потиснатия нефтено-газов сектор. Акцент през тримесечието остана зареждането на електрически превозни средства.

Приходи

Приходите се увеличиха с 1 % (3% по-ниски в щатски долари) през второто тримесечие и бяха по-високи в „Продукти за електроснабдяване и електрификация” и „Роботика и задвижвания. „Енергийни мрежи” запази нивата си, а „Промишлена автоматизация” отбеляза спад вследствие на намаления брой натрупани поръчки. Общите приходи от обслужване и софтуер запазиха нивата си (2 % понижение в щатски долари) и представляваха 17 % от общите приходи, без промяна от същия период на миналата година.

Оперативна печалба EBITA

Оперативната печалба EBITA бе 1 042 милиона щатски долара, с 5 % по-ниска в постоянни валути (7 % по-ниска в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA бе 12.4 %, което е с 0.5 % по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Маржът на оперативната печалба EBITA се подобри в „Промишлена автоматизация” и „Енергийни мрежи”, но намаля в дивизии „Продукти за електроснабдяване и електрификация” и „Роботика и задвижвания”. Оперативната печалба EBITA бе повлияна от повишените цени на стоки и свръхкапацитета в някои бизнес направления, които не успяха да неутрализират положителния ефект от нетните икономии.

Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция
Нетният доход се увеличи до 525 млн. щатски долари от 406 млн. щ. д., а базовата печалба на акция бе 0.25 щ. долари, в сравнение с 0.19 щ.д. за същото тримесечие на 2016 г. Този резултат бе повлиян от по-ниските разходи за преструктуриране и свързаните с него разходи, както и по-високата данъчна ставка от 30% спрямо 25.1% в сравнение със същия период на миналата година. Оперативната печалба на акция бе 0.30 щатски долара, сравнено с 0.35 щ. долара за същото тримесечие на 2016 г., което представлява понижение от 11 % в постоянни валути2.

Парични потоци от оперативни дейности

Паричните потоци от оперативни дейности бяха на стойност 467 млн. щатски долара, сравнено с 1 082 млн. щ.д. през 2016 г., в резултат на промяната в таймирането на краткосрочните инсентив плащания в посока от първото тримесечие към второто тримесечие на 2017 г. Влияние оказаха и таймирането на данъчните плащания, забавянията в плащания от страна на клиенти от Близкия Изток, както и положителния паричен принос миналата година от наскоро продаденото бизнес направление за кабели.

Южна Корея

На 22 февруари 2017 г. АББ обяви, че е разкрила сложна престъпна схема, включваща значително присвояване и злоупотреби с парични средства, в своя Южнокорейски филиал. Компанията незабавно стартира щателно разследване, включващо вътрешни и външни страни, което напредва добре. АББ работи с местната полиция по разследването, както и с Интерпол. Компанията е проверила и препотвърдила салдата в банковите си сметки по цял свят и може да потвърди, че тази ситуация се ограничава само до Южна Корея. АББ има нулева толерантност към неетичното поведение и поддържа най-високи стандарти по отношение на почтеността и етичните бизнес практики. АББ е започнала да въвежда дисциплинарни мерки и ще продължи да го прави, доколкото и където е необходимо.

Анулиране на акции

През месец юли 2017 г., въз основа на гласуването от страна на акционерите по време на годишното общо събрание на компанията на 13 април 2017 г., АББ анулира 46.6 милиона акции. Това ще бъде отразено в третото тримесечие.

Промени в Изпълнителния комитет
В сила от 1 април 2017 г., Тимо Ихамуотила се присъедини към АББ от Нокиа като Главен финансов директор и член на Изпълнителния комитет. В сила от 1 юли 2017 г. Чунян Гу, управител на АББ в Китай, стана президент за региона на Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA) и член на Изпълнителния комитет. Чунян поема региона от Франк Дуган, който бе назначен за президент на регион Европа, наследявайки Бернхард Юкер, който се пенсионира на 30 юни след дългогодишна и забележителна кариера в АББ.

Представяне по дивизии за второто тримесечие (Q2)

(в млн. щ. долари, освен ако не е упоменато друго)ПоръчкиПРОМЯНАПриходиПРОМЯНА
US$На сравнима база1US$На сравнима база1Оп. печ. EBITA %ПРОМЯНА
Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане2,512 -4%-1%2,509 -1%+2%15.0%-0.8п.
Роботика и задвижвания2,219+12%+14%2,087 +3%+5%14.9%-1.3п.
Промишлена автоматизация1,499 +6%+8%1,608 -9%-7%12.7%+0.3п.
Енергийни мрежи2,484-6%-3%2,647 -3%0%9.80%+0.5п.
Корпоративни и др. (вкл. вътрешно дивизионни елминиации)-365 -397
Общо за АББ Груп8 3490%+3%8454-3%+1%12.40%-0.5п.

Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане

Общият брой поръчки бе повлиян от по-малкото търговски дни през второто тримесечие на 2017; общият брой поръчки за първата половина на 2017 г. се повиши с 1 % (2 % по-малко в щатски долари). Приходите се увеличиха с 2 % през тримесечието (1 % по-ниски в щ.д.). Маржът на оперативната печалба EBITA се подобри последователно, но бе по-нисък през тримесечието спрямо стойността му преди година, основно в резултат на завишените материални разходи, което в голяма степен неутрализира положителните ефекти от производителността и икономиите на разходи.

Роботика и задвижване

Общият брой поръчки се увеличи с 14 % (12 % в щатски долари), като всички региони и бизнес направления допринесоха за този значителен ръст. Базовите поръчки от трети страни се повишиха с 10 % (8 % в щатски долари) в резултат на продължаващия силен растеж в секторите на роботиката и леката промишленост. Приходите се подобриха с 5 % (3 % в щатски долари). Маржът на оперативната печалба EBITA бе повлиян от продуктов микс, значително по-високи цени на стоките и под влияние на абсорбция, което в голяма степен неутрализира положителния ефект от мерките за намаляване на разходите.

Промишлена автоматизация
Общият брой поръчки нарасна с 8% (6% в щатски долари) вследствие на селективни инвестиции на капиталови разходи в нефтено-газовия сектор и минната промишленост.
Базовите поръчки от трети страни продължиха да са положителни. Приходите отбелязаха спад от 7 % (79 % в щатски долари) в отражение на изпълнението на по-малък брой натрупани поръчки. Маржът на оперативната печалба EBITA се повиши леко, а икономиите на разходи и от производителност компенсираха по-ниския дял на приходите.

Енергийни мрежи

Базовите поръчки от трети страни се увеличиха с 2 % (запазват нивото си в щатски долари) на база на инвестициите в развиващи се пазари, докато общият брой поръчки бе повлиян от таймирането на възлаганията на големи поръчки. Приходите запазиха своите нива (3 % по-ниски в щ. долари) в резултат на солидно изпълнение на натрупаните поръчки. Маржът на оперативната печалба EBITA се повиши с 50 базисни пункта до 9.8 %, отразявайки подобрената производителност, изпълнение на проекти и непрекъснатото намаляване на разходите. Програмата ‘Power Up’ на дивизията за стимулиране на трансформацията и създаването на стойност е вече в ход и компанията ще продължи да инвестира в тази инициатива в следващите тримесечия.

Стратегия „Следващо ниво” – етап 3

През тримесечието АББ продължи въвеждането на своята стратегия „Следващо ниво” чрез по-нататъшно изместване на гравитационния си център към сегменти, характеризиращи се с по-висок растеж, засилване на своята конкурентноспособност и елиминиране на рисковете от портфолиото.

На 6 юли АББ обяви приключване на придобиването на B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH), най-големият независим доставчик с фокус върху продуктово и софтуерно базирани решения с отворена архитектура за автоматизация на машини и производство в цял свят. Това придобиване затваря историческата празнина на АББ в автоматизацията на машини и производство и ще създаде уникално всеобхватно автоматизационно портфолио за клиентите в световен мащаб. Очаква се придобиването, извършено изцяло с парични средства в брой, да се характеризира с нарастване на печалбата на акция (EPS) през първата година.

АББ успешно стартира своето водещо в областта дигитално портфолио - ABB Ability, по време на своите събития за клиенти, проведени в Хюстън, Хановер и Хангзу. С над 180 решения във всички клиентски сегменти, ABB Ability вече се радва на много положителни отзиви от страна на клиентите и допринася за устойчивия растеж.

На 3 юли АББ обяви, че се е съгласила да придобие жизненоважното бизнес направление за комуникационни мрежи от KEYMILE Group, за да подсили своето портфолио и да обогати още повече ABB Ability. То ще добави надеждни комуникационни технологии, които са от съществено значение за поддържане на днешните динамични и сложни дигитални електрически мрежи. Придобиването ще донесе със себе си продукти, софтуерни и сервизни решения, както и експертен опит в областта на научноизследователската и развойна дейност. Очаква се то да бъде приключено през третото тримесечие на 2017 г.

АББ продължава да гради върху съществуващата си набрана скорост и ускорява още повече своята оперативна производителност.

Програмата на компанията за производителността на административния персонал, целяща намаляване на разходите, надхвърли всички очаквания след старта й през 2015 г. АББ е на път да постигне повишената целева стойност на намаляване на разходите от 1.3 млрд. щ. долара в рамките на първоначално обявения срок, както и комбинирани разходи за преструктуриране и въвеждане на програмата по-ниски с 300 млн. щатски долара от първоначално обявеното. АББ продължава редовните си програми за намаляване на разходите, възползвайки се от оперативното си съвършенство и световен клас управление на веригата на доставки, за да постигне спестявания, еквивалентни на 3-5 % от разходите по продажби всяка година.

АББ препотвърждава целта на своята програма за Нетен работен капитал да освободи приблизително 2 млрд. щатски долара до края на 2017 г. Програмата върви по план; Нетният работен капитал като процент от приходите е намалял с 90 базисни пункта в сравнение със същия период преди година.

Изгледи за бъдещето

Макроикономическите и геополитическите развития сигнализират за смесена картина с продължаваща несигурност. Някои макроикономически показатели в САЩ остават позитивни, а растежът в Китай се очаква да продължи. Пазарът в световен мащаб остава повлиян от скромния растеж и повишената несигурност, свързана напр. с Brexit в Европа и геополитическите напрежения в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията. Имайки предвид това, както и продължаващата трансформация на АББ, ние очакваме 2017 да бъде година на преход.

Атрактивните дългосрочни изгледи за търсенето в трите главни клиентски сектора на АББ – комунален, промишлен и транспортно-инфраструктурен, са стимулирани от Енергийната и Четвъртата индустриална революции.

АББ е в добра позиция да се възползва от тези възможности за дългосрочен печеливш растеж чрез своето силно пазарно присъствие, широк географски и бизнес обхват, технологично лидерство и финансова стабилност.

Повече информация
Това съобщение за медиите и презентационните слайдове относно резултатите от второто тримесечие на 2017 г. са налични в новинарския център на АББ на www.abb.com/news, както и на начална страница „Връзки с инвеститори” на www.abb.com/investorrelations.

АББ ще бъде домакин на пресконференция с начален час 10:00 ч. Централно Европейско време (CET) (9:00 ч. BST, 4:00 ч. EDT). Достъп до събитието ще има чрез конферентно обаждане. За обаждания от Обединеното Кралство наберете +44 203 059 58 62, от Швеция: +46 85 051 00 31, а от останалата част на Европа +41 58 310 50 00. За обаждания от САЩ и Канада, наберете +1 866 291 41 66 (безплатен номер) или +1 631 570 56 13 (тарифи за междуселищни/международни обаждания). Линиите ще бъдат отворени 10 - 15 минути преди началото на конференцията. Подкаст от пресконференцията ще бъде наличен в продължение на седмица след това. Достъп до подкаста ще има тук.

Планиран е конферентен разговор за анализатори и инвеститори с начало днес в 14 ч. Централно Европейско време (13:00 ч. GMT, 8:00 ч. Източно лятно време). Наберете +44 203 059 58 62 от Обединеното кралство. От Швеция +46 85 051 00 31, а от останалата част на Европа +41 58 310 50 00. Наберете +1 866 291 41 66 от САЩ/Канада (безплатен номер) или +1 631 570 5613 (тарифи за междуселищни/международни обаждания). Обаждащите се следва да позвънят 10 минути преди началото на разговора. Достъп до обаждането ще има и на уеб сайта на АББ, а запис ще е наличен като подкаст един час след края на конференцията и може да бъде изтеглен от нашия уеб сайт. www.abb.com/investorrelations


АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 132 000 служители. www.abb.com


Инвестоторски календар 2017
Резултати от трето тримесечие на 2017 г.6 септември 2017
Резултати от трето тримесечие на 2017 г.26 октомври 2017
Резултати от четвърто тримесечие на 20178 февруари 2018
Годишно общо събрание 29 март 2018

Важна забележка относно прогнозната информация
Това съобщение за медиите включва прогнозна информация и изявления, както и други изявления относно перспективите за нашия бизнес, включително тези в раздели „Краткосрочни изгледи за бъдещето”, „Изгледи за бъдещето” и „Стратегия Следващо ниво – етап 3” в това съобщение за медиите. Тези изявления се базират на настоящите очаквания, предварителни оценки и проекции на факторите, които могат да окажат влияние върху бъдещото ни ниво на изпълнение, включително глобални икономически условия, икономическите условия на регионите и индустриите, които представляват главни пазари за АББ ООД. Тези очаквания, предварителни оценки и проекции обикновено се идентифицират в изявления, съдържащи думи като „очаква”, „вярва”, „оценява”, „цели”, „планира”, „вероятно ще”, „възнамерява” или други подобни изрази. Съществуват обаче много рискове и несигурни елементи, много от които извън нашия контрол, които биха могли да накарат действителните ни резултати да се различават съществено от бъдещата информация и изявления, изложени в настоящото съобщение за медиите, и които биха могли да повлияят на способността ни да постигнем която и да е или всичките ни обявени цели. Важните фактори, които биха могли да причинят подобни разлики включват, наред с други, бизнес рисковете, свързани с нестабилната световна икономическа среда и политически условия, разходите, свързани с дейности по осигуряване на съответствие, пазарният прием на нови продукти и услуги, промени в държавни разпоредби и във валутни курсове, както и други подобни фактори, които може да се споменават периодично в подаваната от АББ документация в Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, включително Годишните отчети по формуляр 20-F. Въпреки че АББ вярва, че тези нейни очаквания, отразени в подобни прогнозни изявления, се базират на обосновани предположения, компанията не може да дава уверения, че тези очаквания ще бъдат постигнати.

Цюрих, 20 юли 2017

Улрих Шписхофер,

Изпълнителен директор

Финални бележки

1 Темповете на растеж за поръчки, базови поръчки, приходи и натрупани поръчки са на сравнима база (местна валута, коригирана за придобивания и продажби на предприятия). Темповете на растеж в щатски долари са представени в таблица „Ключови резултати”.

2 За приравняванията на нетипичните за GAAP мерки вижте раздел „Допълнителни приравнявания и определения” в прикачената „Финансова информация за Q2 2017”.

3 Постоянна валута (некоригирана за промени в портфолиото)

4 Темповете на растеж на печалбата на акция (EPS) се изчисляват с незакръглени суми. Сравнимата оперативна печалба на акция е в постоянна валута (валутни курсове от 2014 и некоригирани за промени в бизнес портфолиото)


За повече информация, моля, свържете се с:

Връзки с медиите
Tel: +41 43 317 65 68
media.relations@ch.abb.com

Връзки с инвеститори Tel. +41 43 317 71 11
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd Affolternstrasse 44
8050 Zurich Switzerland

SearchCONTACT US